czwartek, październik 05, 2023
  • Witamy na naszej stronie

  • 1
  • 2
  • 3

PLAN  PRACY WYCHOWAWCZEJ  DLA KLAS   IV -  VI
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZONOWIE
 ROK SZKOLNY 2012 / 2013

 


    Głównym celem  pracy wychowawczej jest wszechstronny rozwój osobowy uczniów, postrzeganie ucznia w kategoriach jego podmiotowości, godności, wolności, konkretnych praw i obowiązków. Wszechstronność rozwoju oznacza, że nauczyciele winni - w miarę możliwości - wspomagać w każdej działalności edukacyjnej rozwój osobowy ucznia we wszystkich wymiarach, w tym zwłaszcza intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. Warto pamiętać, że głównym narzędziem tego rozwoju winny być wszystkie zajęcia edukacyjne, zajęcia świetlicowe, wycieczki, uroczystości i imprezy klasowe i szkolne,  a szczególnie lekcje wychowawcze.
Plan obejmuje:
•    cele i zadania wychowawcze określone w programie wychowawczym  Publicznej Szkoły Podstawowej  w Szonowie;
•    harmonogram uroczystości klasowych i szkolnych;
•    kultywowane  zwyczaje i obyczaje szkolne,
•    powinności wychowawców klasowych,
•    wychowawcze treści zawarte w Statucie i regulaminach szkolnych,
•    zasady współpracy wychowawczej z rodzicami,
•    cele wychowawcze szkolnego samorządu uczniowskiego
•    poznawanie dziedzictwa kultury narodowej.

ZADANIA  DO PLANU PRACY WYCHOWAWCZEJ

1.  ORGANIZACJA ZESPOŁU KLASOWEGO
2.  TROSKA O WŁAŚCIWY STOSUNEK UCZNIA DO NAUKI
3.  ROZÓJ SAMORZĄDNEJ DZIALALNOŚCI UCZNIÓW
4.  TROSKA O WYCHOWANIE MORALNO – SPOŁECZNE UCZNIÓW
5.  WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
6.  WYCHOWANIE PROEKOLOGICZNE
7.  DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ ZDROWOTNĄ UCZNIÓW
8.  POMOC W SAMOREALIZACJI UCZNIÓW
9.  WDRAŻANIE DO POSZANOWANIA TRADYCJI NARODOWYCH

    1.   ORGANIZACJA ZESPOŁU KLASOWEGO:
•    Przedstawienie planu pracy na bieżący rok szkolny.
•    Omówienie zasad bezpiecznego dojazdu do szkoły.
•    Wybór samorządu klasowego.
•    Przygotowanie do wyborów samorządu szkolnego.
•    Prawa i obowiązki ucznia - zapoznanie ze statutem i regulaminem szkoły.
•    Zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i kryteriami oceny zachowania.
•    Planowanie i organizacja imprez klasowych i wycieczek szkolnych.
•    Udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych.
•    Imprezy klasowe: Dzień Chłopca, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, zabawa karnawałowa.

    2.  TROSKA O WŁAŚCIWY STOSUNEK UCZNIA DO NAUKI:

•    Interesowanie się postępami uczniów w nauce, analizowanie przyczyn,
•    niepowodzeń i podejmowanie środków zaradczych.
•    Przekazywanie na bieżąco, informacji do rodziców ucznia o jego postępach  w nauce i zachowaniu w szkole.
•    Stymulowanie uczniów do podnoszenia wyników w nauce.
•    Motywowanie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz odrabiania zadań domowych. Zachęcanie do korzystania z kół zainteresowań i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w celu dobrego przygotowania do sprawdzianu szóstoklasisty i konkursów przedmiotowych.

 
 3.   ROZWÓJ SAMORZĄDNEJ DZIAŁALNOŚCI UCZNIÓW:

•    Wdrażanie do uczestnictwa w pracach samorządu szkolnego;
•    Udział w demokratycznych wyborach  do Samorządu Szkolnego i samorządów klasowych;
•    Angażowanie w prace porządkowe na świetlicy szkolnej;
•    Wywiązywanie się zespołów klasowych z zadań gospodarza szkoły;
•    Wysuwanie propozycji oceny zachowania kolegów i samooceny;
•    Angażowanie uczniów w organizację uroczystości oraz imprez klasowych i szkolnych;
•    Powierzanie uczniom  wykonania wybranych zadań, np. gazetek okolicznościowych;
•    Rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie klasy, szkoły i najbliższego środowiska.

4.    TROSKA O WYCHOWANIE MORALNO - SPOŁECZNE UCZNIÓW:

•    Tworzenie atmosfery życzliwości i przyjaźni oraz ustalanie jednolitych norm i ocen postępowania.
•    Wyrabianie u uczniów odpowiedzialności za wizerunek szkoły - godne reprezentowanie szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach rejonowych.
•    Wdrażanie uczniów do przejmowania odpowiedzialności za mienie szkolne                     i prywatne.
•    Kształtowanie u ucznia nawyków rzetelnej pracy.
•    Ułatwianie uczniom organizacji czasu wolnego.
•    Analiza zachowań uczniów na terenie szkoły i poza szkołą.
•    Badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się ucznia, udzielanie rad                              i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach.
•    Czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów podstawowych  zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich.
•    Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i kolegów.5.    WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

•    Wybór trójki klasowej.
•    Przedstawienie rodzicom planu pracy na bieżący rok szkolny (plan imprez szkolnych i klasowych, organizacja zakończenia roku szkolnego.
•    Ustalenie sposobu kontaktowania się z rodzicami.
•    Uwzględnianie sugestii rodziców w pracy wychowawczej.
•    Angażowanie rodziców w organizację imprez klasowych i wycieczek.
•    Angażowanie rodziców w sprawowanie opieki podczas zabaw klasowych i szkolnych.
•    Pedagogizacja rodziców, na wybrane tematy :
    Jak pomóc dziecku w osiąganiu sukcesu w nauce ?
    Jak pomóc dziecku w pokonywaniu napięć i stresu ?
•    Pomoc rodziców w kształtowaniu właściwych postaw i właściwego stosunku do nauki; współdziałanie w sytuacjach problemowych.

   6.   WYCHOWANIE PROEKOLOGICZNE:

•    Udział w akcjach pod hasłem: "Sprzątanie Świata" (wrzesień)
i ,,Dzień Ziemi" (kwiecień).
•    Ochrona najbliższego środowiska i dbanie o jego czystość (przykłady miejsc w najbliższym środowisku, w których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym).
•    Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych (degradacja środowiska - przyczyny i wpływ na zdrowie człowieka).
•    Uświadamiania zagrożeń środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu zamieszkania.
•    Budzenie wrażliwości i potrzeby ochrony bliższego i dalszego środowiska przyrodniczego.

   7.   DBANIE O  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ ZDROWOTNĄ UCZNIÓW:

•    Wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i stan otoczenia                    (higiena ciała, odzieży, obuwia, strojów gimnastycznych, miejsca nauki i odpoczynku).
•    Bezpieczeństwo na drodze, podczas gier i zabaw ruchowych; bezpieczeństwo podczas dojazdu do szkoły i powrotu do domu ( regulamin zachowania w autobusie podczas dowozu );
•    Przygotowanie uczniów do uzyskania ,, karty rowerowej' i bezpiecznego korzystania z drogi zgodnie z zasadami ruchu drogowego;
•    Poszukiwanie skutecznych sposobów na ograniczenie hałasu na przerwach i na stołówce szkolnej;
•    Promowanie zdrowego stylu życia na lekcjach, zajęciach świetlicowych, imprezach i wycieczkach szkolnych; prawidłowa postawa, aktywny wypoczynek.
•    Realizacja programu profilaktyki palenia tytoniu ,, Znajdź właściwe rozwiązanie”;
•    Uświadamianie uczniom zagrożeń związanych z nałogami (szkodliwość palenia papierosów, zażywania narkotyków, picia alkoholu).

8.    POMOC W SAMOREALIZACJI UCZNIÓW:

•    Rozwijanie poczucia odpowiedzialności indywidualnej.
•    Kształtowanie umiejętności samooceny.
•    Wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach -         agresja, sztuka odmawiania.
•    Kultura osobista i kultura współżycia z innymi - tolerancja i wzajemny      szacunek.
•    Rozpoznawanie własnych mocnych stron i słabych stron, zalet i wad;     kształtowanie właściwego stosunku do własnych pozytywnych i     negatywnych emocji.
•    Egzekwowanie  wypełniania różnych funkcji społecznych.
•    Zachęcanie do uczestnictwa w dodatkowych formach rozwoju: koła     zainteresowań i imprezy szkolne, uczestnictwo w występach ``    artystycznych w szkole.
•    Budzenie motywacji do nauki i osiągania wysokich wyników na     konkursach i sprawdzianie adekwatnie do swoich możliwości;.
•    Kształtowanie wrażliwości moralnej.
   9.   WDRAŻANIE DO POSZANOWANIA TRADYCJI NARODOWYCH:

Udział w imprezach  i uroczystościach okolicznościowych, np.
       Pasowanie na ucznia klasy I
       Dzień Chłopca,  
      Dzień Babci i Dziadka             
       Dzień Kobiet
       Dzień  Rodziny
        Dzień sportu
       Walentynki
       Spotkanie z Mikołajem
 
 Organizowanie apeli rocznicowych,
    z okazji  :   Święta niepodległości,
                       Dnia Patrona Szkoły,
                           Jasełka Bożonarodzeniowe, dzielenie się opłatkiem i wspólne                              kolędowanie.
Kształtowanie postaw patriotycznych :
         Właściwa postawa, strój i zachowanie na apelach.
         Wystawianie pocztu sztandarowego,
         Znajomość  hymnu narodowego,
         Okazywanie szacunku dla godła i flagi narodowej.

        Plan pracy wychowawcy klasowego został opracowany zgodnie                             z programem wychowawczym Szkoły , statutem szkoły i regulaminem ucznia. Został  on przygotowany  wspólnie z uczniami  klas. IV – VI i   po konsultacji z rodzicami tych uczniów, którzy uczestniczyli w spotkaniu z wychowawcą w dniu 17.09.2012 r. W ten sposób zostały uwzględnione potrzeby wychowawcze uczniów .  

Plan został zaakceptowany przez uczniów klas IV - VI oraz ich rodziców.

Opracowanie planu :   wychowawcy klas IV – VI,
                                    przy współpracy z uczniami tych klas i ich rodzicami.