czwartek, październik 05, 2023
 • Witamy na naszej stronie

 • 1
 • 2
 • 3

Rozdział  I.

Nazwa  szkoły  i  informacje  o  szkole.

 

 

§ 1.

1.1.Niniejszy   statut   określa   organizację   i   zasady   działania   szkoły  publicznej i oddziału przedszkolnego, prowadzonych    pod   nazwą  Publiczna Szkoła   Podstawowa    im.  Adama    Mickiewicza  w   Szonowie

1) typ Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami I-VI i oddziałem "0" oraz grupą młodszą dzieci  realizowanymi w oddziale przedszkolnym.

2) szkoła posiada imię  Adama Mickiewicza .

3)siedzibą szkoły jest budynek numer 46 w Szonowie gmina Głogówek

4)imię szkole nadaje organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej , lub wspólny rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

2. Nazwa szkoły  w pełnym brzmieniu.

  Publiczna Szkoła Podstawowa

      im. Adama Mickiewicza

         Szonów 46

      48-250 Głogówek

 Publiczna Szkoła Podstawowa- Oddział Przedszkolny

Szonów 33

48-250 Głogówek

Może być używany skrót nazwy: Szkoła Podstawowa , Oddział Przedszkolny

3.   Organem  prowadzącym  szkołę  jest   Gmina w Głogówku.

4.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium  Oświaty w Opolu.

5.Nauka w szkole jest bezpłatna i trwa sześć lat.

6.Nauka w oddziale przedszkolnym jest bezpłatna i obejmuje dzieci w wieku od trzeciego do piątego roku życia.

7.Szkoła działa na podstawie przepisów o systemie oświaty, Ustawy o finansach publicznych i niniejszego statutu.

8.Dyrektor szkoły umożliwia na jej terenie obrót używanymi podręcznikami.

9.Szkoła jest placówką oświatowo wychowawczą o charakterze publicznym.

10.Do szkoły uczęszczają dzieci mieszkające w obwodzie szkoły

 Obwód szkoły to wsie i przysiółki wymienione w uchwale nr .V/44/99 Rady Miejskiej w Głogówku  z dnia .....15 marca 1999r........ mówiącej o organizacji szkoły.

 

3.4.Szkoła może przyjąć uczniów spoza swojego obwodu jeżeli są miejsca.

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły brane są pod uwagę następujące kryteria:

 

 • wielodzietność rodziny kandydata, przy czym przez rodzinę wielodzietną rozumiemy rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 1. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość.
 2. W przypadku równorzędnych wyników brane jest pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, a pierwszeństwo uzyskują kandydaci o najniższych dochodach (pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne).
 3. Przy obliczaniu dochodu członka rodziny, o którym mowa w ust. 9, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z trzech miesięcy wybranych spośród ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu szkoły, składany do dyrektora  20.04.…. (ostateczny termin złożenia wniosku) zawiera:

 

 • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • imiona i nazwiska rodziców kandydata,
 • adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
 • adres poczty elektronicznej (jeśli posiadają) i numery telefonów rodziców kandydata,
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata.

 

3.5.Nauka w szkole trwa 6 lat.

Cykl kształcenia w placówce obejmuje dwa etapy edukacyjne szkolnym,  drugi  trwa trzy lata czyli  nauczanie zintegrowane , trzeci trwa też trzy lata  i kończy się sprawdzianem po ukończeniu klasy szóstej uczniowie kontynuują naukę w obowiązkowym trzyletnim gimnazjum.

3.6.Szkoła wydaje świadectwa ukończenia szkoły , duplikaty  świadectw oraz inne druki szkolne dokumenty  na zasadach określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

          

Rozdział  II.

Cele  i  zadania  szkoły

§2

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz programu wychowawczego szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności:

1)      udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

2)      zapewnia możliwość nauki religii oraz etyki,

3)      sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć na terenie szkoły i poza nim,

4)      zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie, w tym pomoc materialna,

5)      umożliwia rozwijanie umiejętności i zainteresowań ucznia poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

6)      upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,

7)      promuje zdrowy tryb życia.

 

 1. Szkoła organizuje bezpłatną i dobrowolną pomoc uczniom mającym problemy w nauce poprzez:

1)      organizowanie zajęć pozalekcyjnych,

2)      współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w formie organizowania:

a)      klas terapeutycznych,

b)      zajęć wyrównawczych,

c)      zajęć korekcyjnych,

d)     porad i konsultacji;

 

3)      współpracę z pedagogiem

4)      umożliwienie indywidualnego toku nauczania.

 

 1. Szkoła współdziała z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, poprzez udzielanie porad, przeprowadzanie konsultacji, organizowanie warsztatów i szkoleń.
 2. W szkole funkcjonuje zespół nauczycieli, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.
 3. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z:

1)      pomieszczeń do nauki wraz z niezbędnym wyposażeniem,

2)      biblioteki,

3)      świetlicy,

zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych

6.Działania szkoły skupiają się w trzech obszarach: dydaktyki, wychowania i opieki.

7.W zakresie dydaktyki:

a)    umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych osiągnięcia umiejętności kluczowych

b)umożliwia rozwijanie uzdolnień i zainteresowań      

 

8.W zakresie wychowania:

a)    kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu zasad określonych w Ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków szkoły

b)   rozwija u wychowanków poczucie tożsamości narodowej, odpowiedzialności i tolerancji

c)    uczy rozwiązywania konfliktów

d)   przygotowuje do funkcjonowania w społeczeństwie

9.Szczegółowe działania zapisane są w szkolnym programie wychowawczym, stanowiącym załącznik do statutu.

 10.W zakresie opieki:

a)    udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej

b)   organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły

c)    w miarę możliwości organizuje pomoc socjalną w formie stypendium

d)   w miarę możliwości organizuje pomoc w zakresie ochrony zdrowia uczniów.

 

 

a) wpojenia uczniom zasad harmonijnego współżycia człowieka z przyrodą

b) szkoła przygotowuje uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze poprzez kształtowanie zainteresowań literaturą piękną, organizowanie konkursów czytelniczych, wyjazdów do kina, teatru, muzeum, projekcję filmów, upowszechniając w ten sposób dorobek literatury i kultury narodowej i światowej

c) szkoła dba o prawidłową higienę i zdrowie uczniów, ściśle wykorzystując wnioski wynikające z bilansów zdrowia do działań profilaktycznych i korekcyjnych oraz wychowawczych i opiekuńczych, wprowadzając prawidłową organizację pracy uczniów zgodnie z zasadami higieny, organizując przeglądy czystości pomieszczeń i higieny osobistej uczniów, włączając dzieci do współodpowiedzialności za utrzymanie higieny, ładu i porządku w szkole

d)szkoła przeciwdziała niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji, popularyzując wśród uczniów i rodziców wiedzę z zakresu potrzeb psychicznych dzieci i młodzieży, poznając warunki życia uczniów, zwracając szczególną uwagę na dzieci ze środowisk zagrożonych, przestrzegając zakazu palenia papierosów i spożywania alkoholu na terenie szkoły.

 

11. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych opiekunów)


12. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

 

   13.    .Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana wg następujących zasad.

 

1)Dyrektor szkoły  w terminie do 31 marca 2012 roku tworzy zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej  i określi ich zadania.

 

2)Dyrektor w terminie do 30 kwietnia. , na podstawie zaleconych przez zespoły form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala  dla uczniów formy, sposoby
i okresy udzielania pomocy oraz wymiar godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku 2012/2013.

 

 

3)Dyrektor szkoły niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organ prowadzący arkusza organizacji informuje na piśmie rodziców. /prawnych opiekunów/ pełnoletniego ucznia o formach, czasie, sposobach i wymiarze godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szk. 2012/2013.

 

 

4) Nauczyciel  lub specjalista ma prawo złożyć wniosek do dyrektora szkoły  o wystąpienie do Poradni PP, w tym poradni specjalistycznej po uzyskaniu zgody rodziców/ prawnych opiekunów/ pełnoletniego ucznia, celem wydania  przez nią. opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się. 

Dotyczy to uczniów, którzy w chwili rozpoczęcia nauki w szkole takiej opinii nie posiadają !

 

Opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydane na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązują przez cały okres kształcenia w danym typie szkoły.

 

5)Rada Pedagogiczna wydaje opinie o potrzebie dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu,  który w roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu objęty pomocą ppp. Opinie wydaje się na wniosek nauczyciela/specjalisty/ rodzica w przypadku, gdy powodem objęcia pomocą ppp były: trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuacje kryzysową lub traumatyczną.

 

 

14 .Zadania szkoły wynikające z przepisów bhp (rozporządzenie Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami);

1)Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.

2)Nauczyciel jest zobowiązany prowadzić zajęcia obowiązkowe, pozalekcyjne i inne organizowane przez szkołę zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp (punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć).

       3)Niedopuszczalne jest pozostawianie uczniów podczas zajęć bez opieki.

4)      Przed lekcjami i podczas przez przerw pełnione są dyżury nauczycieli.

5)      Harmonogram dyżurów (nazwiska nauczycieli, czas pełnienia dyżurów oraz miejsce pełnienia dyżuru) wywieszony jest w pokoju nauczycielskim.

6)      Wychowawca klasy zobowiązany jest do zapoznania uczniów z przepisami i zwyczajami panującymi w szkole.

7)      Szczególną opieką wychowawca klasy otacza uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządu ruchu i innymi dysfunkcjami.

 

 

Rozdział III.

Organy  szkoły.

§ 3

1Organami szkoły są:

 

                     a)  Dyrektor  Szkoły

                     b)  Rada  Pedagogiczna

                     c)  Rada  Rodziców

                     d)  Samorząd  Uczniowski

 

§ 4

 

 

DYREKTOR SZKOŁY   

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
 2. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z  radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
 3. Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

występowania z wnioskami o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły 

4. Dyrektor szkoły w szczególności:

:

1)Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz

a)   wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

b)  sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne

c)   współpracuje z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego

2)Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących

3)Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

4)Organizuje proces dydaktyczno-wychowawczy:

 

a)    sprawuje nadzór pedagogiczny

b)    przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;

c)     przygotowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny

d)    odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów, przeprowadzonych w szkole

e)     dokonuje oceny pracy nauczycieli

f)     motywuje nauczycieli do innowacji, podnoszenia kwalifikacji

g)    określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

 1. Dyrektor szkoły powołuje zespoły do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 2. Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły

 

6.  Dyrektor szkoły niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organ prowadzący arkusza organizacji informuje na piśmie rodziców/prawnych opiekunów/ pełnoletniego ucznia o formach, czasie, sposobach i wymiarze godzin poszczególnych form pomocy udzielanej uczniowi w danym roku szkolnym.

 

7.Podejmuje decyzje związane z realizacją obowiązku nauki:

a)    zwalnia ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na podstawie opinii lekarza lub poradni psychologiczno-pedagogicznej

b)    zwalnia ucznia z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

c)    skreśla ucznia z list uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego

d)   organizuje nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia poradni pedagogiczno-psychologicznej

e)    organizuje indywidualny tok nauki

f)     wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą

g)    dopuszcza zaproponowany przez nauczycieli program nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej

 

8.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. W szczególności decyduje w sprawach:

a)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły

b)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły

c)    występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

9.Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i samorządem  uczniowskim.

10. Dyrektor szkoły podejmuje decyzje o zwrocie kosztów zakupu podręczników finansowanych ze środków publicznych na podstawie dokumentacji określonej w odrębnych przepisach.

11.Dyrektor szkoły powołuje i odwołuje wicedyrektora społecznego szkoły.

12.Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze  6 dni

 

13  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 12, mogą być ustalone:

1)  w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:

a)   sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

2)   w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone
w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,

3)  w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

 

14. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 12

 

15.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 12, dyrektor szkołypo zasięgnięciu opinii, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

16 W przypadku dni wolnych od zajęć , o których mowa w ust. 15, dyrektor szkoły wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.

 

17  W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 12 i 15 w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców / prawnych opiekunów o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu i na stronie www szkoły.

 

18 Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

1)   temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach

      poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;

 

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski  żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.

 

19 Zajęcia , o których mowa w ust. 18 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora terminie

 

 

 

§ 5

 

    RADA PEDAGOGICZNA

                    

10.1     Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły

 1. W      skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele      zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać      udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za      zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele      stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji      harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub      rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i      opiekuńczej szkoły.
 2. Przewodniczącym      rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 3. Zebrania      rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w      każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po      zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę      bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu      sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły albo co      najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 4. Przewodniczący      prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest      odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i      porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 5. Do      kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a)  zatwierdzanie planów pracy szkoły

b)  podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

c)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole

d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły

e)  podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły w

f)   udzielenie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego

g)  cofnięcie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego

6.Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)    organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

b)    programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole

c)    przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej,

d)   projekt planu finansowego szkoły

e)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

f)     propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

7.Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 1. Rada      pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i      przedstawia do uchwalenia radzie szkoły.
 2. Rada      pedagogiczna może wystąpić w wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze      stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

§ 6

 

RADA RODZICÓW

1.Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów

1)W skład rad rodziców wchodzi po trzech przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

2)W wyborach, o których mowa w ust. 1, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

3)Rada rodziców uchwala szczegółowy regulamin swojej działalności.

4)Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

2.Do kompetencji rady rodziców należy:

1)Uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły

2)   Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły

             3)Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

        4)  Zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego oraz wysłuchanie informacji

             o jego realizacji przedstawionych przez dyrektora

       5)Wnioskowanie wspólnie z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim

             do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole

  6)Opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników

      7)Opiniowanie wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych

              zajęć edukacyjnych.

 

§ 7

 

 SAMORZĄD   UCZNIOWSKI

 1. W      szkole działa samorząd uczniowski reprezentujący wszystkich uczniów.
 2. Szczegółowe      zasady wyboru i działania samorządu określa regulamin samorządu      uczniowskiego.
 3. Samorząd      może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie      we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji      podstawowych praw uczniów:

a)  prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

c)  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej

e)  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem

f)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

§ 8

Zasady współpracy między organami szkoły

oraz sposób rozstrzygania sporów między nimi

 

 1. Organa szkoły współpracują z sobą w celu prawidłowego wykonywania udzielonych im kompetencji oraz stworzenia prawidłowych warunków do funkcjonowania szkoły oraz nauki uczniów, przepływu informacji i podejmowania decyzji. W tym celu organa szkoły:

1)      spotykają się trzy razy w roku,

2)      przekazują sobie plany działania na dany rok szkolny celem umożliwienia włączenia się do jego realizacji.

 1. Prawomocnie podjęte decyzje organów podawane są do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 2. W pracy organów mogą, na ich zaproszenie, uczestniczyć przedstawiciele innych organów, pod warunkiem że posiedzenie jest tajne.
 3. Do rozstrzygania sporów między organami szkoły powołuje się komisję.
 4. W skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu każdego organu, a gdy w sporze uczestniczy dyrektor szkoły, również przedstawiciel organu założycielskiego.

 

 

 

 

 

ROZDZ.IV

Organizacja pracy  szkoły.

§9

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział składający się maksymalnie do 25. uczniów.
 2. Dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych w szczególnie trudnych warunkach demograficznych.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut i może być wydłużona do 60 minut przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu zajęć.
 4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I–III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 

§ 10

Szczegółowa organizacja zajęć

 

 1. Szczegółową organizacjęnauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdzany jest przez organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora na podstawie szkolnych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły opiniuje i zatwierdza organ prowadzący.
 4. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 6. Arkusz organizacyjny uwzględnia także plan nauczania w oddziale przedszkolnym.
 7. Organizacja pracy w oddziale przedszkolnym określa ramowy rozkład dnia zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
 8. Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu września, a kończą się w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września.
 9. Pierwszy semestr będzie się kończył najpóźniej w ostatnim tygodniu stycznia. W zależności od terminu ferii tak ,by drugi semestr trwał mniej więcej tyle samo tygodni co pierwszy.
 10. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem higieny pracy ucznia.
 11. W szkole możliwym jest wykorzystanie  dwóch różnych  strategii
  1. organizacji  zajęć wychowania fizycznego:

1/Strategia „ wymuszania” – zajęcia prowadzone  jednakowe w całym oddziale ( system  klasowo-lekcyjny)  w układzie:  II etap – 2+2  

2/Strategia „ oferowania: – zajęcia do wyboru przez ucznia w grupach międzyklasowych lub międzyoddziałowych,  np. w układzie : II etap – 2+2; 

 1. Dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych w szczególnie trudnych warunkach demograficznych.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut i może być wydłużona do 60 minut przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu zajęć.
 3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I–III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć

 

§ 11

 

Zasady organizacji oddziałów  zajęć dodatkowych, form opieki i pomocy uczniom. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, profilaktyki i wychowania

 

 1. Podstawową jednostką      szkoły jest oddział.
 2. Liczba uczniów w      oddziale nie powinna być większa niż 25.
 3. Oddział dzieli się na      grupy na zajęciach, podczas których jest to konieczne.
 4. Dopuszcza się łączenie grup      międzyoddziałowych lub międzyklasowych.       podczas  zajęć wychowania      fizycznego , języka mniejszości narodowej Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe      z konkretnych przedmiotów prowadzone przez nauczycieli tych przedmiotów.
 5. Na zajęcia dodatkowe uczęszczają      uczniowie po przedłożeniu podpisanego przez rodziców stosownego      oświadczenia.
 6. Szkoła organizuje także zajęcia      wyrównawcze, koła zainteresowań, gimnastykę korekcyjną, zajęcia sportowe      itp./zgodnie z potrzebami i wskazaniami rodziców/
 7. Szkoła udziela pomocy uczniom      pochodzącym z rodzin o złej sytuacji materialnej czy dotkniętych klęską      żywiołową.
 8. Szkoła współpracuje z poradnią      psychologiczno-pedagogiczną.
 9. Szkoła utrzymuje stały kontakt z      rodzicami, przekazując im informacje dotyczące nauczania i wychowania.
 10. Wychowawcy organizują spotkania      z rodzicami według ustalonego wcześniej planu oraz spotkania indywidualne,      gdy zachodzi taka potrzeba.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

§ 12

 

 

 1. Każdy oddział szkolny podlega opiece jednego nauczyciela uczącego w tym oddziale, zwanego dalej wychowawcą.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział poprzez cały tok nauczania.
 3. W sytuacjach konfliktu między zespołem klasowym a wychowawcą, samorząd klasy, rada rodziców, nauczyciele uczący w danej klasie mogą występować z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę  wychowawcy klasy.
 4. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może zmienić wychowawcę klasy.
 5. W przypadku, gdy wychowawca klasy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, dyrektor szkoły może zmienić wychowawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 13

 

1.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego.

2.Tygodniowy   rozkład   zajęć   klas   I-III   szkoły   podstawowej  określa  ogólny przydział   czasu   na   poszczególne   zajęcia   zintegrowane  -  w   tym   godziny do    dyspozycji   dyrektora   wyznaczone     ramowym     planem    nauczania, szczegółowy     rozkład     dzienny  zajęć  ustala  nauczyciel.

3. 2.Tygodniowy   rozkład   zajęć   klas   IV-VI   szkoły   podstawowej  określa  ogólny przydział   czasu   na   poszczególne   zajęcia     -  w   tym   godziny do    dyspozycji   dyrektora   wyznaczone     ramowym     planem    nauczania, .

 

 

§ 14

 

Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe . Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez zespół

 

 

§ 15

 

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

 1. Wybrane, obowiązkowe zajęcia edukacyjne, koła przedmiotowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, np. w formie wycieczek przedmiotowych.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. W klasach I-III zajęcia edukacyjny prowadzone są w sposób elastyczny.

 

 

 

 

§ 16

 

Szkoła umożliwia odbycie studenckich praktyk pedagogicznych studentom wyższych uczelni na podstawie umów z tymi uczelniami.

 

Rozdział 5

 

§ 17

Świetlica szkolna

 

 1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła udostępnia świetlicę.
 2. Świetlica otwarta jest pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7.20  do 15.00.
 3. Uczniowie przebywają w świetlicy na podstawie wypełnionej wcześniej przez rodziców deklaracji.
 4. Dla uczniów przebywających w świetlicy zapewniona jest opieka wychowawcza, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunków do nauki.
 5. Do zadań nauczyciela świetlicy należy:

1)      udzielenie pomocy w nauce,

2)      organizowanie zabaw, gier w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu,

3)      współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy,

4)      kształtowanie zasad bezpieczeństwa i higieny,

5)      rozwijanie zainteresowań uczniów.

 

 1. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany do:

1)      stworzenia rocznego programu pracy świetlicy,

2)      prowadzenia dziennika zajęć w świetlicy i obecności uczniów,

3)      stworzenia programu profilaktycznego,

4)      stworzenia regulaminu świetlicy,

5)      opracowanie deklaracji zgłoszeń do świetlicy.

 

§ 18

Biblioteka szkolna

 

 1. W szkole działa biblioteka, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły po wypełnieniu karty bibliotecznej.
 2. Biblioteka otwarta jest przez  5 godzin w tygodniu,
 3. Wypożyczone książki należy zwrócić w terminie 14 dni. Możliwe jest przedłużenie korzystania z konkretnej książki na czas nie dłuższy niż 14 dni.
 4. W przypadku zagubienia książki konieczne jest odkupienie takiej samej książki lub innej, wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.
 5. Nauczyciel bibliotekarz:

1)      gromadzi, opracowuje, przechowuje i ochrania oraz ewidencjonuje materiały biblioteczne,

2)      przygotowuje roczny plan działalności biblioteki,

3)      ustala stan majątkowy biblioteki,

4)      opracowuje listę wydatków na rok kalendarzowy,

5)      przygotowuje sprawozdania z pracy biblioteki,

6)      ponosi odpowiedzialność za stan majątkowy, dokumentację prac biblioteki, ład i porządek w bibliotece,

7)      udziela porad w wyborze książek,

8)      prowadzi zajęcia zachęcające do korzystania z biblioteki i czytania książek,

9)      informuje nauczycieli wychowawców o postępach czytelniczych uczniów,

 

 

 

 

Rozdział V

Zadania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych szkoły

 

§19

Wicedyrektor

 

1.Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną powołuje wicedyrektora społecznego  i określa zakres jego obowiązków.

1)wicedyrektor społeczny  pełni obowiązki dyrektora w czasie  nieobecności dyrektora,

2)przydziela zastępstwa,

3)składa podpisy na dokumentach z upoważnienia w celu prawidłowego funkcjonowania szkoły

4)nie może podejmować zobowiązań finansowych

§ 20

Zadania nauczycieli

 

 

1.Statut   określa zakres zadań nauczycieli  ,w tym  zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę ,z uwzględnieniem przepisów  

2. W szkole  zatrudnia  się   nauczycieli, którzy posiadają status urzędnika państwowego Nauczyciel podczas pełnienia lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych ma prawo do korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

 3.Zasady  zatrudniania   pracowników   określają odrębne    przepisy. Do   pracowników    szkoły nie  będących   nauczycielami  zastosowanie  mają  przepisy kodeksu   pracy,  przy   czym   ich   obowiązki   i  uposażenia  określa indywidualny  zakres  czynności,   ustalony przez dyrektora  szkoły. 

4.W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła może zatrudniać nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym do pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi oraz prowadzenia i organizowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

5.Nauczyciel jest zobowiązany prowadzić zajęcia mając na uwadze troskę o dobro ucznia i poszanowanie jego godności.

6.Do szczegółowych zadań nauczyciela należy:

a)      dbałość o prawidłowy kształt procesu dydaktyczno-wychowawczego,

b)      dbałość o wysoką jakość kształcenia

c)      indywidualizacja metod i sposobów nauczania w zależności od możliwości uczniów

d)     pomoc w przezwyciężeniu trudności w nauce

e)      troska o bezpieczeństwo ucznia, jego harmonijny rozwój

f)       rozwijanie w wzbogacanie własnego warsztatu pracy, troska o powierzone mu pomoce dydaktyczne i inne mienie szkoły

g)      aktywny udział w pracach zespołów przedmiotowych i problemowych

h)      określenie wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny i konsekwentne ich przestrzeganie

i)        sprawiedliwe i obiektywne ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia

j)        planowanie swoje pracy

k)      prowadzenie wymaganej w szkole dokumentacji.

l)        realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów

m)    przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej

n)wybór podręcznika przez nauczyciela  spośród dopuszczonych

                          do użytku szkolnego.

7.Nauczyciel ma prawo wystąpić do  dyrektora szkoły z uzasadnionym wnioskiem o pomoc na zakup podręczników uczniom ze środków publicznych uczniom, którzy nie spełniają kryterium dochodowego, określonego we właściwych przepisach, w przypadkach rodzin niewydolnych wychowawczo , zaniedbujących obowiązki opiekuńcze, sieroctwa, bezdomności ucznia, choroby w rodzinie. Wystąpienie może być dokonane za zgodą przedstawiciela ustawowego ( rodzica, któremu przysługuje władza rodzicielska) lub rodziców zastępczych.

§ 21

 

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami.
 2. Wychowawca powinien:

a)      organizować zajęcia zespołu klasowego, kształtować atmosferę dobrej pracy, życzliwości i koleżeństwa oraz przyjaźni uczniów,

b)      współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą, dla doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i z rodzicami w celu wczesnego wykrywania chorób i skutecznego ich zwalczania oraz eliminowania przyczyn niedostosowania społecznego i ochrony przed skutkami demoralizacji środowiska,

c)      inicjować pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otaczać opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizować niezbędną pomoc w tym zakresie,

d)     systematycznie informować rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz organizować kontakty między rodzicami a nauczycielami i Dyrektorem Szkoły,

e)      współpracować z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,

f)       inspirować i organizować środowisko wychowawcze na rzecz szkoły i prowadzić możliwie do jak najpełniejszej integracji szkoły ze środowiskiem,

g)      inicjować samorządną działalność uczniów poprzez stwarzanie dogodnych warunków do działalności organizacji uczniowskich działających w szkole oraz sprawować opiekę nad samorządem klasowym,

h)      systematycznie oddziaływać na wychowanków w celu kształtowania ich poczucia odpowiedzialności za własne czyny oraz wyrabiania pożądanych postaw prospołecznych i obywatelskich,

i)        wyrabiać u uczniów trwałe nawyki uczestnictwa w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych oraz współdziałać w organizowaniu wypoczynku uczniów w czasie ferii i wakacji,

j)        czuwać nad realizacją obowiązku szkolnego,

k)      podejmować działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów wewnątrz klasy oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

l)        otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, inspirując i wspomagając jednocześnie działania zespołowe uczniów,

m)    prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie.

 1. Wychowawcy      spełniają swoje zadania w formach odpowiednich do wieku uczniów, ich      potrzeb oraz warunków środowiskowych.
 2. Klasie      pierwszej obowiązuje okres adaptacyjny  trwa około miesiąca kończy się pasowaniem      na ucznia/ okres ten może być wydłużony/

1)      . Kontakt dziecka ze szkołą rozpoczyna się na etapie grupy "0" i obejmuje:

  • obserwację zajęć prowadzonych w klasach I-III
  • udział w imprezach zorganizowanych przez klasy       I-IV

2)      Z początkiem roku szkolnego uczniowie klas pierwszych zapoznają się z budynkiem szkolnym, pracownikami szkoły oraz poznają zasady funkcjonowania w nowym środowisku.

1)      W pierwszym okresie nauki nauczyciele dokonują diagnozy rozwoju dziecka rozpoczynającego edukację szkolną, posługując się kartą wstępnej obserwacji dziecka.

2)      Na podstawie uzyskanych informacji i kart przedszkolnych dziecka sześcioletniego wychowawca decyduje o rodzaju pomocy, którą udziela dziecku (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, pomoc Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).

3)      Nauczyciel wychowawca w pierwszych dniach nauki stosuje metody i formy pracy integrujące zespół klasowy.

4)      W trakcie trwania nauki pierwszoklasiści uczą się współpracy w zespole klasowym, uczestniczą w zabawach i imprezach szkolnych wspólnie z kolegami starszych klas  (ślubowanie klas pierwszych, pasowanie na czytelnika, zabawy karnawałowe, wycieczki itp.).

5)      Uczniowie klas pierwszych w początkowym okresie nauki zapoznają się z prawami i obowiązkami ucznia oraz tradycjami i zwyczajami szkoły.

6)      Pod koniec roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie nauki przez pierwszoklasistów organizuje się spotkanie z ich rodzicami w celu zapoznania z organizacja pracy szkoły.

7)      Na pierwszym zebraniu rodzice uczniów klas pierwszych zapoznają się z wymaganiami stawianymi przed uczniami, szeroką gamą zajęć dodatkowych organizowanych dla uczniów klas I-III. Wśród rodziców przeprowadza się ankietę, której celem jest zdiagnozowanie oczekiwań rodziców wobec szkoły, uzyskanie danych osobowych i pozostałych informacji o dziecku.

 

 1. Formy      pracy wychowawczej w klasach najmłodszych polegają głównie na:

a)      poznaniu środowiska rodzinnego powierzonych dzieci,

b)      obserwowaniu zachowań uczniów na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, a także w sytuacjach nieprzewidzianych,

c)      indywidualizowaniu pracy wychowawczej na podstawie rozeznania zespołu klasowego, szczególnie w okresie adaptacyjnym w szkole

d)     oddziaływaniu własnym przykładem, stawaniu się dla uczniów wzorem osobowym i autorytetem moralnym,

e)      interesowaniu się uczniem, jego zamiłowaniami oraz grupą uczniowską i stosunkami w niej panującymi,

f)       dodawaniu uczniom odwagi i wiary we własne siły, budowaniu motywacji do działania, ukazywaniu perspektyw, preferowaniu pochwał i wyrazów aprobaty, ograniczaniu upomnień i kar,

g)      okazywaniu szacunku dla osobowości uczniów, życzliwości, dyskrecji, taktu oraz kultury pedagogicznej z jednoczesnym stawianiem wysokich wymagań,

h)      kształtowaniu pozytywnych cech charakteru, grzeczności i kultury osobistej poprzez wykorzystywanie sytuacji zaistniałych na lekcjach i poza lekcjami oraz treści wychowawczych zawartych w programach nauczania,

 

i)        wdrażaniu uczniów do poszanowania mienia szkolnego, społecznego, prywatnego i własnego.

 1. W      klasach programowo starszych w/w formy pracy są rozszerzane i pogłębiane.      Poza nimi stosuje się:

a)      dobór odpowiedniej tematyki godzin wychowawczych, treści zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

b)      ukierunkowanie ze względu na potrzeby uczniów różnorodnych zajęć z zakresu umiejętności praktycznych, przydatnych w codziennym życiu,

c)      kompensowanie braków opiekuńczo-wychowawczych wobec uczniów zaniedbanych, rozwijanie profilaktyki resocjalizacyjnej w środowiskach zdemoralizowanych,

d)     eksponowanie integrującej roli samorządu uczniowskiego.

 1. Formami      kontaktów wychowawców i innych nauczycieli z rodzicami są: ogólne zebrania      rodziców, wywiadówki klasowe, indywidualne kontakty z rodzicami.
 2. Obowiązkiem      wychowawcy jest zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami oceniania,      klasyfikowania i promowania, określonymi prawem oświatowym oraz z      postanowieniami szczegółowymi przyjętymi przez szkołę.

8.Wychowawca ma prawo do korzystania z pomocy merytorycznej ze strony ODN. Jednocześnie młody wychowawca w swoim miejscu pracy ma możliwości korzystania z pomocy i rad doświadczonego wychowawcy, wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły.

9.Zadania wychowawca wykonuje poprzez współpracowanie z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, rodzicami.

10.Wychowawca:

1)      informuje rodziców ucznia o założeniach na dany rok szkolny i postępach w nauce ucznia,

2)      w przypadku trudności z uczniem utrzymuje stały kontakt telefoniczny z rodzicami celem rozwiązania istniejących problemów w zachowaniu ucznia, określenia konieczności podjęcia działań, ustalenia formy pomocy w nauce,

3)      wskazuje na zasadność rozwijania umiejętności ucznia,

4)      udziela pomocy rodzicom dzieci z problemami w nauce lub wychowawczymi.

5)      pozyskuje informację od rodzicach o ich propozycjach do planu pracy.

 

6)      Wychowawca oddziału wykonuje czynności administracyjne, a w szczególności:

1)      prowadzi dziennik lekcyjny,

2)      prowadzi arkusze ocen,

3)      wypisuje świadectwa,

4)      wykonuje czynności wynikające z decyzji organów szkoły

5)      prowadzi obserwację uczniów.

 

 

 

§ 22

Prawa nauczyciela

 

Nauczyciel ma prawo do:

1)      szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci,

2)      wolności wypowiedzi nienaruszającej dóbr innych osób,

3)      jawnej i uzasadnionej oceny jego pracy,

4)      rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,

5)      wynagrodzenia za swoją pracę,

6)      urlopu wypoczynkowego,

7)      dodatku za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach.

 

 

 

 

 

§ 23

 

„ Nauczyciele - zespoły”

 

1. Zespoły powołane przez dyrektora szkoły do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w terminie do 30 września każdego roku szkolnego opracowują plany działań wspierających ucznia.

 

 1. Zespoły, o których mowa w ust. 1      dokonują oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej,      udzielanej w ustalonym okresie , w tym efektywności prowadzonych zajęć.
 2. Zespoły  nauczycielskie

-wychowawczy

            - przedmiotowców

 

 

§ 24

Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego

 

Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należą w szczególności:

1)      planowanie zajęć dziecka zgodnie z nową podstawą programową,

2)      dbanie o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci,

3)      dokumentowanie umiejętności i trudności dziecka,

4)      analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

5)      zapewnienie opieki logopedycznej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

6)      zapewnienie zajęć korekcyjnych dla dzieci dotkniętych wadami postawy,

7)      informowanie rodziców o zadaniach realizowanych i planowanych w szkole oraz o sytuacji rozwojowej dziecka, jego umiejętnościach i trudnościach,

8)      współpraca z rodzicami przy organizacji imprez przedszkolnych (wycieczek, balów, festynów, konkursów).

 

 

 

§ 25

Pracownicy niepedagogiczni

 

 1. Do prac administracyjnych i gospodarczych szkoła zatrudnia pracowników niepedagogicznych.
 2. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni są zgodniez przepisami Kodeksu pracy.

 

 

 

 

§ 26

 

Rekrutacja uczniów do szkoły

 

 1. Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły do klasy pierwszej są przyjmowani z urzędu.
 2. Do szkoły przyjmowane są dzieci zamieszkałe poza jej obwodem po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w okresie od …01. 03…..do …01.09…….
 3. W trakcie roku szkolnego dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły są przyjmowane z urzędu.
 4. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 3, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, dyrektor może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica dziecka.
 6. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.
 7. Zgłoszenie o przyjęcie do szkoły składa się do dyrektora według wzoru określonego przez organ prowadzący w terminie do 23.04
 8. Zgłoszenie musi zawierać:

1)      imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku jego braku – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2)      imiona i nazwiska rodziców dziecka,

3)      adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka,

4)      adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka, jeśli je posiadają.

 

 1. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
 2. Postępowanie rekrutacyjne kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Wyznacza on również przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)     ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

2)     ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

3)     sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został zakwalifikowany oraz złożono wymagane dokumenty.
 3. Listy wskazane w pkt 11 podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń. Zawierają one imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 4. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 5. W terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 6. Uzasadnienie sporządza się w terminie pięciu dni od dnia złożenia wniosku. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 7. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania odwołania.
 8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające według wskazanych wyżej zasad.
 9. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 10. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja tego postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 11. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez rok, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 12. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie następujących kryteriów:
 13. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do podania do wiadomości nie później niż do końca lutego 20…… r. kryteria, o których mowa w pkt 22.
 14. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1)      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2)      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3)      zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć,

4)      informowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku w szkole za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

 

 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.
 2. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

 

 

Rozdział VI

Prawa i obowiązki ucznia

§ 27

UCZNIOWIE    SZKOŁY   MAJĄ   PRAWO   DO:

1)  właściwie   zorganizowanego   procesu   kształcenia,  zgodnego   z   zasadami  higieny   pracy   umysłowej;

2 )  opieki   wychowawczej,  zdrowotnej,  ochrony   przed   wszelkimi    formami  przemocy   fizycznej   lub   psychicznej   oraz   ochrony   i  poszanowania  ich  godności   osobistej;

3)  sprawiedliwego   i   obiektywnego    oceniania    ich    wiedzy    i    zachowań

4)  życzliwego,   podmiotowego    traktowania    w    procesie    dydaktyczno  - wychowawczym;

5)  swobody   wyrażania   myśli   i   przekonań,  szczególnie   dotyczących   życia  szkoły,  a   także   światopoglądowych   i  religijnych, jeżeli  nie  narusza  tym dobra   innych   uczniów;

6)  pomocy   w    rozwijaniu    swoich    zainteresowań,   zdolności    i    talentów;

7)  korzystanie   z   poradnictwa   psychologiczno  -  pedagogicznego;

8)  wpływania   na   życie   szkoły   poprzez   działalność    samorządową    oraz  zrzeszanie   się   w   organizacjach   działających   w   szkole;

9) nietykalności osobistej;

10) bezpiecznych warunków pobytu w szkole

11) odpoczynku , wolnego czasu , rozrywki i zabawy;

12) znajomości z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem terminu i zakresu pisemnych prac klasowych, trwających nie mniej niż jedną godzinę lekcyjną

13) poszanowania swoje godności

14)Wyboru nauczyciela – opiekuna samorządu szkolnego

15)Korzystania z bazy szkoły – pomieszczeń lekcyjnych, sportowych i biblioteki szkolnej.

16) do odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii (nie zadaje się wtedy prac domowych);               

 

 

 

 

 

UCZNIOWIE   SZKOŁY   MAJĄ   OBOWIĄZEK

§ 28

 

1)   przestrzegania   postanowień   zawartych w   statucie, 

2)  systematycznie   i   aktywnie   uczestniczyć   w   zajęciach  lekcyjnych  i  życiu szkoły, pilnie uczyć się,

3)usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych  w formie pisemnej (do trzech dni rodzice, powyżej usprawiedliwienie od lekarza ), usprawiedliwienie należy dostarczyć wychowawcy klasy do dwóch tygodni.

4)  przestrzegać    zasad    kultury    współżycia   w   odniesieniu    do   kolegów, nauczycieli   i   pozostałych   pracowników   szkoły,

5)  ponosić   odpowiedzialność   za   zdrowie  i  życie     własne  jak  i  innych uczniów,

6)  dbać   o   wspólne   dobro,  ład   i   porządek   w   szkole,

7)  przestrzegać   zasad   higieny   osobistej, dbać  o  estetykę  ubioru  i  wyglądu,

8) bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, spożywania alkoholu i używania środków odurzających.

9)   dbać  o  honor szkoły,  godnie    ją    reprezentować    oraz    szanować  i    wzbogacać    jej   dobre    tradycje ,

10)  przeciwdziałać   wszelkim   przejawom   nieodpowiedzialności,  lekceważenia obowiązków   11)uzupełnić zaległości, wynikające z nieobecności na zajęciach szkolnych

ucznia   oraz   przestrzegać   porządku   szkolnego,

12)systematycznie, w miarę swoich możliwości, przygotowywać się do zajęć lekcyjnych

13)  stwarzać     atmosferę      wzajemnej      życzliwości,     pomagać      słabszym i  młodszym, przeciwdziałać  wszelkim  przejawom   przemocy  i   brutalności,

14)okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły starszym poprzez społecznie akceptowane formy,

15)zachowywać się w każdej sytuacji  w sposób godny młodego Polaka,

16) podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych wyłącznie podczas przerw można dzwonić do rodziców w uzasadnionych przypadkach ,nie wolno fotografować nauczycieli i kolegów,

17) jeżeli uczeń złamie zakaz używania telefonu  :

a. otrzymuje żółtą  kartkę,

b. telefon  rekwiruje się po wyjęciu karty pamięci i oddaje  się rodzicom

18) przestrzegać strategię przeciwdziałania agresji :

-przeciwstawiać się przejawom agresji, również agresji słownej

19)przebywać  podczas zajęć wyłącznie na terenie szkoły (budynek lub boisko)

20)być tolerancyjnym wobec przekonań i poglądów innych, również wobec przekonań religijnych

21) naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę.

 

 

§ 29

 

 

OBOWIĄZEK  SZKOLNY

 

 1.Nauka   w   zakresie   szkoły   podstawowej  i klasy „0” oddziału przedszkolnego jest   obowiązkowa.

2.Obowiązek   szkolny   dziecka   rozpoczyna   się  z  początkiem  roku  szkolnego  w   tym   roku   kalendarzowym,  w   którym   kończy   6   lat    oraz    trwa    do  ukończenia   szkoły   podstawowej,  nie  dłużej   niż   do  końca  roku  szkolnego w   tym   roku   kalendarzowym,  w   którym   kończy   17   lat. 

 3.Na   wniosek   rodziców   naukę   w   szkole    podstawowej    może    rozpocząć dziecko,  które   po   dniu   1   lipca    kończy   6   lat  i    wykazuje  psychofizyczną    dojrzałość    do    podjęcia    nauki    szkolnej.

 4.Decyzję   o   wcześniejszym   przyjęciu  dziecka  do  szkoły na wniosek rodziców  podejmuje  dyrektor  szkoły   po   zasięgnięciu   opinii   poradni   psychologiczno - pedagogicznej.

 5.W  przypadku   uzasadnionych   ważnymi   przyczynami   rozpoczęcie  spełnienia przez   dziecko   obowiązku   szkolnego   może   być   odroczone   o   jeden  rok, a  decyzję  o  tym  podejmuje  dyrektor, po zasięgnięciu opinii poradni  psychologiczno – pedagogicznej  za zgodą rodziców

 6.Kontrolę  spełniania  obowiązku  szkolnego  przez  dzieci  zamieszkałe w obwodzie    szkoły    sprawuje    dyrektor. 

  7 Nieobecności    ucznia w szkole usprawiedliwiają rodzice lub opiekunowie najpóźniej do dwóch tygodni od dnia powrotu ucznia do szkoły                                          

8.Uczniowie przyjmowani z innych szkół muszą przedstawić ostatnie świadectwo szkole oraz inne dokumenty związane z przeniesieniem z innej szkoły.

 

 

 

 

 

 

.Rozdział VII

System nagród i kar

 

§ 30

 

 1. Nagrody i wyróżnienia

Dyrektor może wyróżnić ucznia nagrodą na wniosek każdego organu szkoły oraz wychowawców i nauczycieli

Uczniowie  mogą  być    nagradzani za:

1)rzetelną naukę i pracę społeczną,

2)wzorową postawę,

3)wybitne osiągnięcia,

4)dzielność i odwagę,

Rodzaje nagród:

                    1 )  pochwałę   udzieloną   przez   wychowawcę   wobec   klasy

                     2)  pochwałę   dyrektora  szkoły  wobec  uczniów  całej  szkoły  lub  na  zebraniu 

                          rodziców

                     3)  nagrodę   rady   pedagogicznej   w   formie   rzeczowej  (dyplom, książka  lub 

                          inny  upominek),  udokumentowaną   w   protokole   rady   pedagogicznej  na 

                          wniosek  wychowawcy  klasy, nauczyciela  przedmiotu  albo   rady  rodziców

                     4)  wyróżnienie    w    formie   opublikowania    na   czas   1  semestru   (okresu) 

                          zdjęcia   ucznia   wraz   z   uzasadnieniem   wyróżnienia

                     5)  uczeń  otrzymuje   na  koniec  roku  szkolnego  świadectwo  z  wyróżnieniem 

                        jeżeli   uzyskał   średnią   ocen 4,75 oraz zachowanie  wzorowe  lub bardzo dobre

                     6)   rodzice,   których  dzieci  uzyskały średnią  ocen 5,0 /i wyższą

                          bez ocen dobrych / i wzorowe   zachowanie otrzymują  dyplom   gratulacyjny,

                     7)  inne  wyróżnienie  za  wyniki  w  nauce  -   zgodnie z zasadami 

                          klasyfikowania  i promowania,   ustalonymi  przez  radę  pedagogiczną.

                    8) jednorazową nagrodę burmistrza średnia ocen 5,0 wzorowe zachowanie ,

.

 

 1. Za  lekceważenie  nauki   i    innych  obowiązków    szkolnych,   a   także    za  naruszenie    porządku    szkolnego   lub   naganną   ocenę   zachowania, uczniowi   może   być   udzielona   kara.

         

a)       upomnienie   wychowawcy   klas;

b)        upomnienie   lub   naganę   dyrektora   szkoły;

c)       pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu

d)       zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych

 

 1. Za szczególne rażące wykroczenia uczeń może zostać skreślony z listy uczniów
 2. Skreślenie następuje w wyniku decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, wydanej na podstawie uchwały rady pedagogicznej
  1. Do szczególnie rażących wykroczeń należą:

a)      Spożywanie alkoholu lub przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły bądź poza nią

b)      Posiadanie, używanie lub rozprowadzanie środków odurzających, narkotyków

c)      Powodowanie sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu innych

d)     Dewastacja mienia szkolnego

6.Od decyzji o skreśleniu przysługuje uczniowi odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny  szkołą.

7. Procedury postępowania w sytuacji szczególnych zagrożeń

.1) właściwa i natychmiastowa  reakcja nauczyciela, dyrektora i pracowników szkoły oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji  zwiększy skuteczność oddziaływań. Wszystkie działania mające zapobiegać zjawisku agresji będą kierowane jednocześnie do młodzieży zagrożonej i niedostosowanej  przy współpracy nauczycieli, rodziców i policji.

2) Cele

a)      zwiększenie skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach   zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją

b)      ścisła współpraca szkoły z rodzicami i policją

3)Dziania interwencyjne

a)interwencja w sytuacjach zachowań agresywnych ma zmierzać do zmiany zachowania sprawców i ofiar agresji i przemocy.

b)       należy prowadzić obserwację dziecka i rozpoznawać jego środowisko

c)należy reagować na każdą sytuacje związaną z agresją i przemocą

d)     osoba podejmująca interwencję powinna reagować stanowczo, mówić jasno i prosto

e)interwencja powinna zostać odnotowana w dokumentacji szkolnej dziennik, zeszyt wychowawcy. W przypadku gdy zajście spowoduje uszczerbek na zdrowiu ofiary dyrektor szkoły natychmiast zgłasza zajście dyżurnemu policji

f) na terenie szkoły obowiązuje zakaz posiadania, sprzedawania i używania papierosów, alkoholu i narkotyków

g)      podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas lekcji,

h)      uczniowie, których zachowanie narusza regulamin szkoły, muszą się liczyć z konsekwencjami:

i)        zakazy obowiązują wszystkich uczniów w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych odbywających się w szkole i na terenie szkoły np. w trakcie imprez sportowych, dyskotek, itp.

j)        karne punkty z zachowania

k)      system upomnień, tzw. „żółte kartki” ( dwa upomnienia powodują otrzymanie żółtej kartki i wezwanie rodziców, druga żółta kartka, po kolejnych dwóch upomnieniach, jest równoznaczna z wezwaniem rodziców i policji) wszystkie przewinienia są dokładnie odnotowywane.

l)        uczniowie mogą wykonywać prace społeczne na rzecz szkoły w celu zrekompensowania wyrządzonych strat,

m)    w szkole prowadzone są zajęcia i zabawy interakcyjne mające na celu rozładowanie negatywnych emocji prowadzących do agresywnych zachowań oraz kształcące umiejętność opanowywania i przezwyciężania złości i agresji, a także zajęcia zmierzające do wykształcenia u uczniów poczucia własnej wartości i umiejętności nawiązywania nieagresywnych kontaktów i pokojowego rozwiązywania konfliktów

n)      biorąc pod uwagę dużą rolę pozytywnych wzmocnień w procesie wychowania, w szkole – obok kar – wprowadza się system nagród:

          -            punkty dodatnie z zachowania,

                      -pochwała dyrektora podczas apelu

 

 8.Wymienione wyżej kary  mają wpływ na ocenę  zachowania.

 9.Od  decyzji  o  ukaraniu  ucznia  jego   rodzice   lub   opiekunowie  mają  prawo wnieść   odwołanie   wraz   z  pisemnym  uzasadnieniem  w  terminie  7  dni  od daty   zawiadomienia   o  ukaraniu :

            a)  do   dyrektora   szkoły   w  przypadku  ukarania  przez  wychowawcę  klasy

            b)  do   nadzoru pedagogicznego, tejże szkoły  w  przypadku  ukarania  przez               

             dyrektora szkoły.

 10.Decyzje   organów   odwoławczych   są   ostateczne.

 11. Uczeń mający indywidualny problem, może  zwracać się z nim w formie ustnej lub pisemnej do następujących osób :

a)      wychowawcy klasy

b)      samorządu uczniowskiego

c)      nauczycieli uczących

d)     dyrektora szkoły,

Strony przyjmujące interwencję mogą prosić o formę pisemną. W przypadku, gdy uczeń zgłasza się z danym problemem do wychowawcy klasy, to wychowawca rozwiązuje go sam lub może go zgłosić w formie ustnej  dyrektorowi szkoły w celu znalezienia wspólnego rozwiązana.

W przypadku, gdy zwraca się do samorządu uczniowskiego, uczeń może zgłosić problem w formie pisemnej i wrzucić do skrzynki kontaktowej . Dalsza procedura jak w przypadku ustnego zgłoszenia problemu do wychowawcy klasy.

Odpowiedź zostaje udzielona w ciągu 7 dni.

 

Rozdział VIII

OCENIANIE, KLASYFIKACJA I PROMOWANIE UCZNIÓW

 

§ 31

 

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa wewnątrzszkolny regulamin, będący załącznikiem 1 do statutu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozdział IX

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

§ 32

 

1.Rodzice mają prawo :

1)Zapoznania się ze statutem szkoły, wymaganiami edukacyjnymi, szkolnym zestawem programów i podręczników

2)Uzyskanie pełnej i obiektywnej informacji o sytuacji szkolnej swojego dziecka

3)Uzyskanie porad i wskazówek psychologa i pedagoga

4)Wnoszenia inicjatyw wzbogacających pracę szkoły

5)Wyrażania swojej opinii o szkole

6)występować w każdej sprawie dotyczącej dziecka,

7)znać kryteria ocen z każdego przedmiotu,

8)uzyskać informacje o prawach dziecka i swoich w danej sytuacji szkolnej,

9)uzyskać informacje o ocenach bieżących i semestralnych dziecka,

10)wyrażać opinię o pracy szkoły czynnie decydować o funkcjonowaniu szkoły ,zasiadać w radzie rodziców,

11) Zarząd Rady Rodziców działa w oparciu o Regulamin RR.

 

2. Rodzice mają obowiązek:

             1)współuczestniczyć w procesie edukacyjnym i wychowawczym swojego dziecka

               - dopilnowanie systematycznego uczęszczania swojego dziecka do szkoły ;

2)analizować postępy w nauce i ogólnym rozwoju dziecka;

3)współpracować z wychowawcą oraz pozostałymi nauczycielami dziecka;

4)dbać o zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka;

5)skutecznie reagować na przejawy złego zachowania własnego dziecka;

6)współpracować z instytucjami współpracującymi ze szkołą tj. poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

7)odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i jej pracowników.

              8)usprawiedliwiania w terminie nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych

              9)udziału w zebraniach i spotkaniach klasowych organizowanych przez szkołę.

3.Harmonogram konsultacji i zebrań z rodzicami zawarty jest w kalendarzu szkolnym.

4.Miejscem udzielania informacji o uczniu jest szkoła.

5.Nie udziela się informacji podczas dyżurów nauczycielskich oraz telefonicznie

6.W przypadku utrudnionego kontaktu wychowawcy z rodzicami wszczynana jest odpowiednia procedura.

 

 

 

                                         

 
Rozdział  X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§33

1.Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2.Tablice i pieczęcie szkoły   powinny zawierać nazwę szkoły .

3.Pieczęcie  oddziału przedszkolnego powinny zawierać nazwę szkoły i oddziału.

 4. Oddział przedszkolny używa pieczęci urzędowych szkoły , której  jest organizacyjnie podporządkowany.

 

§34

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§35

 1.Szkoła posiada sztandar i hymn szkolny.

§36

 1. W ślad za zmianą przepisów, które posłużyły do opracowania statutu , odpowiednio będą aktualizowane.

 2. Wszelkie inne zmiany w statucie uchwalane będą przez Radę Pedagogiczną

§ 37

 1. Załącznikami      stanowiącymi integralną część niniejszego statutu są:
 • Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
 • Program profilaktyki
 • Regulamin rady pedagogicznej
 • Regulamin rady rodziców
 • Regulamin w sprawie zasad sprawowania opieki w sprawie imprez i wycieczek pozaszkolnych
 • Regulamin dyżurów nauczycielskich
 • Procedury postępowania wobec uczniów

§ 38

 

           

Zmiany w statucie szkoły tekst jednolity zatwierdzono   uchwałą  nr  9 z dnia  28.02.2014r.

 

 

Dyrektor szkoły :………………………………………………….

Przewodniczący RR:………………………………………………

Przewodniczący SU:………………………………………………..