czwartek, październik 05, 2023
 • Witamy na naszej stronie

 • 1
 • 2
 • 3

Szkolny Program  profilaktyczny

 „Bezpieczna i przyjazna szkoła"

 • •      Program PROFILAKTYCZNY realizujemy poprzez
 • •      działania prozdrowotne:  
 • •      Realizacja programów ekologicznych, opartych na działaniach praktycznych uczniów, organizowanie wystaw, happeningów oraz prowadzenie własnego ogródka szkolnego,
 • •      Realizacja edukacji w zakresie żywienia i aktywności fizycznej „Jedz  z głową”,
 • •      Udział w Programach Rządowych „Radosna szkoła”, „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”;itp
 • •      Działania podejmowane w celu eliminowania zachowań agresywnych:
 • •       Prowadzenie zajęć „Spójrz inaczej”.
 • •      Współpraca z  komisariatem policji
 • •      Systematyczna i planowa współpraca  pedagoga szkolnego z rodzicami i  z wychowawcami klas;

 

Cel główny programu szkolnej profilaktyki:

 • Ochrona wychowanków przed zagrożeniami cywilizacyjnymi i reagowanie na wszelkie destrukcyjne działania oraz wspieranie uczniów w kształtowaniu ich osobowości i realizacji potencjalnych możliwości, zainteresowań, pasji.
 • Ochrona wychowanków przed zagrożeniami cywilizacyjnymi.
 • Stosowanie indywidualnych treningów prowadzących do rozwoju kluczowych kompetencji osobistych, interpersonalnych, oraz kształtowania i zmiany nawyków i strategii działania.

Celem jest:

 • budowanie i doskonalenie kompetencji
 • kształtowanie i zmiana nawyków oraz strategii działania
 • przygotowanie do sprawnego podjęcia trudnego lub nowego wyzwania.

Wykształcenie analizowania osobistego potencjału w formie indywidualnych sesji prowadzonych przez nauczycieli  . Korzyści wynikające z udziału w indywidualnej sesji interpersonalnej:

 • identyfikacja własnych mocnych stron (talentów/predyspozycji)
 • określenie kluczowych obszarów wymagających udoskonalenia
 • sprecyzowanie celu treningowego
 • ustalenie optymalnej formy treningu oraz strategii treningowej, która pozwoli zrealizować wyznaczony cel w możliwie najszybszym czasie.

Cele szczegółowe:

1. Wzmacnianie czynników chroniących uczniów przed podejmowaniem zachowań ryzykownych oraz eliminacja lub redukcja czynników sprzyjających podejmowaniu przez młodzież zachowań dysfunkcyjnych.

2. Promowanie wśród wychowanków zdrowego stylu życia

3. Wspomaganie uczniów w rozwijaniu kompetencji psychospołecznych wykorzystując:

 • Strategię informacyjną - przekaz informacji dostosowanych do potrzeb jednostki, grupy.
 • Strategię edukacyjną - nabywanie umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi i ich podtrzymywania, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, asertywności.
 • Strategię alternatyw - wskazywanie innych form spędzania wolnego czasu, samowychowanie i samodoskonalenie.
 • Strategię interwencyjną - pomoc w sytuacjach kryzysowych, wprowadzanie działań psycho i socjokorekcyjnych

Cel 1: Wzmacnianie czynników chroniących uczniów przed podejmowaniem zachowań ryzykownych oraz eliminacja lub redukcja czynników sprzyjających podejmowaniu zachowań ryzykownych.

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

Budowanie dobrych relacji interpersonalnych między nauczycielami i uczniami.

 1. Rozpoznawanie i nazywanie uczuć, emocji i potrzeb ucznia.
 2. Rozwijanie otwartości, życzliwości i zaufania w kontaktach z uczniami.
 3. Okazywanie zainteresowania i     zaangażowania w sprawy uczniów.
 4. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych i wychowawczych nauczycieli.

 

 1. Aktywne słuchanie i parafrazowanie wypowiedzi uczniowskich
 2. Prowadzenie z uczniami indywidualnych rozmów.
 3. Udzielanie pomocy i wsparcia uczniom w   rozwiązywaniu ich problemów.
 4. Wspólny udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu  imprez i przedsięwzięć szkolnych.
 5. Szkolenia na temat budowania prawidłowych relacji

Tworzenie wspierającego środowiska wychowawczego

 1. Udział uczniów w podejmowaniu istotnych dla nich i dla szkoły decyzji
 2. Rozwijanie samorządności.
 3. Integrowanie uczniów klas I ze środowiskiem szkolnym okres adaptacyjny  
 4. Włączanie uczniów do działalności wymagającej wspierania, pomocy i opieki nad innymi./opieka uczniów klasy VI nad PIRWSZOKLASISTAMI
 5. Stwarzanie warunków do podejmowania przez uczniów nowych ról i rozwijania zainteresowań.
 6. Stworzenie uczniom okazji do autoprezentacji i zainteresowań, zdolności i osiągnięć.
 7. Wspieranie młodzieży w działalności prospołecznej, charytatywnej, wolontariackiej.
 8. Włączanie uczniów do działań pobudzających rozwój moralny i światopoglądowy.
 9. Włączenie uczniów do działań na rzecz środowiska

 

 1. Udział uczniów w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego, Rady Pedagogicznej.
 2. Opiniowanie przez uczniów zmian nowelizujących WSO oraz Szkolny Kodeks Ucznia; uwzględnienie propozycji zgłoszonych przez młodzież.
 3. Organizowanie imprez klasowych i szkolnych
 4. Przeprowadzenie wyborów na opiekuna SU oraz Rzecznika Praw Ucznia. Sejmiki uczniowskie
 5. Wybory do samorządu uczniowskiego
 6. "Prawa i obowiązki ucznia" - debata szkolna
 7. Przygotowanie informatora ze szkolną i pozaszkolną ofertą spędzania czasu wolnego
 8. Prezentacja dokonań uczniów np. podczas wystaw, odczytów, spotkań poetyckich, czy  koncertów
 9. Rozwinięcie sekcji wolontariatu w ramach działalności SU: koleżeńska pomoc w nauce, zbiórki pieniędzy, darów, loterie, pomoc zwierzętom
 10. Udział w akcji zbierania elektrosmieci.

Rozwijanie zainteresowań nauką szkolną oraz pomoc w pokonywaniu trudności

 1. Ciekawe i atrakcyjne prowadzenie lekcji
 2. Uwzględnianie różnic indywidualnych między uczniami.
 3. Pomoc w opanowaniu trudniejszych partii materiału.
 4. Motywowanie uczniów do wysiłku i pomoc w podnoszeniu skuteczności uczenia się.
 5. Sprawdzanie pierwszych wykonywanych czynności przez nauczycieli
 6. Praca z uczniem zdolnym.
 1. Stosowanie różnorodnych metod nauczania.
 2. Wykorzystywanie zainteresowań i mocnych stron ucznia
 3. Przeprowadzenie zajęć z uczniami dotyczących technik skutecznego uczenia się i sposobów organizowania sobie nauki i czasu wolnego
 4. Organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce:
 5. na poziomie klasy;
 6. b) na poziomie szkoły.
 7. Stosowanie motywującego systemu oceniania osiągnięć uczniów.
 8. Stworzenie możliwości do pracy mediatorom szkolnym, rówieśniczym.
 9. Opracowanie i wdrożenie sposobu przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym i drugoroczności.
 10. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych rozwijające wiedzę z danego przedmiotu.
 11. Indywidualizacja pracy na lekcji z uczniem zdolnym -dostosowanie wymagań edukacyjnych do jego możliwości.

Wzmacnianie więzi uczniów z rodzicami

 1. Tworzenie skutecznego systemu wymiany informacji z rodzicami.
 2. Prowadzenie działalności
 3. Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.
 4. Dostarczenie informacji o miejscach służących pomocą rodzinie.
 1. Wyznaczenie stałych terminów konsultacji nauczycieli i pedagoga szkolnego z rodzicami.
 2. Prowadzenie zebrań z rodzicami i uczniami.
 3. Pogadanki z zakresu metod wychowania.
 4. Zawieranie z wybranymi rodzicami pisemnych umów , kontraktów
 5. Uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej odnośnie konstruowania programów szkolnych

Współpraca z osobami i instytucjami wspierającymi szkołę w profilaktyce

 1. Ustalenie szczegółowych zasad współpracy z Policją ,Sądem Rodzinnym
 2. Nawiązanie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy w Głogówku PCPR w Prudniku
 3. Udział w wybranych akcjach i kampaniach organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje itp.
 4. Działalność punktu konsultacji psychologicznych ( Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)

 Cel 2 : Wspomaganie uczniów w rozwijaniu kompetencji psychospołecznych

Efekt: Uczeń posiada umiejętności życiowe, niezbędne do samorozwoju i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

Wspieranie i rozbudzanie prawidłowego rozwoju osobowości ucznia w zakresie:

 1. Poznawania siebie i budowania adekwatnej samooceny.
 2. Podnoszenia poczucia własnej wartości i wiary w siebie
 3. Poznania sposobów radzenia sobie ze stresem.
 4. Podejmowania racjonalnych decyzji.
 5. Budowania systemu wartości.
 6. Działania podnoszące poziom bezpieczeństwa naszych uczniów w szkole i poza nią  
 1. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w ramach programów profilaktycznych.
 2. Prowadzenie warsztatów i zajęć wg własnych pomysłów i dostępnych scenariuszy podczas godzin wychowawczych.
 3. Realizowanie zadań profilaktyczno-wychowawczych w ramach lekcji przedmiotowych
 4. Zdobycie Karty rowerowa w kl IV
 5. Szkolenie uczniów w udzielaniu  pomocy przedmedycznej  KL V i VI

Wspomaganie i rozwój umiejętności funkcjonowania w sytuacjach społecznych.

 1. Rozwijanie umiejętności związanych z komunikacją interpersonalną.
 2. Kształtowanie zdolności  konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów
 3. Przeciw działanie agresji.
 4. Wspieranie w rozwoju umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z presją społeczną (nacisk grupowy, manipulacje, wpływ mediów)
 1. Prowadzenie debat na temat współczesnego wzorca wartościowego człowieka.
 2. Omawianie z uczniami i komentowanie bieżących wydarzeń w kraju i świecie.
 3. Prowadzenie zajęć z zakresu świadomego korzystania ze środków masowego przekazu.
 4. Prowadzenie zajęć Treningu Zastępowania Agresji ,”Spójrz inaczej”

Cel 3 : Promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia

Efekt: Uczeń umie samodzielnie dokonywać wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego.

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

 1. Przekazywanie i utrwalanie zasad zdrowego  stylu życia.
 2. Informowanie uczniów o zagrożeniach
 1. Zajęcia dla uczniów dotyczące zasad zdrowego żywienia i zaburzeń żywienia (anoreksja, bulimia).
 2. Realizacja zadań związanych z promowaniem zdrowego stylu życia udział w programach „Owoce w Szkole „.”Szklanka Mleka”, ”Pijemy Wodę” „Zdrowe śniadanie” itp.
 3. Realizacja zadań związanych z promowaniem programów antynikotynowych –Sanepid.
 4. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych .Festyn rodzinny” ,wycieczki rowerowe itp.

Rada Rodziców:                                         Samorząd Uczniowski :                               Dyrektor: