niedziela, sierpień 14, 2022
 • Witamy na naszej stronie

 • 1
 • 2
 • 3

 

PODSTAWA PRAWNA STATUTU

1. Ramowy statut publicznego przedszkola – Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zmianami).

 

2. Konwencja o Prawach Dziecka ustalona przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r., Ratyfikowana przez Polskę w dniu 30 kwietnia 1991r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526).

 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. Nr 256 z 2004 r. poz. 2572 z późn. zmianami).

 

4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego – Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz. 17 z 2009r.)

 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkól do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232 z późn. zmianami).

 

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz 674 z późn. zmianami).

 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17listopad 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010r. Nr 228 poz. 1487).

 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 z późn. zmianami).

 

 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

(Dz. U. Nr 135 poz. 1516).

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z późn. zmianami).

 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324).

 

12. Ustawa z dnia 22 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr157, poz.1240) z późniejszymi zmianami.

 

 

 

Rozdział I

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLN  - Przepisy ogólne 

 

 

§ 1

 1. 1.      Niniejszy   statut   określa   organizację   i   zasady   działania    oddziału przedszkolnego, prowadzonych    pod   nazwą :

 

       PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY  

           z siedzibą w Szonowie nr 33

 1. 2.      Może być używany skrót nazwy Oddział Przedszkolny
 2. 3.       Pełna nazwa placówki :Publiczna Szkoła Podstawowa- Oddział Przedszkolny

              Szonów 33,  48-250Głogówek

4.Organem prowadzącym jest :  GMINA w GŁOGÓWKU

       5.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium  Oświaty w Opolu.

6.Placówka organizacyjnie  jest podległa  PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ w Szonowie

       7.Cykl kształcenia w placówce obejmuje dwa etapy

1)      pierwszy  trwa dwa lata są nieobowiązkowe

2)      kolejne dwa objęty są  obowiązkiem  przygotowania do nauki w szkole:

-pięciolatki

-sześciolatki

 

 Rozdział II

CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

§  2

1.Celem placówki wychowania przedszkolnego jest wszechstronny rozwój wychowanków i przygotowanie ich do nauki w szkole.

1) wspomaganie oraz ukierunkowywanie rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym,

a) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

b) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

      c) umożliwianie dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,

          etnicznej, językowej i religijnej:

 2.Zadaniem przedszkola jest organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwiązywaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych i wchodzeniu w różne osobowe interakcje, realizowanie dążenia dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej  oraz wspieraniu rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych –ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności :

a) wychowankowie zaznajamiani są w przedszkolu z godłem Polski, barwami patriotycznymi, zarysem mapy Polski, stolicą Warszawą oraz hymnem narodowym,

b) przedszkole rozwija zainteresowania pięknem i bogactwem naszego kraju,

c)prowadzi rozmowy na tematy okolicznościowe związane z zainteresowaniami dzieci dotyczącym aktualnych wydarzeń,

d) organizuje z udziałem dzieci przedszkolne uroczystości związane z obchodami świąt ogólnopaństwowych,

e) przedszkole rozwija zainteresowania swoim regionem poprzez tańce regionalne, piosenki ludowe, stroje regionalne, obyczaje ludowe,

f) na wniosek rodziców w przedszkolu może być prowadzona nauka religii dla dzieci zgodnie z odrębnymi przepisami,

g) dzieci innego wyznania mają zapewnioną opiekę pedagogiczną w czasie prowadzenia katechezy.

h) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

i) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej,

j) organizację zajęć dodatkowych z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

3. Zadaniem przedszkola jest opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem wychowanków oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.

1) Placówka przedszkolna pełni zadanie w ścisłym współdziałaniu z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci. Podstawowe kierunki pedagogiczne przedszkola są określone przez potrzeby i możliwości dzieci, a także potrzeby środowiska lokalnego.

2) Z pomocy psychologiczno – pedagogicznej mogą korzystać dzieci mające trudności  i deficyty za zgodą rodziców lub na ich wniosek (mogą być kierowane do specjalistów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej)na wniosek nauczyciela, psychologa, poradni psychologiczno-pedagogicznej.

UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNEJ

a)przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, której celem jest rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz możliwości psychofizycznych . Stymulowanie rozwoju dziecka, wyrównywanie i korygowanie braków w przygotowaniu go do nauki w szkole oraz eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń w zachowaniu.

a)      pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu polega w szczególności na:

b)      diagnozowanie środowiska wychowanków,

c)      rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka,  

d)     rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

e)      organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

f)       wspieranie dziecka uzdolnionego,

g)      podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie,

h)      prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,

i)        wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

j)      badanie dojrzałości szkolnej,

k)      wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

l)        umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

m)    udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

n)    wspomaganie nauczycieli i specjalistów działających w zespole , o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 • o)      podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

3)Działania, o których mowa w pkt. 1 realizowane są we współpracy z :

a) rodzicami

b) nauczycielami 

c) specjalistami

d) poradnią psychologiczno-pedagogiczną

4)Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

5)Pomoc psychologiczno -pedagogiczna może być organizowana w przedszkolu w formie:

a).zajęć specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

b).porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

c).zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców.

d) systematyczną pracą indywidualną zgodnie z potrzebami rozwojowymi.

Objęcie dzieci zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi  wymaga zgody rodziców. Dyrektor przedszkola informuje na piśmie rodziców wychowanka o ustalonych formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

6)W celu rozpoznawania ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju dziecka nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną, którą dokumentują.

7)Nauczyciel planując indywidualną pracę z dzieckiem ma obowiązek uwzględnić zalecenia pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej określone w wydanej opinii lub orzeczeniu

 

8)Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje się dla rodziców w formie:

a) porad,

b) spotkań ze specjalistami.

9)Za prawidłową organizację i przebieg pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola

4. Przedszkole wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa  i higieny. Dziecko ma zapewnioną opiekę w czasie pobytu w przedszkolu z chwilą oddania go pod opiekę nauczyciela lub innego pracownika przedszkola do chwili odebrania dziecka z przedszkola przez rodziców, opiekunów lub innej osoby upoważnionej przez rodziców./zał.nr1

5. Pełną odpowiedzialność za powierzone dzieci ponosi nauczyciel.

6.Wycieczki, spacery codzienne  i zabawy na powietrzu mogą być organizowane po wcześniejszym dokładnym zapoznaniu się z terenem przez nauczyciela lub woźną na jego prośbę.

1) Poza budynkiem przedszkola nauczyciel nie może sprawować opieki nad dziećmi bez pomocy drugiej osoby dorosłej (np. woźna lub chętny rodzic), a w przypadku grupy integracyjnej dwóch osób dorosłych.

2) Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci, pod opieką nauczycieli, którym dyrektor powierzył oddział.

3) Obowiązki opiekunów podczas spacerów i wycieczek określają odrębne przepisy./regulamin wycieczek/

4) W zajęciach na terenie przedszkola lub poza nim mogą brać udział, za zgodą dyrektora rodzice lub inne osoby dorosłe.

5) W przypadku przyjęcia do grupy dziecka lub dzieci niepełnosprawnych w grupie zatrudnia się pomoc nauczyciela i nauczyciela wspomagającego odpowiadających za dzieci w równym stopniu co nauczyciel pracujący w danym dniu w tejże grupie.

7.    Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

1) dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo,(pisemne upoważnienie zał.nr1)

2) w sytuacji szczególnej gdy rodzice lub prawni opiekunowie nie mogą odebrać dziecka z przedszkola w danym dniu, mają obowiązek upoważnienia na piśmie osoby pełnoletniej, która w tym dniu ma zabrać dziecko z przedszkola. W takim przypadku rodzice biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka

3) osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu i środków odurzających,

4) rodzice i opiekunowie odbierają dziecko z sali,

5) nauczyciel ma obowiązek sprawdzić kto odebrał dziecko, osobiście lub za pośrednictwem woźnej oddziałowej,

6) z szatni do sali zabaw dziecko powinno być odprowadzane przez rodziców lub woźną oddziałową,

7) podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci na korytarzu pełni dyżur woźna, która ma obowiązek potwierdzić odbiór dziecka przez rodzica, opiekuna lub osobę upoważnioną,

8) w drodze do i z przedszkola odpowiedzialność za dziecko ponoszą osoby je przyprowadzające i odprowadzające,

9) rodzice odbierają dziecko z przedszkola do godziny ustanowionej w umowie w danym roku szkolnym za godzinę odbioru dziecka z przedszkola. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodzicówł)

a)procedury postępowania w zaistniałym  przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami.

8.Organ prowadzący zapewnia dzieciom 6-5 letnim bezpłatny transport i opiekę w czasie dowozu i odwozu   z przedszkola, jeżeli droga do domu przekracza 3 km ,

9.W czasie zajęć dodatkowych typu: języki obce (j. angielski), rytmika, religia, opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca te zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci. Jest ona odpowiedzialna również za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do nauczyciela sprawującego opiekę nad grupą, do której należy dziecko,

1)W przedszkolu są prowadzone na wniosek rodziców zajęcia z rytmiki. Odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora raz w tygodniu we wszystkich grupach. Zajęcia prowadzi specjalista – pedagog.

a) czas trwania zajęć dodatkowych wynosi w wieku 3 – 4 lat około 15 minut, a w wieku 5 – 6 lat 30 minut;

a) zajęcia w całości opłacają rodzice)

10.W celu wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole przedszkole:

1) tworzy warunki do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem możliwości rozwojowych

wychowanków i placówki;

2) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

3) informuje rodziców na bieżąco o postępach dziecka;

4) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;

5) uwzględnia propozycje dzieci w codziennym planowaniu przez nauczyciela zadań edukacyjnych;

6) ustalając pracę pedagogiczną kieruje się zasadą wykorzystywania w pracy metod aktywizujących wychowanków;

7) stosuje formy pracy otwartej, umożliwiając dzieciom wybór miejsca i rodzaju aktywności.

11. W celu wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole przedszkole:

1) tworzy warunki do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem możliwości rozwojowych

wychowanków i placówki;

2) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

3) informuje rodziców na bieżąco o postępach dziecka;

4) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;

5) uwzględnia propozycje dzieci w codziennym planowaniu przez nauczyciela zadań edukacyjnych;

6) ustalając pracę pedagogiczną kieruje się zasadą wykorzystywania w pracy metod aktywizujących wychowanków;

7) stosuje formy pracy otwartej, umożliwiając dzieciom wybór miejsca i rodzaju aktywności.

12.Za bezpieczeństwo dzieci podczas organizowanych uroczystości i spotkań z rodzicami odpowiadają:

a) nauczyciele podczas występów dzieci

b) rodzice bezpośrednio po występie dzieci

 

.

 Rozdział III

 ORGANY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I ICH KOMPETENCJE

 

§ 4

 1.Organami oddziału przedszkolnego są:

 1)dyrektor szkoły PSP w Szonowie

 2)rada  pedagogiczna przy PSP w Szonowie

  3)rada rodziców oddziału przedszkolnego

 

2.Kompetencje dyrektora :

1) dyrektor kieruje i organizuje proces wychowawczo-dydaktyczny i opiekuńczy oraz reprezentuje przedszkole na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) decyduje o dopuszczeniu zaproponowanego przez nauczycieli programu nauczania do użytku przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

 4) wyraża zgodę na realizację obowiązku  przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem,

5) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne,

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę,

7) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,

8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi pełną odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

9) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

10) dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników, przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola, występowania z wnioskiem w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

3.Kompetencje rady pedagogicznej:

1) uchwalanie swego regulaminu pracy, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa oraz niniejszym statutem,

3) zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez radę rodziców,

4) zaopiniowanie przedszkolnego zestawu programów na pierwszej radzie pedagogicznej w roku szkolnym,

5)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

6) podejmowanie uchwał przed rozpoczęciem roku szkolnego w sprawie sposobu dokumentowania obserwacji dzieci,

7)ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

8) podejmowanie uchwał w sprawie skreśleń z listy wychowanków,

9) opiniowanie organizacji pracy przedszkola w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć,

10)opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola,

11)opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

12) opiniowanie propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno– wychowawczych i opiekuńczych,

 13) podejmowanie uchwał w sprawie powołania przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora .

4.Kompetencje Rady Rodziców:

1)     może występować do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,

2)      może, na wniosek dyrektora przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego, wydawać opinie o pracy nauczyciela lub dyrektora , w trybie zgodnym z odrębnymi przepisami,

3)      w celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców,

4)      rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem przedszkola, - opiniuje plany pracy przedszkola,

5)      rodzice w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ na dobór lub zmianę nauczyciela.

4.1 Tryb wyboru rady rodziców:

1)     wybierana jest z pośród rodziców na pierwszym zebraniu zainicjowanym przez dyrektora przedszkola,

 

5. Poszczególne organy współpracują ze sobą w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci zgodnie ze swoimi kompetencjami oraz zgodnie z przyjętymi zasadami:

1)     każdemu z nich zapewnia się możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji zgodnie z ustawą o systemie oświaty,

2)      w przypadku zaistnienia sporu między poszczególnymi organami przedszkola należy dążyć do jego polubownego rozstrzygnięcia kierując się dobrem ogółu społeczności przedszkolnej,

3)      w zależności od przedmiotu sporu i niemożności osiągnięcia porozumienia w granicach kompetencji danego organu przedszkola, może on wystąpić o pomoc do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5.1Wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi organami może odbywać się:

1)     na posiedzeniach rady pedagogicznej,

2)     na wspólnych zebraniach zwoływanych w razie potrzeby, poprzez przewodniczącego.

5. 2 Jeżeli pomiędzy organami przedszkola wynikają spory, rozstrzygane one będą drogą negocjacji na zasadach wzajemnego poszanowania stron:

1)     rozstrzygnięcie sporu powinno poprzedzać spotkanie stron w celu złagodzenia sporu,

2)     strony biorące udział w sporze mogą zwracać się do organu przedszkola nie biorącego w nim udziału, o mediację i przeprowadzenie postępowania pojednawczego,

3)     wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor przedszkola jeżeli nie jest stroną sporu,

4)     jeżeli stroną sporu jest dyrektor przedszkola, a postępowanie pojednawcze nie dało rezultatu spór rozstrzyga organ prowadzący lub nadzorujący pracę przedszkola w zależności od charakteru sporu,

5)     jeżeli decyzja dyrektora przedszkola dotycząca rozstrzygnięcia sporu nie zadawala stron biorących w nim udziału przysługuje z zachowaniem obowiązującej drogi służbowej prawo odwołania się do organu prowadzącego przedszkole,

6)     jeżeli strony wniosą odwołanie do organu prowadzącego przedszkole do czasu rozstrzygnięcia sporu przez ten organ obowiązują decyzje podjęte przez dyrektora przedszkola.

 1. 6.      Do stałych form współdziałania organów należą:

1) zebrania ogólne rodziców i nauczycieli rozpoczynające rok szkolny organizowane przez dyrektora przedszkola;

2) zebrania grupowe organizowane są przez nauczycieli 2 razy w roku;

3) zebrania rady rodziców organizowane są według potrzeb;

4) zajęcia otwarte organizowane wg. harmonogramu,

5) uczestnictwo rodziców w codziennym życiu przedszkola, uroczystościach, imprezach okolicznościowych, wycieczkach, zajęciach dodatkowych, festynach;

6) kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli

 

 

Rozdział IV

ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

§ 5

1. Zajęcia prowadzone są w oddziałach obejmujących dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, niepełnosprawności i stopnia upośledzenia umysłowego   z zastrzeżeniem ust 6  wieku od 3 do 6 lat z obwodu ustalonego Uchwałą Rady Miasta z dnia ……..

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 z zastrzeżeniem ust 3-5

3. liczba dzieci w oddziale integracyjnym   może wynosić od 15 do 20,    w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawne

4.  Rodzice podpisują umowę /zał. nr2

5. Przedszkole dokonuje zapisów dzieci z wyprzedzeniem/od marca do 15 kwietnia Pierwszeństwo w zapisach mają dzieci z ustalonego obwodu i  realizujące obowiązek rocznego przygotowania do nauki w szkole.

6.Obowiązek szkolny może być odroczony w wieku 7 lat – decyzję na podstawie    orzeczenia poradni psychologiczno –pedagogicznej podejmuje dyrektor .

7.Dziecko ,któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego ,

          może uczęszczać do oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym

          roku kalendarzowym , którym kończy 10 lat.

§  6

 

1. Godzina pracy  w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut

2.W przedszkolu prowadzi się zajęcia dydaktyczne ,wychowawcze i opiekuńcze w czasie ,których realizuje się programy wychowania przedszkolnego  w oparciu o obowiązującą podstawę programową.

1) Nauczyciele dokonują wyboru programów wychowania przedszkolnego. Dyrektor na wnioski nauczycieli dopuszcza programy do realizacji i zamieszcza je w zestawie przedszkolnych programów. Rada Pedagogiczna Przedszkola opiniuje i zatwierdza uchwałą do 31 sierpnia.

2)Zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu jest w rozliczeniu tygodniowym:

a) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie

dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

b) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną

czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku,

w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe,

obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze

itd.);

c) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane

według wybranego programu wychowania przed szkolnego;

d) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować

(w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe,

organizacyjne i inne).

.

e) czas trwania zajęć dydaktycznych , w szczególności zajęć programowych są w godzinach od 8.00 do 13.00,

3. Zajęcia dodatkowe ,płatne  prowadzone są po godz. 13.00 tj. :zajęcia  umuzykalniające ,dodatkowe nauki języka obcego , nauki religii i zajęcia  rewalidacyjnych , logopedyczne zgodnie z potrzebami środowiska i zainteresowaniami dzieci ,dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci .

4. Zajęcia ,o których mowa w ust 3 powinny być dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

       1) z dziećmi w wieku 3-4 lat- około 15 minut

2)z dziećmi w wieku  5-6 lat – 30 minut

 

 5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§7

 

Przedszkole może być jednooddziałowe lub wielooddziałowe

 

§ 8

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora przedszkola do 30 kwietnia. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza Burmistrz Gminy po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną do 25 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:

1)liczbę oddziałów,

2) liczebności dzieci

3) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników pedagogicznych

 4)czas pracy poszczególnych oddziałów,

a)zajęć edukacyjnych w tym religii, etyki

b) dodatkowych zajęć płatnych z budżetu,

5) Na podstawie zatwierdzonego arkusz dyrektor  ustala tygodniowy rozkład zajęć  określajacy  organizację zajęć z zachowaniem ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolach.

3) ogólną liczbę godzin pracy finansowaną ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,

4) czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym,

5) informację o awansie zawodowym nauczycieli.

  

   §9

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  i higieny pracy, zasady określonej w §6. ust.2 oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów) oraz założeń programowych.

2. Ramowy rozkład dnia ustalony jest na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. Ramowy rozkład dnia zawiera ustalenia o charakterze organizacyjnym, między innymi godziny pracy przedszkola, ze wskazaniem godzin pracy poszczególnych oddziałów, godziny posiłków oraz harmonogram zajęć dodatkowych, organizowanych w przedszkolu na życzenie rodziców i prowadzonych przez specjalistów

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia od 1 września do 30 czerwca z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.   

   §10

1. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem 1 miesiąca wakacji ustalonego przez organ prowadzący , na wniosek dyrektora szkoły .

2.Statut określa:

1 ) dzienny czas  pracy oddziału przedszkolnego  dostosowuje się do potrzeb środowiska zgodnie z umowami  w godzinach od godz 7.00 do 15,00/może ulegać zmianom.

7 30 –8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w salach wynikające z właściwej aktywności wychowanków. Praca indywidualna lub z zespołem o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym

8 00 – 8 30 Gry i zabawy dydaktyczne, czynności higieniczne ,przygotowanie do śniadania, ćwiczenia poranne.

8 30 – 9 00 Śniadanie

9 00 – 10 30 Zajęcia i zabawy edukacyjne organizowane przez nauczyciela z różnych obszarów w oparciu o podstawę programową

10 30 – 11 30 Zajęcia na świeżym powietrzu

11 30– 12 00 Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu . Obiad – pierwsze danie, drugie

12 30 – 13 30 grupy I  – Leżakowanie- zapewnienie dzieciom różnych form relaksu- słuchanie bajek, muzyki.

grupy II – zajęcia dodatkowe, praca wyrównawcza i indywidualna nauczyciela z dziećmi zdolnymi ,tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci, zabawy z inicjatywy dzieci w małych zespołach.

13 30 – 14 00 Czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne- Podwieczorek

14 00 – 15 00 Popołudniowe swobodne zabawy dzieci. Czytanie bajek, Czynności obserwacyjne nauczyciela. odbiór dzieci,Wspólne zabawy dzieci z różnych grup,

2)Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem zainteresowań , potrzeb dzieci, różnorodnych form pracy i odpoczynku

3)Przerwy wakacyjna jest ustalana przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

a) W czasie przerwy wakacyjnej dzieci objęte są opieką przez dyżurując przedszkola miejskie

4)Podstawa programowa realizowana jest od 800 – 1300

5) Dzieci korzystają z pełnego wyżywienia , czyli 3 posiłków dziennie .

5) Opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wnoszą rodzice w terminie  i godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców (opiekunów) od obowiązku uiszczania opłaty/zgodnie z umową

6)Wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

6) Rodzice będący w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się u dyrektora przedszkola o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty opłaty stałej jeżeli wartość należności przy umorzeniu nie przekracza jednorazowo 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, nie częściej niż raz w roku kalendarzowym w stosunku do tego samego dłużnika, bądź u burmistrza jeżeli ta należność jest wyższa od 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

7) Dziecko, za wyjątkiem dzieci 6-letnich bądź 5-letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania do nauki w szkole na podstawie odroczenia, którego rodzice (opiekunowie) zalegają z opłatami za korzystanie z przedszkola powyżej dwóch okresów rozliczeniowych, może zostać zawieszone w uczęszczaniu, do momentu uregulowania należności. W przypadku dzieci ujętych w wyjątku, sprawę przekazuje się do rozpatrzenia przez organ prowadzący przedszkole.

8) Pracownicy przedszkola korzystający z wyżywienia wnoszą opłatę zgodnie z ustaleniami dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.

9)Rodzice dzieci zapisanych do przedszkola na pobyt pięciogodzinny, mogą dokonywać dobrowolnych wpłat na rzecz przedszkola. Powyższe środki gromadzi się jako wpływy na rzecz Rady Rodziców i przeznacza na wsparcie w realizacji statutowej działalności przedszkola oraz rozwoju placówki.  

 

 

 

 

 

Rozdział V

Zadania nauczycieli oraz innych pracowników

Przedszkola. 

   §11

 

1.Statut Przedszkola Określa:

1)zadania nauczyciela i innych pracowników związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania przedszkola

a)     Każdy pracownik zna i respektuje Prawa Dziecka.

b)    Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy.

2). Do podstawowych zadań nauczyciela należy:- planowanie pracy z dziećmi oraz jej dokumentowanie,- obserwacja dzieci i jej dokumentowanie,

a)     organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej w powierzonym oddziale, oparte na pełnej znajomości dziecka i jego środowiska rodzinnego zgodnie z podstawą programową oraz wybranym programem dla przedszkola,

b)    realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniając potrzeby i zainteresowania wychowanków,

c)     przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, - czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie ich pobytu w przedszkolu.

d)    Opracowywanie  i realizowanie programów autorskich i i innowacji pedagogicznych

Organizowanie stałych spotkań z rodzicami.

 1.Nauczyciel jest obowiązany

a)rzetelnie realizować zadania powierzonym stanowisku  podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

b)wspierać każde dziecko w jego rozwoju;

c)dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

d)szanować godność dziecka i respektować jego prawa, wspierać każde dziecko w jego rozwoju;

e)kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

f)dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, raz i światopoglądów.

g)każdy nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub niewypełnienia ww. obowiązków.

h)przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel ma obowiązek przedstawić dyrektorowi informację z krajowego Rejestru Karnego o tym, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie

i )W przedszkolu zatrudnia się  nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,  pracownika administracyjnego (intendentkę) i pracowników obsługi dyrektor jest pracownikiem szkoły.

j)Do zadań nauczycieli należy wspólne opracowywanie planu pracy wychowawczo – dydaktycznej który zawiera:

atematykę kompleksową zachęcającą dzieci do podejmowania działań,

b)określenie wybranych obszarów i umiejętności wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

c) określenie wybranego zakresu i poziomu osiągania umiejętności wynikających z realizowanego w grupie programu wychowania przedszkolnego,

d) tematykę , wokół której są realizowane treści programowe – sytuacje edukacyjne przemyślane w aspekcie wszechstronnego rozwoju wynikającego z zaplanowanych celów i efektów pracy pedagogicznej: praca, nauka, zabawa ( liczne i różnorodne zabawy), zajęcia z uwzględnieniem form organizacyjnych dotyczących pracy z całą grupą, małą grupą. współpracy w zespole, parach.

e) wskazanie rodzajów aktywności, form, metod pracy i stosowanych pomocy dydaktycznych;

h). Aktywna współpraca z rodzicami i środowiskiem.

Organizowanie stałych spotkań z rodzicami.

 

i)Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i  pokonywać trudności, Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji. Nauczyciel:

a) prowadzi obserwacje pedagogiczne wszystkich dzieci w oddziale co najmniej dwa razy w roku, rejestrując spostrzeżenia na arkuszach obserwacyjnych,

b) wyłania dzieci do pracy indywidualnej w celu skutecznego wspomagania ich rozwoju,

c) gromadzi dokumentację w indywidualnej teczce dziecka, która zawiera ; kwestionariusz – dane o dziecku, ankietę lub wywiad z rodzicami, opinie uzyskane od specjalistów ( wyłonione dzieci),plan pracy kompensacyjno – wyrównawczej i plany pracy z dzieckiem zdolnym (wybrane dzieci),

d) przedstawia radzie pedagogicznej i rodzicom osiągnięcia dzieci będące wynikiem tej pracy;

.9.8. Nauczyciel dokonuje, z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole( diagnozy pedagogicznej) i przedstawienie zgromadzonych informacji;

a) rodzicom,

b) pracownikom poradni psychologiczno – pedagogicznej w razie potrzeby w celu dokonania pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi trudnościami

 

Nauczyciel stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania, współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców;

a) ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp., odpowiedzialność cywilną lub karną za tragiczne skutki wobec braku nadzoru;

b) planuje własny rozwój zawodowy i systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

c) dba o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych, troszczy się o estetykę pomieszczeń;

d) współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców( prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

e) zobowiązany jest do przekazywania rodzicom informacji z realizacji zadań pedagogicznych na tablicach grupowych

f) współuczestniczy w planowaniu ,organizowaniu i przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej;

g) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego, który musi powinien spełniać wymagania określone w obowiązującej ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych

h) Nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej, metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych.

i) Bierze czynny udział w pracach rady pedagogicznej

 

 

 

 

3.Intendent wykonuje pracę związaną z całością spraw administracyjno-gospodarczych w przedszkolu.

1)     do zadań intendenta w szczególności należy:

 1. a.     zaopatrzenie w żywność,
 2. b.     sprzęt i środki czystości, -
 3. c.      nadzorowanie sporządzania posiłków
 4. d.     przydzielania porcji żywieniowych dzieciom i personelowi,
 5. e.      sporządzanie jadłospisów, prowadzenie magazynów
 6. f.      dokumentacji magazynowej HACAP zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. g.     dbałość o powierzony sprzęt, jego stan .

6. Kucharz obowiązany jest:

 1. a.     przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,
 2. b.     przyjmować z magazynu i kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych
 3. c.      dbać o ich racjonalne zużycie,
 4. d.     prowadzić magazyn podręczny,
 5. e.     przygotować codziennie próby żywieniowe,
 6. f.      odpowiadać za stan i użyteczność powierzonego sprzętu kuchennego i dbać o jego czystość,
 7. g.     brać udział w układaniu jadłospisów.

7. Pomoc kucharki zobowiązana jest:- pomagać kucharzowi przy sporządzaniu posiłków.

8. Woźna oddziałowa obowiązana jest:-

 1. a.     utrzymać czystość w sali zajęć, łazience, pomieszczeniu na pomoce dydaktyczne oraz innych ogólnych pomieszczeniach przedszkola,
 2. b.     nakrywać do stołów, znosić naczynia do zmywalni,
 3. c.      wykonywać polecenia nauczycielki związane z opieką nad dziećmi, a w szczególności wychodzić na spacery i plac przedszkolny wraz z dziećmi i nauczycielem,
 4. d.     zabezpieczać pomieszczenia oraz cały budynek przedszkolny przed włamaniem.

9. Pomoc nauczyciela przedszkola obowiązana jest:- spełniać czynności opiekuńczo - obsługowe względem dzieci,

 1. a.     wykonywać czynności polecone przez nauczyciela dotyczące opieki nad dziećmi,
 2. b.    utrzymywać czystość w pomieszczeniach,- w razie zatrudnienia w grupie gdzie uczęszczają dzieci niepełnosprawne roztaczać nad nimi opiekę, a w szczególności dbać o ich bezpieczeństwo.

10. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są zgłaszać dyrektorowi o zauważonych uszkodzeniach i nieprawidłowościach, które mogą stworzyć groźne następstwa dla zdrowia  i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników i przynieść szkodę w mieniu przedszkola.

11. Pracownicy przedszkola powinni zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola oraz zawiadomić dyrektora przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych. 

  

§12

1. Pracę wychowawczo - dydaktyczną nad dziećmi w danym oddziale powierza dyrektor jednemu lub dwóm nauczycielom, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

2. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej dyrektor powierza opiekę nad danym oddziałem nauczycielowi na cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.  

 

§ 13

1Nauczyciel i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. Szczegółowy zakres czynności nauczyciela:

1)            Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:- znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,- uzyskania rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, jego zachowania,- uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,- wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola.

2)Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczą, opiekuńczą, dydaktyczną i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu wychowanków.

 Zobowiązany jest do:

a) prawidłowej organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

b) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie spacerów i wycieczek itp.,

c) dbanie o pomoce naukowe i inny sprzęt przedszkolny,

d) wspieranie rozwoju psychofizycznego wychowanków, ich zdolności oraz zainteresowań,

e) sprawiedliwego, bezstronnego i obiektywnego traktowania wychowanków,

f) udzielania pomocy wychowankom w eliminowaniu niepowodzeń,

g) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy,

h) kształcenia i wychowywania dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

i) dbania o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni miedzy ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

j) nauczyciel prowadzi obserwację dzieci i dokumentuje ją zgodnie z zasadami przyjętymi przez radę pedagogiczną na dany rok szkolny.

3.Przeprowadza diagnozę dzieci 6-5  letnich realizujących obowiązek przedszkolny przygotowania do szkoły.

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku, potrzeb wychowanków oraz warunków przedszkola.

5. Zadaniem nauczyciela jest sprawowanie opieki wychowawczej nad podopiecznym, a w szczególności:

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój wychowanka, proces uczenia się oraz przygotowania do życia w społeczeństwie,

b) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w grupie oraz między wychowankami a innymi członkami społeczności przedszkolnej.

 Nauczyciel w celu realizacji zadań, dotyczących sprawowania opieki nad oddziałem: - otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,- współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu wychowanków, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno wychowanków szczególnie uzdolnionych  jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).

3.2. Nauczyciel utrzymuje kontakt z rodzicami wychowanków w celu: - poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich podopiecznych, - współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych, - włączenia rodziców w sprawy życia przedszkola i grupy, - organizuje co najmniej dwa razy w ciągu roku spotkania z rodzicami informujące o rozwoju wychowanków.

3.3. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień wychowanków. Organizuje odpowiednie formy tej pomocy, zgodnie z zarządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

3.4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

3.5. Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną dzieci i dokumentuje ją w zeszytach lub kartach obserwacji, uwzględniając w nich imię i nazwisko wychowanka objętego dodatkową pracą wychowawczo-dydaktyczną, tematy prowadzonych zajęć, ocenę ich postępów i wnioski do dalszej pracy.

3.6. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust.5 pkt 4 Karty Nauczyciela, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego.

3.7. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela.

 

 Rozdział VI

§ 14

Przepisy szczegółowe dotyczące rekrutacji

                                    I .Tok postępowania rekrutacyjnego 

                                                           

                                           

 1. Przebieg rekrutacji do przedszkola obejmuje :

 1.1 Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu

1.2 Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny

 1.3 Przyjmowanie „Wniosków zgłoszeń do przedszkola

1.4 Powołanie komisji rekrutacyjnej

1.5 Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia komisji

 1.6 Posiedzenie komisji rekrutacyjnej

 1.7 Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola

 1.8 Rozpatrywanie ewentualnych odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej

1.9 Zawarcie umów  z  rodzicami przyjętych dzieci  na świadczenia usług

 2.  Postępowanie komisji rekrutacyjnej  jest jawne

 3. Przedszkole  prowadzi rekrutację  w oparciu o zasadę powszechnej dostępności   

                        

                         

 

 

 

      II. Zasady postępowania rekrutacyjnego 

                                                              

                                                               

1. Dyrektor  Oddziału Przedszkolnego w Szonowie  stosując zasadę powszechnej dostępności ogłasza rekrutację w następujących formach :

- na tablicy ogłoszeń dla rodziców 

- na stronie internetowej przedszkola

 - na zewnątrz przedszkola

  2.    Ogłoszenie zawiera harmonogram naboru dzieci do przedszkola na dany rok

   3.   „Regulamin rekrutacji” jest udostępniony  dla  zainteresowanych w kąciku rodziców          oraz  na stronie internetowej. 

                                                                  

 III .Podstawowa rekrutacja                                          

 

                                                                 

1. Do Oddziału Przedszkolnego w Szonowie  prowadzonego przez gminę Głogówek przyjmowane są dzieci  od 3 do 6 lat /przyjmowane są dzieci 2,5pod warunkiem, że są wolne miejsca a dziecko jest samodzielne/

2.Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci 6 i 5 letnie odbywające roczne  przygotowanie przedszkolne

3.  Rodzice dzieci  już uczęszczających  do przedszkola wypełniają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego                                                                                           

                         

4. Podstawowa rekrutacja dzieci  do przedszkola odbywa się jeden raz w roku .           Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do przedszkola w ciągu całego  roku szkolnego jeśli placówka dysponuje wolnymi miejscami .

5. Wniosek  wraz z załącznikami o zapisanie dziecka do przedszkola można pobrać w  placówce  przedszkola  

6. Rodzice / prawni opiekunowi ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola       obowiązani są złożyć w kancelarii przedszkola  w oznaczonym terminie prawidłowo wypełniony pod względem formalnym wniosek .

                   

                                    IV. Przedszkolna Komisja Rekrutacyjna        

 

1. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu

przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola

2. W sytuacji kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby   

miejsc w przedszkolu dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną w skład której wchodzą :

- Przedstawiciel Rady Pedagogicznej /2os/

- Przedstawiciel Rady Rodziców 

  3. Komisja kwalifikacyjna przyjmuje dzieci do przedszkola na podstawie ustalonych              etapów:

 I etap-  Brane są pod uwagę  wyłącznie dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy oraz               prawidłowe wypełnienie wniosku pod względem formalnym

 II etap  - brane są pod uwagę kryteria obowiązkowe

 III etap – brane pod uwagę kryteria dodatkowe ustalone przez dyrektora w porozumieniu z                 Burmistrzem Głogówka

 

3.Komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę następujące kryteria 

 

 

 

 

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ

 

 

 

Kryteria obowiązkowe – mają jednakową wartość

art. 20 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.  U. z 2004 r. nr 256,     poz. 2572 ze zm.)

 

 

1

. Wielodzietność rodziny kandydata -  rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2pkt

 

2

. Niepełnosprawność kandydata  załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

2 pkt

 

 

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). 

2 pkt

 

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

 

2 pkt

 

5

. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

2 pkt

 

6

. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem). 

2 pkt

 

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą  załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie  z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz.135). 

2 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria dodatkowe 

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

1.

dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo, studiują lub uczą się w trybie dziennym

2 pkt.

2.

dzieci, których rodzeństwo kontynuuje edukację w danej placówce

2 pkt.

3.

dzieci, których rodzice deklarują czas pobytu dziecka w przedszkolu ponad realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

po 1 pkt. za każdą

godzinę pobytu

 

                         

 

 

V POSTĘPOWANIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ

                                                                                 

1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza komisja   rekrutacyjna    powołana przez dyrektora przedszkola

     2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

     3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

-   ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy      kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,  -   ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów      nieprzyjętych -  w  sytuacji, gdy po  rozstrzygnięciu III  etapu  okaże się, że część kandydatów osiągnęła    równorzędne wyniki, komisja kwalifikacyjna dokonuje losowania                                     

                                            VI. Zadania dyrektora

                                                      

1.   Wykonanie czynności przygotowawczych do prac Komisji  Rekrutacyjnej 

 a) wywieszenie ogłoszenia o harmonogramie naboru dzieci do przedszkola  na tablicy     ogłoszeń i stronie internetowej 

b)  wyłożenie rodzicom do wglądu regulaminu rekrutacji do przedszkola 

c) wydawanie i przyjmowanie wniosków do przedszkola  wraz z  załącznikami 

d)  potwierdzenie przyjęcia wniosku  pieczęcią „ Data wpływu”

e) nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzenia     dokumentacji przez komisję , w tym:

- składanie podpisów przez członków komisji 

-protokołowanie posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej  w czasie jego trwania                                               - sporządzenie list dzieci przyjętych ,nieprzyjętych 

- wywieszenie lisy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 

- rozpatruje odwołanie rodziców   od rozstrzygnięcia komisji kwalifikacyjnej w ciągu 7- dni       

                               

 

                                   VI I    Harmonogram rekrutacji

        

                                              

 

 03.03. – wywieszanie w przedszkolu oraz na stronie internetowej informacji i dla rodziców  o naborze do przedszkola

  02. 03. do 15.03. - składanie deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola 

  15.03. do 31.03 –  wydawanie i przyjmowane wniosków dla dzieci  o przyjęcie dziecka do   przedszkola  wraz  z  załącznikami

 14. 04. powołanie Komisji Kwalifikacyjnej zarządzeniem dyrektora

 16. 04 .  obrady Komisji Kwalifikacyjnej  

22.04.   wywieszenie list zakwalifikowanych   i niezakwalifikowanych  dzieci

 23.04. do 30.04.     składanie odwołań  od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej 

 23.04 – 30.04. do godz.15.00 Potwierdzenie przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka woli przyjęcia do przedszkola

 05.05. do  14.05.  podpisywanie umów z rodzicami nowoprzyjętych dzieci

 do 30.06. do godz.15.00  Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych   i nieprzyjętych            

                                         

 

 

 

VIII     Tryb odwoławczy

                                                                 

     1.    W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci

przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia  odmowy przyjęcia

  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni  od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka .  Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów , która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów , którą uzyskało dziecko  w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni  od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej  o którym mowa w  § 8  ust. 3 w terminie 7 dni  od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego. 

                                                        

                             IX. Przypisy końcowe

                                                                

1. Na podstawie odwołań  do dyrektora Przedszkola od decyzji Komisji Rekrutacyjnej  dopuszcza się tworzenie listy  rezerwowej oczekujących na przyjecie do przedszkola .

2. Po ogłoszeniu wyników naboru rodzice /prawni opiekunowie dziecka obowiązani są do zawarcia umowy świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego na dany rok szkolny  

3. Nie podpisanie wyżej wymienionej umowy skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych .              

                                              

§ 15

 

1.  Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust 2.

2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

Rozdział VII

Prawa i obowiązki dzieci 

§16

 1.Prawa:

1.1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

1.2. W przedszkolu nie stosuje się kar fizycznych oraz psychicznych jak również poniżania godności osobistej dziecka.

1.3. Do przedszkola nie wpuszcza się osób nieznanych, nie stosuje się eksperymentów na dzieciach.

1.4. W przedszkolu stosuje się pochwały i nagrody, zachęty i aprobaty.

1.5. Wszyscy pracownicy przedszkola muszą okazywać dzieciom życzliwość i serdeczność. 1.6. Wszystkie dzieci mają prawo do równego traktowania.

1.7. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:- spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,- indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,- aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,- zabawy i wyboru towarzyszy zabawy, badania i eksperymentowania,-doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),- snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

- jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki i regulowania własnych potrzeb.

1.8. Dziecko pięcioletnie ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.  

 

2. Obowiązki:

Dziecko ma obowiązek:- punktualnie uczęszczać do przedszkola,- przestrzegać umów zawartych w grupie,- nie oddalać się samodzielnie z przedszkola,- przebywać w miejscach wyznaczonych przez nauczyciela zapewniających mu bezpieczeństwo, - korzystać z szatni, - pomagać młodszym kolegom w budynku przedszkolnym oraz poza nim, - zmieniać obuwie, - chronić przyrodę, - przestrzegać higieny.

 

3. Obowiązek przedszkolny dla dzieci 6-letnich (obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego):

3.1. W przedszkolu realizuje się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku 6 lat.

3.2. Dyrektor  jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek przedszkolny w przedszkolu w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego ,,Zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego”. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy.

3.3. Dyrektor  jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu w przedszkolu obowiązek edukacyjny w przedszkolu w miesiącu czerwcu każdego roku szkolnego ,,Zaświadczenia o spełnieniu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego”. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy.

3.4 Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu i pełnieniu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola.

3.5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi są obowiązani do informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, realizacji tego obowiązku.

  Rozdział VIII

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 17

 1. Prawa:

Rodzice mają prawo do:- poznania zadań przedszkola przewidzianych w planie rocznym na dany rok szkolny,- poznania zadań wychowawczych i dydaktycznych na każdy miesiąc poprzez informacje zawarte w kąciku dla rodziców,- do indywidualnych kontaktów z nauczycielami w ustalonych dniach i godzinach w celu uzyskania rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka,- uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,- wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,- wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór opinii na temat przedszkola.  

 

2 .Obowiązki:

Do podstawowych obowiązków rodziców należy:- przestrzeganie postanowień niniejszego statutu,- przestrzeganie umów zawartych w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola tj.:- przyprowadzanie do przedszkola zdrowego dziecka,- przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola (w godzinach określonych w ramowym rozkładzie dnia),- przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę, zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo,

- systematyczne i terminowe uiszczanie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu;

- przestrzeganie praw dziecka zgodnie z przyjętą w 1990-09-30 w ONZ w Nowym Jorku Deklaracją Praw Dziecka,- dbanie o zewnętrzny wygląd i higienę osobistą dziecka,- wspieranie przedszkola w działaniach opiekuńczo-wychowawczych,- zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory i materiały,- informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,- niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych. 

 

§ 17

 

 

1.       Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.       Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.  

   Rozdział IX

Postanowienia końcowe.

 

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane drogą aneksów w formie uchwały na posiedzeniu rady pedagogicznej

 

Statut przedszkola przyjęto do realizacji uchwałą  nr  9 z dnia  20.09.2010r.

Dokonane zmiany dotyczące rekrutacji  28 lutego 2014r