niedziela, sierpień 14, 2022
 • Witamy na naszej stronie

 • 1
 • 2
 • 3

KONCEPCJA PRACY SZKOŁYPOMYŚLNA REALIZACJA MARZEŃ JEST JAK PRZYPADEK WOZU I KONIA BEZ WSPÓŁPRACY KONI WÓZ PEŁEN MARZENIE NIGDZIE  NIE POJEDZIE                             REX MURPNY

KONCEPCJA  PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ADAMA MICKIEWICZA W SZONOWIE na lata szkolne 2014- 2016

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 • •      1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami.
 • •      2. Par. 4 ust.7 i par.5 ust.1 pkt 4a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
 • •      3. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
 • •      4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.
 • •      5. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej  w Szonowie.
 • •      6. Program wychowawczy dnia 23 kwietnia 2004 r.

 

Źródła powstania

 • •      Koncepcja szkoły na lata 2013-2017 to podsumowanie prac ewaluacyjnych lat 2009-2012
 • •      To wyniki analiz ankiet, arkuszy rozmów przeprowadzonych z nauczycielami, rodzicami oraz uczniami

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

 • •      Publicznej Szkoły Podstawowej   w Szonowie  to wiejska szkoła . Lekcje w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym   ,do dyspozycji uczniów  jest świetlica i możliwość korzystania z obiadów. Istotą pracy placówki  jest nauczanie powiązane z wychowaniem przez sztukę i kulturę, kształtowaniem postaw przyjaznych środowisku, kształceniem umiejętności matematycznych oraz posługiwaniem się technologią informacyjną. Naszym zadaniem jest rozpoznać potrzeby uczniów i stworzyć środowisko, w którym będą rozwijać zainteresowania. Nasza szkoła angażuje się w szereg projektów i programów mające na celu poszerzenia oferty edukacyjnej . Realizujemy programy mające  na celu dbanie o bezpieczeństwo naszych uczniów Siłą szkoły jest także współpraca z rodzicami. Właśnie wspólne działanie sprawdza się na co dzień – to nie tylko pomoc materialna, ale istotne włączenie się w życie szkoły – rodzice są między innymi współtwórcami systemu oceniania zachowania. Dzięki ich wkładowi pracy i finansów zakupiono wiele pomocy dydaktycznych , a uczniowie otrzymują na koniec roku  nagrody za wyróżniającą pracę.

PRIORYTETY SZKOŁY

 • •       Wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej,
 • •       Wychowanie przez kulturę i sztukę
 • •        Edukacja europejska,
 • •       Wychowanie przez sport.

Wizja i misja

 • •      W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego,  Jednocześnie wychowujemy w szacunku, współpracy i otwartości do innych narodów europejskich, ucząc obok polskiego innych języków, kultury, geografii itd. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje.
 • •      Wyposażyć uczniów   w wiedzę i kompetencje na wysokim poziomie, tak aby stali się odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują: rodziny, wioski ,gminy kraju, świata oraz aby potrafili wykorzystywać własny potencjał i dostosowywać się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, ucząc się przez całe życie. Poprzez:
 • •      Dostosowywanie się do indywidualnych stylów uczenia się naszych uczniów.
 • •      Stosowanie różnorodnych form i metod pracy.
 • •      Skupienie się na uczeniu umiejętności.
 • •      Kształcenie umiejętności logicznego myślenia.
 • •      Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań programowych.
 • •      Wyposażanie uczniów w umiejętność samodzielnego uczenia się.
 • •      Zapewnianie silnego wsparcia w uczeniu się.
 • •      Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów.
 • •      Rozwijać indywidualne uzdolnienia;
 • •      Poszanowanie indywidualności i różnorodności.
 • •      Efektem działań wychowawczych ma być wychowanie dziecka kierującego się w swym postępowaniu wartościami takimi jak: dobro, sprawiedliwość, prawda, godność osobista, uczciwość; odpowiedzialnego na swoje czyny, świadomie dokonującego wyborów.
 • •      Tworzymy szkołę, która daje satysfakcję rodzicom oraz nauczycielom mającym świadomość, że dzieci dobrze czują się w szkole, naprawdę chcą do niej przychodzić, bo dzieją się w niej ciekawe rzeczy, a relacje z innymi osobami oparte są na szacunku, wzajemnej życzliwości i zrozumieniu.
 • •      Kierować się  innowacyjnością i podejściem poszukująco-badawczym jako konstytutywnymi cechami nowoczesnej szkoły.
 • •      To szkoła aktywna i kreatywna, „organizm” bardzo złożony, funkcjonujący dzięki współpracy wielu ludzi.
 • •      To szkoła nowoczesna z odpowiednio wyposażoną baza dydaktyczną

 

Obszary, w których realizujemy wizję i misję szkoły

Ważne jest nauczyć                                                                                                                                      Ucznia - człowieka                                                                                                                                                             Patrzeć tak, aby widział                                                                                                                                                               Słuchać tak aby słyszał

 • •      KSZTAŁCENIE
 • •      WYCHOWANIE
 • •      ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

                                                                                                                                   

KSZTAŁCENIE                                       

 • •      1. Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów, stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych.
 • •      2. Kształcenie umiejętności logicznego myślenia.
 • •      3. Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań programowych.
 • •      4. Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów.
 • •      5. Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów przez indywidualizację procesu nauczania.
 • •      6. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania.
 • •      7. Analizowanie różnymi metodami wyników sprawdzianu. Formułowanie i wdrażanie otrzymanych wniosków.
 • •      8. Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę pomiędzy nauczycielami.
 • •      9. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację programów promujących zdrowie.
 • •      10. Zapoznawanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły.
 • •      11. Wdrażanie do samorządności poprzez działania samorządu uczniowskiego.
 • •      12. Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki i sztuki.

MODEL ABSOLWENTA

.

  Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to,

 czym się żyło: i zwyczaje, i święta rodzinne.

I dom pełen wspomnień.

 Najważniejsze jest, by żyć dla powrotu.

Antoin de Saint Exsupery

 •  zna i stosuje zasady życia społecznego
 • umie pracować w zespole
 •  potrafi się uczyć
 •    dostrzega w nauce swoje szanse życiowe
 •    posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów
 •    jest otwarty, komunikatywny i kreatywny
 •   rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania
 •    szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur ,języki obce
 •    jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka
 •    cechuje go wysoka kultura osobista
 •    pamięta o przeszłości
 •    dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia
 •    jest przygotowany do nauki na dalszym etapie

 

WYCHOWANIE I OPIEKA    

„Twój los  zależy od twoich nawyków” Bran Tracy

1. Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych.

 2. Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej uczniom i rodzicom.

3. Opieka nad dziećmi zaopiniowanymi przez PPP.

4. Diagnoza i monitoring realizacji obowiązku szkolnego.

5. Organizacja opieki w czasie wolnym (świetlica, przedszkole, kółka, zajęcia sportowe, wyjścia edukacyjne, wycieczki).

 6. Prowadzenie kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.

7. Organizacja udziału dzieci w konkursach pozaszkolnych.

8. Realizacja działań wynikających z programu wychowawczego szkoły.

 9. Realizacja programu „Bezpieczna Szkoła”.

 10. Realizacja działań z zakresu profilaktyki zdrowia.

11. Realizacja działań z zakresu przeciwdziałania demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu.

12. Realizacja programu „Każdy Młody Poznaje Zawody”.

13. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami ( Strażą Pożarną,  MOPS, PCPR, Radą Sołecką. Policją, Sądem  ,Organem Prowadzącym szkołę, Pielęgniarką , Domem Kultury )

  14.  Realizowanie programu wychowawczego „Wychowanie przez Kulturę i Sztukę”

  15.Współpraca z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi.

Program PROFILAKTYCZNY realizujemy poprzez działania prozdrowotne     Twój los  zależy od twoich nawyków” Bran Tracy     

 • •      Realizacja programów ekologicznych, opartych na działaniach praktycznych uczniów, organizowanie wystaw, happeningów oraz prowadzenie własnego ogródka szkolnego,
 • •      Realizacja edukacji w zakresie żywienia i aktywności fizycznej „Jedz  z głową”,
 • •      Udział w Programach Rządowych „Radosna szkoła”, „Owoce w szkole”, „Szklanka Mleka”itp;
 • •      Działania podejmowane w celu eliminowania zachowań agresywnych:
 • •       Prowadzenie zajęć „Spójrz inaczej”.
 • •      Współpraca z  komisariatem policji
 • •      Systematyczna i planowa współpraca  pedagoga szkolnego z rodzicami i  z wychowawcami klas;

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

personelem oraz bazą

 • •      Efektywność  placówki  zależy przede wszystkim od jej pracowników - ich postawy, zaangażowania, umiejętności, predyspozycji i motywacji, a przede wszystkim współdziałania w realizacji określonego celu.
 • •      Osiągamy to poprzez:

 

 • •      Zatrudnianie pracowników zgodnie z kwalifikacjami.
 • •      Zapewnianie kadrze właściwego programu szkoleń.
 • •      Współpracę rady pedagogicznej w ramach zespołów klasowych, przedmiotowych, zadaniowych.
 • •      Planowanie pracy na każdy rok szkolny, w tym planowanie i organizację nadzoru pedagogicznego.
 • •      Realizację założeń kontroli zarządczej czyli:

 

 • •      Czytelność reguł sprawowania nadzoru.
 • •      Zgodność wewnątrzszkolnych regulaminów i procedur z aktualnym prawem oświatowym.
 • •      Kontrolę zarządczą.
 • •      Współpracę i delegowanie uprawnień.
 • •      Dbanie, aby szkoła była szkołą nowoczesną, wykorzystującą   nowoczesne technologie:

EWALUACJA REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ

 • •      Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów będzie przede wszystkim poprzez:
 • •       Prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej.
 • •       Obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli.
 • •       Kontrolowanie godzin z Karty Nauczyciela.
 • •       Sprawdzanie na bieżąco czy realizowana jest podstawa programowa.
 • •       Analizę sprawozdań z pracy zespołów działających w szkole.
 • •      Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach.

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁYPOMYŚLNA REALIZACJA MARZEŃ JEST JAK PRZYPADEK WOZU I KONIA BEZ WSPÓŁPRACY KONI WÓZ PEŁEN MARZENIE NIGDZIE  NIE POJEDZIE                             REX MURPNY

KONCEPCJA  PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ADAMA MICKIEWICZA W SZONOWIE na lata szkolne 2014- 2016

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 • •      1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami.
 • •      2. Par. 4 ust.7 i par.5 ust.1 pkt 4a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
 • •      3. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
 • •      4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.
 • •      5. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej  w Szonowie.
 • •      6. Program wychowawczy dnia 23 kwietnia 2004 r.

 

Źródła powstania

 • •      Koncepcja szkoły na lata 2013-2017 to podsumowanie prac ewaluacyjnych lat 2009-2012
 • •      To wyniki analiz ankiet, arkuszy rozmów przeprowadzonych z nauczycielami, rodzicami oraz uczniami

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

 • •      Publicznej Szkoły Podstawowej   w Szonowie  to wiejska szkoła . Lekcje w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym   ,do dyspozycji uczniów  jest świetlica i możliwość korzystania z obiadów. Istotą pracy placówki  jest nauczanie powiązane z wychowaniem przez sztukę i kulturę, kształtowaniem postaw przyjaznych środowisku, kształceniem umiejętności matematycznych oraz posługiwaniem się technologią informacyjną. Naszym zadaniem jest rozpoznać potrzeby uczniów i stworzyć środowisko, w którym będą rozwijać zainteresowania. Nasza szkoła angażuje się w szereg projektów i programów mające na celu poszerzenia oferty edukacyjnej . Realizujemy programy mające  na celu dbanie o bezpieczeństwo naszych uczniów Siłą szkoły jest także współpraca z rodzicami. Właśnie wspólne działanie sprawdza się na co dzień – to nie tylko pomoc materialna, ale istotne włączenie się w życie szkoły – rodzice są między innymi współtwórcami systemu oceniania zachowania. Dzięki ich wkładowi pracy i finansów zakupiono wiele pomocy dydaktycznych , a uczniowie otrzymują na koniec roku  nagrody za wyróżniającą pracę.

PRIORYTETY SZKOŁY

 • •       Wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej,
 • •       Wychowanie przez kulturę i sztukę
 • •        Edukacja europejska,
 • •       Wychowanie przez sport.

Wizja i misja

 • •      W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego,  Jednocześnie wychowujemy w szacunku, współpracy i otwartości do innych narodów europejskich, ucząc obok polskiego innych języków, kultury, geografii itd. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje.
 • •      Wyposażyć uczniów   w wiedzę i kompetencje na wysokim poziomie, tak aby stali się odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują: rodziny, wioski ,gminy kraju, świata oraz aby potrafili wykorzystywać własny potencjał i dostosowywać się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, ucząc się przez całe życie. Poprzez:
 • •      Dostosowywanie się do indywidualnych stylów uczenia się naszych uczniów.
 • •      Stosowanie różnorodnych form i metod pracy.
 • •      Skupienie się na uczeniu umiejętności.
 • •      Kształcenie umiejętności logicznego myślenia.
 • •      Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań programowych.
 • •      Wyposażanie uczniów w umiejętność samodzielnego uczenia się.
 • •      Zapewnianie silnego wsparcia w uczeniu się.
 • •      Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów.
 • •      Rozwijać indywidualne uzdolnienia;
 • •      Poszanowanie indywidualności i różnorodności.
 • •      Efektem działań wychowawczych ma być wychowanie dziecka kierującego się w swym postępowaniu wartościami takimi jak: dobro, sprawiedliwość, prawda, godność osobista, uczciwość; odpowiedzialnego na swoje czyny, świadomie dokonującego wyborów.
 • •      Tworzymy szkołę, która daje satysfakcję rodzicom oraz nauczycielom mającym świadomość, że dzieci dobrze czują się w szkole, naprawdę chcą do niej przychodzić, bo dzieją się w niej ciekawe rzeczy, a relacje z innymi osobami oparte są na szacunku, wzajemnej życzliwości i zrozumieniu.
 • •      Kierować się  innowacyjnością i podejściem poszukująco-badawczym jako konstytutywnymi cechami nowoczesnej szkoły.
 • •      To szkoła aktywna i kreatywna, „organizm” bardzo złożony, funkcjonujący dzięki współpracy wielu ludzi.
 • •      To szkoła nowoczesna z odpowiednio wyposażoną baza dydaktyczną

 

Obszary, w których realizujemy wizję i misję szkoły

Ważne jest nauczyć                                                                                                                                      Ucznia - człowieka                                                                                                                                                             Patrzeć tak, aby widział                                                                                                                                                               Słuchać tak aby słyszał

 • •      KSZTAŁCENIE
 • •      WYCHOWANIE
 • •      ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

                                                                                                                                   

KSZTAŁCENIE                                       

 • •      1. Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów, stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych.
 • •      2. Kształcenie umiejętności logicznego myślenia.
 • •      3. Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań programowych.
 • •      4. Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów.
 • •      5. Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów przez indywidualizację procesu nauczania.
 • •      6. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania.
 • •      7. Analizowanie różnymi metodami wyników sprawdzianu. Formułowanie i wdrażanie otrzymanych wniosków.
 • •      8. Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę pomiędzy nauczycielami.
 • •      9. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację programów promujących zdrowie.
 • •      10. Zapoznawanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły.
 • •      11. Wdrażanie do samorządności poprzez działania samorządu uczniowskiego.
 • •      12. Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki i sztuki.

MODEL ABSOLWENTA

.

  Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to,

 czym się żyło: i zwyczaje, i święta rodzinne.

I dom pełen wspomnień.

 Najważniejsze jest, by żyć dla powrotu.

Antoin de Saint Exsupery

 •  zna i stosuje zasady życia społecznego
 • umie pracować w zespole
 •  potrafi się uczyć
 •    dostrzega w nauce swoje szanse życiowe
 •    posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów
 •    jest otwarty, komunikatywny i kreatywny
 •   rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania
 •    szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur ,języki obce
 •    jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka
 •    cechuje go wysoka kultura osobista
 •    pamięta o przeszłości
 •    dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia
 •    jest przygotowany do nauki na dalszym etapie

 

WYCHOWANIE I OPIEKA    

„Twój los  zależy od twoich nawyków” Bran Tracy

1. Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych.

 2. Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej uczniom i rodzicom.

3. Opieka nad dziećmi zaopiniowanymi przez PPP.

4. Diagnoza i monitoring realizacji obowiązku szkolnego.

5. Organizacja opieki w czasie wolnym (świetlica, przedszkole, kółka, zajęcia sportowe, wyjścia edukacyjne, wycieczki).

 6. Prowadzenie kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.

7. Organizacja udziału dzieci w konkursach pozaszkolnych.

8. Realizacja działań wynikających z programu wychowawczego szkoły.

 9. Realizacja programu „Bezpieczna Szkoła”.

 10. Realizacja działań z zakresu profilaktyki zdrowia.

11. Realizacja działań z zakresu przeciwdziałania demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu.

12. Realizacja programu „Każdy Młody Poznaje Zawody”.

13. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami ( Strażą Pożarną,  MOPS, PCPR, Radą Sołecką. Policją, Sądem  ,Organem Prowadzącym szkołę, Pielęgniarką , Domem Kultury )

  14.  Realizowanie programu wychowawczego „Wychowanie przez Kulturę i Sztukę”

  15.Współpraca z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi.

Program PROFILAKTYCZNY realizujemy poprzez działania prozdrowotne     Twój los  zależy od twoich nawyków” Bran Tracy     

 • •      Realizacja programów ekologicznych, opartych na działaniach praktycznych uczniów, organizowanie wystaw, happeningów oraz prowadzenie własnego ogródka szkolnego,
 • •      Realizacja edukacji w zakresie żywienia i aktywności fizycznej „Jedz  z głową”,
 • •      Udział w Programach Rządowych „Radosna szkoła”, „Owoce w szkole”, „Szklanka Mleka”itp;
 • •      Działania podejmowane w celu eliminowania zachowań agresywnych:
 • •       Prowadzenie zajęć „Spójrz inaczej”.
 • •      Współpraca z  komisariatem policji
 • •      Systematyczna i planowa współpraca  pedagoga szkolnego z rodzicami i  z wychowawcami klas;

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

personelem oraz bazą

 • •      Efektywność  placówki  zależy przede wszystkim od jej pracowników - ich postawy, zaangażowania, umiejętności, predyspozycji i motywacji, a przede wszystkim współdziałania w realizacji określonego celu.
 • •      Osiągamy to poprzez:

 

 • •      Zatrudnianie pracowników zgodnie z kwalifikacjami.
 • •      Zapewnianie kadrze właściwego programu szkoleń.
 • •      Współpracę rady pedagogicznej w ramach zespołów klasowych, przedmiotowych, zadaniowych.
 • •      Planowanie pracy na każdy rok szkolny, w tym planowanie i organizację nadzoru pedagogicznego.
 • •      Realizację założeń kontroli zarządczej czyli:

 

 • •      Czytelność reguł sprawowania nadzoru.
 • •      Zgodność wewnątrzszkolnych regulaminów i procedur z aktualnym prawem oświatowym.
 • •      Kontrolę zarządczą.
 • •      Współpracę i delegowanie uprawnień.
 • •      Dbanie, aby szkoła była szkołą nowoczesną, wykorzystującą   nowoczesne technologie:

EWALUACJA REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ

 • •      Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów będzie przede wszystkim poprzez:
 • •       Prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej.
 • •       Obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli.
 • •       Kontrolowanie godzin z Karty Nauczyciela.
 • •       Sprawdzanie na bieżąco czy realizowana jest podstawa programowa.
 • •       Analizę sprawozdań z pracy zespołów działających w szkole.
 • •      Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach.

 

System oceny  zachowania w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szonowie

rok szkolny 2014/2015

 

 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (opublikowane w Dz.U. Nr 156, poz. 1046) wprowadzającego zmiany do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych   ustala się szczegółowe kryteria oceny zachowania, tryb i zasady jej ustalenia oraz tryb odwołania.

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia

ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

5. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły -  śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w

szczególności:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom.

8. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w

statucie szkoły.

9. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

10. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

12. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

13. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

14. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

15.  W przypadku zastrzeżeń do rocznej oceny zachowania ucznia, zgłoszonych na piśmie przez jego rodziców (prawnych opiekunów) w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych, Dyrektor Szkoły po stwierdzeniu faktu ustalenia oceny zachowania niezgodnie z przepisami powyższego regulaminu powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

16. W skład komisji wchodzą: Dyrektor Szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący, wychowawca klasy, wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawiciel Rady Rodziców.

17. Komisja ustala ocenę  zachowania ucznia na podstawie powyższego regulaminu  w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

18. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia komisji, ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.

19. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna i nie niższa od ustalonej wcześniej, protokół natomiast stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

20.  Uczeń, który opuścił w półroczu ponad 50% godzin bez usprawiedliwienia otrzymuje automatycznie ocenę naganną.

21.  O obniżeniu oceny zachowania (ocena nieodpowiednia lub naganna) należy poinformować rodziców na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

22.  W przypadku zaburzeń rozwojowych u ucznia potwierdzonych opinią PP-P lub innej uprawnionej instytucji, przy ustalaniu oceny  zachowania należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń na zachowanie ucznia.

23. Ocena zachowania roczna w klasach I–III jest oceną opisową.

Uwaga! Ocenę końcoworoczną do arkusza ocen wpisujemy w pełnym brzmieniu.

 

 

 

SKALA I KRYTERIA OCEN:

 

I  OCENA WZOROWA

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny oraz w klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej otrzymał wszystkie oceny pozytywne.

a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

Uczeń:

- nie spóźnia się na lekcje, a wszystkie nieobecności ucznia są usprawiedliwione w ciągu 5 dni roboczych po jego  powrocie do szkoły,

- wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego,

- wywiązuje się z powierzonych mu zadań w szkole oraz  sam podejmuje się realizacji zadań lub inicjuje i realizuje własne przedsięwzięcia,

- bierze aktywny udział w lekcjach i zajęciach dodatkowych,

- zawsze jest przygotowany do zajęć.

b) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

Uczeń:

- przestrzega statutu szkoły.

- jest aktywny w szkole i poza nią (wolontariat, harcerstwo, konkursy, zawody sportowe itp.)

- przestrzega norm współżycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i fizycznej.

- dba i szanuje mienie szkolne i swoich kolegów.

c) Dbałość o honor i tradycje szkoły.

Uczeń:

-w miarę swoich możliwości reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach sportowych

- szanuje tradycję szkolną – na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym,

- dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych i innych, w tym także prywatnych wyjazdów rodzinnych.

d) Dbałość o piękno mowy ojczystej.

Uczeń:

- nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią.

- wzorowo dba o piękno mowy ojczystej.

e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

Uczeń:

- nie opuszcza szkoły podczas przerw międzylekcyjnych,

- dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych,

- nie stwarza zagrożenia okaleczeniem innych osób (nie rzuca kamieniami, kasztanami w sezonie jesiennym, nie przynosi do szkoły ostrych narzędzi – noży, itp.)

- przestrzega zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających, nie rozprowadza ich wśród rówieśników.

f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

Uczeń:

Nie ma żadnych uwag w dzienniku lub tzw. zeszycie uwag

- jest miły, uprzejmy i grzeczny,

- zawsze używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję przepraszam.

- nie wchodzi w konflikt z prawem,

- właściwie wyraża swoje uczucia i emocje wobec rówieśników i dorosłych,

- Nie rozwiązuje w sposób siłowy swoich i nie swoich konfliktów z rówieśnikami,

- Szanuje pracę innych

g)      Okazywanie szacunku innym osobom

Uczeń:

- Jest uczynny wobec słabszych i potrzebujących pomocy.

- Toleruje odmienność światopoglądów, odmienność religijną, narodowościową i kulturową.

 

II OCENA BARDZO DOBRA

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny.

a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

- wszystkie nieobecności ucznia są usprawiedliwione w ciągu 7 dni po jego  powrocie do szkoły,

Uczeń:

- nie spóźnia się na lekcje z przyczyn nieuzasadnionych przez rodziców lub wychowawcę klasy (np. przedłużająca się wizyta u lekarza, pełnienie obowiązków dyżurnego szkolnego),

- wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego,

- wywiązuje się z powierzonych mu zadań w szkole,

- bierze aktywny udział w lekcjach i zajęciach dodatkowych,

- zawsze jest przygotowany do zajęć.

b) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

Uczeń:

- przestrzega statutu szkoły.

- jest aktywny w szkole i poza nią (wolontariat, harcerstwo)

- przestrzega norm współżycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i fizycznej.

- dba o mienie szkoły.

c) Dbałość o honor i tradycje szkoły.

Uczeń:

reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach sportowych

- szanuje tradycję szkolną – na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym,

- dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych.

d) Dbałość o piękno mowy ojczystej.

Uczeń:

- nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią.

e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

Uczeń:

- nie opuszcza szkoły podczas przerw międzylekcyjnych,

- dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych,

- nie stwarza zagrożenia życia i zdrowia innych,

- nie stwarza zagrożenia okaleczeniem innych osób (nie rzuca kamieniami, kasztanami w sezonie jesiennym, nie przynosi do szkoły ostrych narzędzi – noży, itp.),

- przestrzega zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających, nie rozprowadza ich wśród rówieśników.

f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

Uczeń:

- jest miły, uprzejmy i grzeczny,

- dopuszczalna  1 uwaga o niewłaściwym zachowaniu,

- nie wchodzi w konflikt z prawem,

- używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję przepraszam.

- właściwie wyraża swoje uczucia i emocje wobec rówieśników i dorosłych,

- nie rozwiązuje w sposób siłowy swoich i nie swoich konfliktów z rówieśnikami,

- szanuje pracę innych.

g)      Okazywanie szacunku innym osobom.

Uczeń:

- jest uczynny wobec słabszych i potrzebujących pomocy.

- toleruje odmienność światopoglądów, religijną, narodowościową i kulturową.

 

III OCENA DOBRA

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny.

a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

Uczeń:

- nie spóźnia się na lekcje z przyczyn nieuzasadnionych przez rodziców lub wychowawcę klasy (np. przedłużająca się wizyta u lekarza, pełnienie obowiązków dyżurnego szkolnego),

-nieobecności ucznia są usprawiedliwione w ciągu 5 dni roboczych po jego powrocie do szkoły,

- wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego,

- wywiązuje się z powierzonych mu zadań w szkole, dopuszcza się jednorazową kulturalną odmowę wykonania  dodatkowego zadania.

- bierze aktywny udział w lekcjach i zajęciach dodatkowych,

- jest przygotowany do zajęć i w miarę swoich możliwości robi postępy.

b) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

Uczeń:

- przestrzega statutu szkoły.  - szybko naprawia drobne uchybienia w swoim zachowaniu,

- wykazuje aktywność w szkole i poza nią (bierze aktywny udział w apelach szkolnych i w pracy samorządu klasowego lub szkolnego)

- przestrzega norm współżycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i fizycznej.

- dba o mienie szkoły.

c) Dbałość o honor i tradycje szkoły.

Uczeń:

na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym

- szanuje tradycję szkolną ,

- dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych.

d) Dbałość o piękno mowy ojczystej.

Uczeń:

- nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią.

e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

Uczeń:

- nie opuszcza szkoły podczas przerw międzylekcyjnych,

- dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych,

- nie stwarza zagrożenia życia i zdrowia innych,

- nie stwarza zagrożenia okaleczeniem innych osób (nie rzuca kamieniami, kasztanami w sezonie jesiennym, nie przynosi do szkoły ostrych narzędzi – noży, itp.

- przestrzega zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających, nie rozprowadza ich wśród rówieśników.

f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

Uczeń:

- jest miły, uprzejmy i grzeczny,

- dopuszcza się 4 uwagi o niewłaściwym zachowaniu

- nie wchodzi w konflikt z prawem,

- używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję przepraszam.

- właściwie wyraża swoje uczucia i emocje wobec rówieśników i dorosłych,

- nie rozwiązuje w sposób siłowy swoich i nie swoich konfliktów z rówieśnikami,

- szanuje pracę innych.

g)      Okazywanie szacunku innym osobom.

Uczeń:

- stara się być uczynnym wobec słabszych,

-  stara się udzielać pomocy  potrzebującym.

- toleruje odmienność światopoglądów, religijną, narodowościową i kulturową.

 

IV OCENA POPRAWNA

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny.

a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

- dopuszcza się sporadyczne godziny nieusprawiedliwione – do 5godzin oraz sporadyczne spóźnienie się na lekcje – maksymalnie 6 spóźnień uzasadnionych  np. przedłużającą się wizytą u lekarza, pełnieniem obowiązków dyżurnego szkolnego,

- przeważnie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego,

- nie podejmuje się nawet za namową nauczyciela żadnych zadań dodatkowych.

- zapytany podczas lekcji – odpowiada na pytania,

- sporadycznie bywa nieprzygotowany do zajęć.

- robi postępy w nauce w miarę swoich możliwości.

- nie zawsze sumiennie wykonuje powierzone zadania.

b) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

Uczeń:

- przeważnie  przestrzega statutu szkoły,

-  przeważnie przestrzega norm współżycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i fizycznej.

- dba o mienie szkoły,

- ma nieliczne wpisy w dzienniku lub zeszycie uwag (do10) o niewłaściwym zachowaniu.

c) Dbałość o honor i tradycje szkoły.

Uczeń:

na uroczystości szkolne przychodzi schludnie ubrany,

- szanuje tradycję szkolną ,

- dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych.

d) Dbałość o piękno mowy ojczystej.

Uczeń:

- nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią.

e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

Uczeń:

- nie opuszcza szkoły podczas przerw międzylekcyjnych,

- przeważnie dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych,

- przeważnie nie stwarza zagrożenia życia i zdrowia innych,

-przeważnie  nie stwarza zagrożenia okaleczeniem innych osób (nie rzuca kamieniami, kasztanami w sezonie jesiennym, nie przynosi do szkoły ostrych narzędzi – noży, itp.

-  przestrzega zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających,

-  nie rozprowadza w/w środków wśród rówieśników.

f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

Uczeń:

- przeważnie jest grzeczny,

- nie wchodzi w konflikt z prawem,

- ma liczne wpisy (więcej niż 10) o niewłaściwym zachowaniu w półroczu.

- wchodzi sporadycznie w konflikt z rówieśnikami, ale rozwiązuje go bez użycia siły (rozmowa z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, psychologiem).

- szanuje pracę innych.

g)      Okazywanie szacunku innym osobom.

Uczeń:

- rzadko jest uczynny wobec słabszych,

- stara się udzielać pomocy  potrzebującym.

- nie doprowadza do zatargów z kolegami z powodu ich odmienności światopoglądów, odmienności religijnej, narodowościowej i kulturowej.

 

OCENA NIEODPOWIEDNIA

a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

Uczeń:

- Nie wszystkie godziny są usprawiedliwione.

- Spóźnia się na lekcje bez podania przyczyny.

- Nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego.

- Nie podejmuje się dodatkowych zadań i nie wykonuje powierzonych mu zadań.

- Zapytany podczas lekcji odmawia odpowiedzi  lub podejmuje niemerytoryczną  dyskusję z nauczycielem.

- Często jest nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych.

- Nie robi postępów w nauce na miarę swoich możliwości.

b) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

Uczeń:

- Często narusza statut szkoły.

- Nie stara się naprawić złego zachowanie.

- Nie przestrzega norm współżycia społecznego.

- Nie dba i niszczy mienie szkoły.

c) Dbałość o honor i tradycje szkoły.

Uczeń:

- nie szanuje tradycji szkolnej.

- nie nosi stroju galowego podczas uroczystości szkolnych.

- nie dba o dobre imię szkoły.

d) Dbałość o piękno mowy ojczystej.

Uczeń:

- używa wulgarnych słów w stosunku do rówieśników, przeklina.

- niewłaściwie reaguje na uwagi nauczyciela.

e)  Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

Uczeń:

- opuszcza szkołę podczas przerw międzylekcyjnych,

- stwarza zagrożenie zdrowia i życia kolegów.

- pali papierosy, pije alkohol, zażywa narkotyki ( dopalacze ).

f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

Uczeń:

- Jest niemiły i nieuprzejmy.

- Nie używa zwrotów grzecznościowych.

- Konflikty z rówieśnikami rozwiązuje w sposób siłowy.

- Niszczy mienie szkoły.

g)  Okazywanie szacunku innym osobom.

Uczeń:

- Nie szanuje rówieśników, osób dorosłych ( nauczycieli i innych pracowników szkoły).

-  nie stara się udzielać pomocy  potrzebującym.

- doprowadza do zatargów z kolegami z powodu ich odmienności światopoglądów, odmienności religijnej, narodowościowej i kulturowej.

 

VI OCENA NAGANNE

a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

- 50% godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych.

- Bardzo liczne spóźnianie się na lekcje bez podania przyczyny.

Uczeń:

- Nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego.

- Nie podejmuje się dodatkowych zadań i nie wykonuje zadań obowiązkowych powierzonych mu przez nauczycieli,

- Zapytany podczas lekcji odmawia odpowiedzi, lub podejmuje niemerytoryczną  dyskusję z nauczycielem.

- Bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych.

- Nie robi postępów w nauce na miarę swoich możliwości.

b) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

Uczeń:

- Bardzo często narusza statut szkoły.

- Nie poprawia złego zachowania.

- Nie przestrzega norm współżycia społecznego.

- Nie dba mienie szkoły i świadomie je niszczy.

c) Dbałość o honor i tradycje szkoły.

Uczeń:

- Nie szanuje tradycji szkolnej.

- Nie nosi stroju galowego podczas uroczystości szkolnych.

- Nie dba o dobre imię szkoły.

d) Dbałość o piękno mowy ojczystej.

Uczeń:

- Używa wulgarnych słów w stosunku do rówieśników, przeklina.

- Niewłaściwie reaguje na uwagi nauczyciela. Lekceważy je i nie podejmuje próby poprawy.

e)  Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

Uczeń:

- opuszcza szkołę podczas przerw międzylekcyjnych,

- stwarza zagrożenie zdrowia i życia kolegów.

- pali papierosy, pije alkohol, zażywa narkotyki ( dopalacze ).

- przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty ( noże, petardy, zapałki ).

f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

Uczeń:

- Jest niemiły i nieuprzejmy.

- Nie używa zwrotów grzecznościowych.

- Konflikty z rówieśnikami rozwiązuje w sposób siłowy.

- Świadomie niszczy mienie szkoły.

- Inicjuje sytuacje konfliktowe i bójki.

- Wchodzi w konflikt z prawem ( interwencja policji ).

g)  Okazywanie szacunku innym osobom.

Uczeń:

- Nie szanuje rówieśników, osób dorosłych (nauczycieli i innych pracowników szkoły).

 

Niezależnie od spełnienia przez ucznia w/w kryteriów obniża się ocenę do nagannej za:

1.  Ciężkie  pobicie koleżanki/ kolegi.

2.  Picie alkoholu w szkole (np. dyskoteki szkolne) .

3.  Używanie lub rozprowadzanie narkotyków .

4.  Dokonywanie kradzieży.

5.  Wyłudzanie pieniędzy lub szantaż.

6.  Świadome i wyrachowane niszczenie mienia szkolnego i prywatnego uczniów.

7.  Fałszowanie podpisów i dokumentów.

Rada  rodziców:                    Samorząd Uczniowski:               

Szkolny Program  profilaktyczny

 „Bezpieczna i przyjazna szkoła"

 • •      Program PROFILAKTYCZNY realizujemy poprzez
 • •      działania prozdrowotne:  
 • •      Realizacja programów ekologicznych, opartych na działaniach praktycznych uczniów, organizowanie wystaw, happeningów oraz prowadzenie własnego ogródka szkolnego,
 • •      Realizacja edukacji w zakresie żywienia i aktywności fizycznej „Jedz  z głową”,
 • •      Udział w Programach Rządowych „Radosna szkoła”, „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”;itp
 • •      Działania podejmowane w celu eliminowania zachowań agresywnych:
 • •       Prowadzenie zajęć „Spójrz inaczej”.
 • •      Współpraca z  komisariatem policji
 • •      Systematyczna i planowa współpraca  pedagoga szkolnego z rodzicami i  z wychowawcami klas;

 

Cel główny programu szkolnej profilaktyki:

 • Ochrona wychowanków przed zagrożeniami cywilizacyjnymi i reagowanie na wszelkie destrukcyjne działania oraz wspieranie uczniów w kształtowaniu ich osobowości i realizacji potencjalnych możliwości, zainteresowań, pasji.
 • Ochrona wychowanków przed zagrożeniami cywilizacyjnymi.
 • Stosowanie indywidualnych treningów prowadzących do rozwoju kluczowych kompetencji osobistych, interpersonalnych, oraz kształtowania i zmiany nawyków i strategii działania.

Celem jest:

 • budowanie i doskonalenie kompetencji
 • kształtowanie i zmiana nawyków oraz strategii działania
 • przygotowanie do sprawnego podjęcia trudnego lub nowego wyzwania.

Wykształcenie analizowania osobistego potencjału w formie indywidualnych sesji prowadzonych przez nauczycieli  . Korzyści wynikające z udziału w indywidualnej sesji interpersonalnej:

 • identyfikacja własnych mocnych stron (talentów/predyspozycji)
 • określenie kluczowych obszarów wymagających udoskonalenia
 • sprecyzowanie celu treningowego
 • ustalenie optymalnej formy treningu oraz strategii treningowej, która pozwoli zrealizować wyznaczony cel w możliwie najszybszym czasie.

Cele szczegółowe:

1. Wzmacnianie czynników chroniących uczniów przed podejmowaniem zachowań ryzykownych oraz eliminacja lub redukcja czynników sprzyjających podejmowaniu przez młodzież zachowań dysfunkcyjnych.

2. Promowanie wśród wychowanków zdrowego stylu życia

3. Wspomaganie uczniów w rozwijaniu kompetencji psychospołecznych wykorzystując:

 • Strategię informacyjną - przekaz informacji dostosowanych do potrzeb jednostki, grupy.
 • Strategię edukacyjną - nabywanie umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi i ich podtrzymywania, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, asertywności.
 • Strategię alternatyw - wskazywanie innych form spędzania wolnego czasu, samowychowanie i samodoskonalenie.
 • Strategię interwencyjną - pomoc w sytuacjach kryzysowych, wprowadzanie działań psycho i socjokorekcyjnych

Cel 1: Wzmacnianie czynników chroniących uczniów przed podejmowaniem zachowań ryzykownych oraz eliminacja lub redukcja czynników sprzyjających podejmowaniu zachowań ryzykownych.

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

Budowanie dobrych relacji interpersonalnych między nauczycielami i uczniami.

 1. Rozpoznawanie i nazywanie uczuć, emocji i potrzeb ucznia.
 2. Rozwijanie otwartości, życzliwości i zaufania w kontaktach z uczniami.
 3. Okazywanie zainteresowania i     zaangażowania w sprawy uczniów.
 4. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych i wychowawczych nauczycieli.

 

 1. Aktywne słuchanie i parafrazowanie wypowiedzi uczniowskich
 2. Prowadzenie z uczniami indywidualnych rozmów.
 3. Udzielanie pomocy i wsparcia uczniom w   rozwiązywaniu ich problemów.
 4. Wspólny udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu  imprez i przedsięwzięć szkolnych.
 5. Szkolenia na temat budowania prawidłowych relacji

Tworzenie wspierającego środowiska wychowawczego

 1. Udział uczniów w podejmowaniu istotnych dla nich i dla szkoły decyzji
 2. Rozwijanie samorządności.
 3. Integrowanie uczniów klas I ze środowiskiem szkolnym okres adaptacyjny  
 4. Włączanie uczniów do działalności wymagającej wspierania, pomocy i opieki nad innymi./opieka uczniów klasy VI nad PIRWSZOKLASISTAMI
 5. Stwarzanie warunków do podejmowania przez uczniów nowych ról i rozwijania zainteresowań.
 6. Stworzenie uczniom okazji do autoprezentacji i zainteresowań, zdolności i osiągnięć.
 7. Wspieranie młodzieży w działalności prospołecznej, charytatywnej, wolontariackiej.
 8. Włączanie uczniów do działań pobudzających rozwój moralny i światopoglądowy.
 9. Włączenie uczniów do działań na rzecz środowiska

 

 1. Udział uczniów w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego, Rady Pedagogicznej.
 2. Opiniowanie przez uczniów zmian nowelizujących WSO oraz Szkolny Kodeks Ucznia; uwzględnienie propozycji zgłoszonych przez młodzież.
 3. Organizowanie imprez klasowych i szkolnych
 4. Przeprowadzenie wyborów na opiekuna SU oraz Rzecznika Praw Ucznia. Sejmiki uczniowskie
 5. Wybory do samorządu uczniowskiego
 6. "Prawa i obowiązki ucznia" - debata szkolna
 7. Przygotowanie informatora ze szkolną i pozaszkolną ofertą spędzania czasu wolnego
 8. Prezentacja dokonań uczniów np. podczas wystaw, odczytów, spotkań poetyckich, czy  koncertów
 9. Rozwinięcie sekcji wolontariatu w ramach działalności SU: koleżeńska pomoc w nauce, zbiórki pieniędzy, darów, loterie, pomoc zwierzętom
 10. Udział w akcji zbierania elektrosmieci.

Rozwijanie zainteresowań nauką szkolną oraz pomoc w pokonywaniu trudności

 1. Ciekawe i atrakcyjne prowadzenie lekcji
 2. Uwzględnianie różnic indywidualnych między uczniami.
 3. Pomoc w opanowaniu trudniejszych partii materiału.
 4. Motywowanie uczniów do wysiłku i pomoc w podnoszeniu skuteczności uczenia się.
 5. Sprawdzanie pierwszych wykonywanych czynności przez nauczycieli
 6. Praca z uczniem zdolnym.
 1. Stosowanie różnorodnych metod nauczania.
 2. Wykorzystywanie zainteresowań i mocnych stron ucznia
 3. Przeprowadzenie zajęć z uczniami dotyczących technik skutecznego uczenia się i sposobów organizowania sobie nauki i czasu wolnego
 4. Organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce:
 5. na poziomie klasy;
 6. b) na poziomie szkoły.
 7. Stosowanie motywującego systemu oceniania osiągnięć uczniów.
 8. Stworzenie możliwości do pracy mediatorom szkolnym, rówieśniczym.
 9. Opracowanie i wdrożenie sposobu przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym i drugoroczności.
 10. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych rozwijające wiedzę z danego przedmiotu.
 11. Indywidualizacja pracy na lekcji z uczniem zdolnym -dostosowanie wymagań edukacyjnych do jego możliwości.

Wzmacnianie więzi uczniów z rodzicami

 1. Tworzenie skutecznego systemu wymiany informacji z rodzicami.
 2. Prowadzenie działalności
 3. Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.
 4. Dostarczenie informacji o miejscach służących pomocą rodzinie.
 1. Wyznaczenie stałych terminów konsultacji nauczycieli i pedagoga szkolnego z rodzicami.
 2. Prowadzenie zebrań z rodzicami i uczniami.
 3. Pogadanki z zakresu metod wychowania.
 4. Zawieranie z wybranymi rodzicami pisemnych umów , kontraktów
 5. Uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej odnośnie konstruowania programów szkolnych

Współpraca z osobami i instytucjami wspierającymi szkołę w profilaktyce

 1. Ustalenie szczegółowych zasad współpracy z Policją ,Sądem Rodzinnym
 2. Nawiązanie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy w Głogówku PCPR w Prudniku
 3. Udział w wybranych akcjach i kampaniach organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje itp.
 4. Działalność punktu konsultacji psychologicznych ( Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)

 Cel 2 : Wspomaganie uczniów w rozwijaniu kompetencji psychospołecznych

Efekt: Uczeń posiada umiejętności życiowe, niezbędne do samorozwoju i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

Wspieranie i rozbudzanie prawidłowego rozwoju osobowości ucznia w zakresie:

 1. Poznawania siebie i budowania adekwatnej samooceny.
 2. Podnoszenia poczucia własnej wartości i wiary w siebie
 3. Poznania sposobów radzenia sobie ze stresem.
 4. Podejmowania racjonalnych decyzji.
 5. Budowania systemu wartości.
 6. Działania podnoszące poziom bezpieczeństwa naszych uczniów w szkole i poza nią  
 1. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w ramach programów profilaktycznych.
 2. Prowadzenie warsztatów i zajęć wg własnych pomysłów i dostępnych scenariuszy podczas godzin wychowawczych.
 3. Realizowanie zadań profilaktyczno-wychowawczych w ramach lekcji przedmiotowych
 4. Zdobycie Karty rowerowa w kl IV
 5. Szkolenie uczniów w udzielaniu  pomocy przedmedycznej  KL V i VI

Wspomaganie i rozwój umiejętności funkcjonowania w sytuacjach społecznych.

 1. Rozwijanie umiejętności związanych z komunikacją interpersonalną.
 2. Kształtowanie zdolności  konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów
 3. Przeciw działanie agresji.
 4. Wspieranie w rozwoju umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z presją społeczną (nacisk grupowy, manipulacje, wpływ mediów)
 1. Prowadzenie debat na temat współczesnego wzorca wartościowego człowieka.
 2. Omawianie z uczniami i komentowanie bieżących wydarzeń w kraju i świecie.
 3. Prowadzenie zajęć z zakresu świadomego korzystania ze środków masowego przekazu.
 4. Prowadzenie zajęć Treningu Zastępowania Agresji ,”Spójrz inaczej”

Cel 3 : Promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia

Efekt: Uczeń umie samodzielnie dokonywać wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego.

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

 1. Przekazywanie i utrwalanie zasad zdrowego  stylu życia.
 2. Informowanie uczniów o zagrożeniach
 1. Zajęcia dla uczniów dotyczące zasad zdrowego żywienia i zaburzeń żywienia (anoreksja, bulimia).
 2. Realizacja zadań związanych z promowaniem zdrowego stylu życia udział w programach „Owoce w Szkole „.”Szklanka Mleka”, ”Pijemy Wodę” „Zdrowe śniadanie” itp.
 3. Realizacja zadań związanych z promowaniem programów antynikotynowych –Sanepid.
 4. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych .Festyn rodzinny” ,wycieczki rowerowe itp.

Rada Rodziców:                                         Samorząd Uczniowski :                               Dyrektor:

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Wychowanie przez kulturę i sztukę –

 

Dziedzina działania:

Wychowanie przez kulturę i sztukę.

Cele:

Zapoznanie uczniów z najważniejszymi dziełami sztuki w zakresie literatury pięknej, plastyki i muzyki. Kształcenie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną, zwracanie uwagi na piękno języka ojczystego, rozwijanie kultury obcowania z innymi ludźmi, kształcenie umiejętności mądrego i pozytywnego korzystania z mediów.

Uzyskiwanie umiejętności:

Uczeń poznał najważniejsze dzieła sztuki polskich twórców i twórców światowych, potrafi poprawnie wyrazić się, zna zwroty grzecznościowe, umie zachować się wobec ludzi starszych i kolegów, potrafi właściwie zachować się w miejscach publicznych. Chętnie uczestniczy w imprezach organizowanych przez szkołę, dba o estetykę klasy oraz przedmiotów, którymi się posługuje, dba o higienę ciała i estetykę odzieży, umie właściwie zachować się przy stole.

Sposób realizacji, osoby odpowiedzialne:

Zwracanie na każdej lekcji uwagi na poprawność języka, stosowanie zwrotów grzecznościowych na co dzień. Ukazywanie na lekcjach języka polskiego sztuki; lekcjach bibliotecznych najważniejszych dzieł sztuki, (osoby odpowiedzialne: .nauczyciel polonista ,biblioteki.). Uczenie na lekcjach wychowawczych właściwego zachowania się,  w domu, w szkole, w miejscach publicznych, przy stole (wychowawcy). Omówienie na lekcjach języka polskiego informatyki zasad korzystania z literatury pięknej i popularno-naukowej, z prasy, radia i TV, (osoby odpowiedzialne: nauczyciel polonista, informatyki . Okresowy przegląd i ocena stanu podręczników i zeszytów (wychowawcy, nauczyciele przedmiotów). Wyrabianie u uczniów odpowiedzialności za poziom imprez szkolnych, inspirowanie uczniów do czynnego udziału w imprezach artystycznych (wychowawcy). Organizowanie wycieczek do kina, teatru, muzeów, filharmonii, bibliotek (wychowawcy uczniów). Udział uczniów w imprezach kulturalnych pozaszkolnych.

 

 

 

Uroczystości i konkursy szkolne:


·  "Kto ty jesteś? - Polak mały. Co to znaczy w zmieniającej się Europie –Dni Kultury Europejskiej -maj
·  konkurs recytatorski wierszy /literatury/Tuwim –Brzechwa, wybrane utwory Mickiewicza itp   ", I-VI –  listopad -kwiecień

Wychowanie przez naukę.

Cele:

Uświadamianie uczniom, znaczenia wiedzy w rozwoju człowieka i społeczeństwa, rozwijanie zainteresowań poszczególnymi dziedzinami nauki. Kształcenie odpowiedzialności za własny rozwój intelektualny, rozwijanie pomysłów twórczych i własnych uzdolnień.

Uzyskiwane umiejętności:

W klasach I - III: uzyskanie umiejętności czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności plastycznych i muzycznych, poznanie i rozumienie podstawowych zjawisk zachodzących w przyrodzie.

Doskonalenie umiejętności czytania, pisania, liczenia w klasach IV - VI. Poznanie najważniejszych dzieł literatury polskiej i światowej oraz historii Polski. Uzyskanie podstawowych wiadomości przyrodniczych, umiejętności organizowania stanowiska pracy, umiejętność zaplanowania dnia, umiejętność korzystania z biblioteki: katalogów, encyklopedii, słowników, podręczników, TV, umiejętność zamykania myśli w granicach zdania.

Sposób realizacji, osoby odpowiedzialne:

Nauczanie w toku wychowania wczesnoszkolnego czytania, pisania i liczenia. Rozwój umiejętności plastycznych i muzycznych. Ukazywanie zjawisk zachodzących w przyrodzie /wychowawcy klas I - III/. W klasach starszych dalsze doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia oraz poznawanie podstawowych zjawisk przyrodniczych, organizmów roślinnych i zwierzęcych, zjawisk fizycznych i chemicznych, a także podstawowych wiadomości geograficznych, wyrabianie umiejętności posługiwania się katalogiem, encyklopedią, słownikiem, schematem, diagramem, czytanie planów, rozkładów, wyrabianie umiejętności posługiwania się sprzętem audiowizualnym, komputerowym /wychowawcy, nauczyciele: j. polskiego, matematyki, opiekunka biblioteki/.

 

 

Konkursy:

Konkursy przedmiotowe, klasowe, międzyszkolne, konkursy ortograficzne (I-IV ), konkursy pięknego czytania (I-III, IV-VI),  konkurs na najlepsze wypracowanie klasowe  (IV-VI), konkurs matematyczny pt. "Myślę - pomyślę - liczę" (IV-VI), konkurs przyrodniczy pt. "Przeczytałem, zobaczyłem, poznałem - najciekawsze zjawiska przyrodnicze" (IV-VI), "zabawy językiem polskim" - krzyżówki, diagramy, rebusy (I-III), konkurs "Jestem mistrzem tabliczki mnożenia w klasach" (I-III) konkurs plastyczny śladami Jan Cybisa  kl(I-III).

Dziedzina działania:

Wychowanie prorodzinne.

Cele:

Ukazanie roli wychowawczej rodziny, rola członków rodziny w jej funkcjonowaniu, współodpowiedzialność za rodzinę, rodzina a społeczeństwo, szacunek dla ludzi starszych w rodzinie, problemy dojrzewania, małżeństwo, życie ludzkie największą wartością, godność człowieka i obowiązek jej poszanowania.

Uzyskiwane umiejętności:

Uczeń właściwie odnosi się do rodziców i rodzeństwa, pomaga w domu, jest troskliwy i opiekuńczy wobec rodzeństwa, dba o własną godność, szanuje godność innych i swoją, wie jak funkcjonuje rodzina, właściwie pojmuje miłość i małżeństwo jako naturalną konsekwencję miłości.

Sposób realizacji, odpowiedzialni:

Pogadanki na lekcjach wychowawczych na tematy związane z funkcjonowaniem rodziny, realizacja tematyki na lekcjach WDŻ związanej z rodziną /wychowawcy i nauczyciele przyrody/. Omówienie na lekcjach wychowawczych i przyrody tematów związanych z dojrzewaniem. Uroczyste obchody "Dnia Rodziny", "Dnia Babci", "Dnia Dziadka"/ wychowawcy/. Konkurs plastyczny pt. "Mój rodzinny wypoczynek" IV-VI

Dziedzina działania:

Wychowanie prozdrowotne, zapobieganie patologii.

Cele:

Poznanie negatywnych skutków picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków, środków psychotropowych. Rozbudzenie zainteresowań własnym zdrowiem. Znaczenie higienicznego trybu życia oraz uprawianie sportów. Poznanie zależności pomiędzy odżywianiem się a zdrowiem. Nauka radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Dbałość o bezpieczeństwo własne i kolegów. Poznanie i stosowanie zasad prawidłowego zachowania się na drodze.

Uzyskiwane wiadomości i umiejętności:

Uczeń zna objawy i skutki zatrucia alkoholem, papierosami, narkotykami. Uczeń dba o higienę własnego ciała, o własny wygląd, uprawia sport i właściwie odżywia się.

Sposób realizacji, odpowiedzialni:

Pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, zażywania narkotyków, leków psychotropowych (wychowawcy), przestrzeganie zakazu palenia w szkole. Pedagogizacja rodziców, pogadanki na temat zdrowego stylu życia. Pogadanki na temat zdrowego trybu życia na lekcjach przyrody, lekcjach wychowawczych, WF. Pogadanki na tematy zachowania zdrowia prowadzone przez pielęgniarkę szkolną. Okresowe badania lekarskie, szczepienia ochronne. Doskonalenie przyjmowania prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach (siadzie, chodzie, staniu) - zwracanie uwagi na prawidłową postawę ciała na wszystkich lekcjach, przerwach, na zajęciach pozalekcyjnych. Ćwiczenia gimnastyczne w czasie długiej przerwy uczniów całej szkoły w czasie sprzyjających warunków atmosferycznych na podwórku szkolnym i zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.  Wyprawa na najbliższe skrzyżowanie i przejście na drugą stronę jezdni. Konkurs "Jesteśmy świadomymi użytkownikami drogi kl. I - III. Przygotowanie uczniów kl. IV do egzaminu na kartę rowerową. Konkurs "Bezpieczna  droga do szkoły - "z odblaskami bezpieczniej" IV-VI, konkurs plastyczny "Wybieramy zdrowy tryb życia. Żyj zdrowo, odżywiaj się zdrowo" I-III, IV-VI

Dziedzina działania:

Wychowanie przez turystykę.

Cele:

Poznanie zabytków architektury, dzieł sztuki, polskiej tradycji ludowej. Poznanie ojczystych krajobrazów, parków narodowych, rezerwatów, pomników przyrody żywej i martwej. Ukazanie piękna kraju ojczystego.

Uzyskiwane wiadomości i umiejętności:

Uczeń umie wskazać gdzie w Polsce znajdują się najważniejsze zabytki architektury, dzieła sztuki. Wie gdzie znajdują się krajobrazy warte obejrzenia zna rozmieszczenie parków narodowych w Polsce oraz rezerwatów województwa Opolskiego. Uczeń umie posłużyć się, planem miasta, kompasem. Potrafi zachować się na szlaku, w autobusie, pociągu, zna przepisy ruchu drogowego, dba o przyrodę.

Sposób realizacji, odpowiedzialni:

Wycieczki krajoznawcze organizowane przez wychowawców. Wycieczki i rajdy po najbliższej okolicy organizowane przez  poszczególne klasy. Wycieczki dla klas młodszych (I - III) organizowane przez wychowawców po najbliższej okolicy /wychowawcy, opiekunowie .

Dziedzina działania:

Wychowanie patriotyczne.

Cele:

Ukazywanie piękna języka ojczystego, dzieł literackich, dzieł plastycznych, muzycznych. Ukazywanie piękna kraju ojczystego i kultury narodowej, podkreślanie odrębności narodowej. Pokazywanie udziału Polski w dorobku cywilizacyjnym Europy i świata. Patriotyzm a przynależność do zjednoczonej Europy. Kształcenie wrażliwości na piękno regionu opolskiego , poznawanie zabytków naszego województwa.

Poznanie życia i działalności patrona szkoły. Kształtowanie właściwej postawy wobec hymnu szkoły i jej patrona.

Uzyskiwane wiadomości i umiejętności:

Uczeń zna hymn państwowy i szkolny, symbole narodowe, zna tradycje i historię Polski. Zna najważniejsze zabytki architektury w Polsce i w regionie. Zna najważniejsze dzieła literatury i sztuki. Zna miejscowości w regionie i najważniejsze obiekty .

Sposób realizacji, odpowiedzialni:

Organizowanie wycieczek do miejsc pamięci narodowej do regionów i ośrodków z zabytkami architektury, muzeami, bibliotekami, salami wystaw. Organizowanie akademii z okazji świat państwowych i szkolnych (uroczystości szkolne). Poszanowanie dorobku kultury polskiej. Poszanowanie sylwetek wielkich Polaków na lekcjach wychowawczych i historii /wychowawcy, nauczyciele odpowiedzialni za uroczystości szkolne, nauczycielka j. polskiego/. Konkursy:
·  życie i działalność patrona szkoły ,

Dziedzina działania:

Preorientacja zawodowa.

Cele:

Zapoznanie z charakterem różnych zawodów (dobre i złe strony). Poznanie własnych predyspozycji do wykonywania określonego zawodu. Poznanie sieci szkół zawodowych i ogólnokształcących oraz możliwości kształcenia w danym zawodzie.

Przeciwwskazania do wykonywania niektórych zawodów.

Uzyskiwane wiadomości i umiejętności:

Uczeń zna specyfikę poznanych zawodów, ich złe i dobre strony, potrafi ocenić swoje możliwości zdobycia wybranego zawodu.

Sposób realizacji, odpowiedzialni:

Zapoznanie uczniów z aktualną siecią szkół. Spotkania z przedstawicielami gimnazjów. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną /wychowawcy/.Poznajemy zawody znajdujące się w naszej okolicy. Realizacja w ramach godzin wychowawczych i 42art .Zajęcia prowadzone przez rodziców dzieci i naszych absolwentów.