czwartek, październik 05, 2023
 • Witamy na naszej stronie

 • 1
 • 2
 • 3

System oceny  zachowania w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szonowie

rok szkolny 2014/2015

 

 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (opublikowane w Dz.U. Nr 156, poz. 1046) wprowadzającego zmiany do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych   ustala się szczegółowe kryteria oceny zachowania, tryb i zasady jej ustalenia oraz tryb odwołania.

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia

ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

5. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły -  śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w

szczególności:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom.

8. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w

statucie szkoły.

9. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

10. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

12. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

13. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

14. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

15.  W przypadku zastrzeżeń do rocznej oceny zachowania ucznia, zgłoszonych na piśmie przez jego rodziców (prawnych opiekunów) w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych, Dyrektor Szkoły po stwierdzeniu faktu ustalenia oceny zachowania niezgodnie z przepisami powyższego regulaminu powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

16. W skład komisji wchodzą: Dyrektor Szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący, wychowawca klasy, wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawiciel Rady Rodziców.

17. Komisja ustala ocenę  zachowania ucznia na podstawie powyższego regulaminu  w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

18. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia komisji, ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.

19. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna i nie niższa od ustalonej wcześniej, protokół natomiast stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

20.  Uczeń, który opuścił w półroczu ponad 50% godzin bez usprawiedliwienia otrzymuje automatycznie ocenę naganną.

21.  O obniżeniu oceny zachowania (ocena nieodpowiednia lub naganna) należy poinformować rodziców na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

22.  W przypadku zaburzeń rozwojowych u ucznia potwierdzonych opinią PP-P lub innej uprawnionej instytucji, przy ustalaniu oceny  zachowania należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń na zachowanie ucznia.

23. Ocena zachowania roczna w klasach I–III jest oceną opisową.

Uwaga! Ocenę końcoworoczną do arkusza ocen wpisujemy w pełnym brzmieniu.

 

 

 

SKALA I KRYTERIA OCEN:

 

I  OCENA WZOROWA

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny oraz w klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej otrzymał wszystkie oceny pozytywne.

a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

Uczeń:

- nie spóźnia się na lekcje, a wszystkie nieobecności ucznia są usprawiedliwione w ciągu 5 dni roboczych po jego  powrocie do szkoły,

- wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego,

- wywiązuje się z powierzonych mu zadań w szkole oraz  sam podejmuje się realizacji zadań lub inicjuje i realizuje własne przedsięwzięcia,

- bierze aktywny udział w lekcjach i zajęciach dodatkowych,

- zawsze jest przygotowany do zajęć.

b) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

Uczeń:

- przestrzega statutu szkoły.

- jest aktywny w szkole i poza nią (wolontariat, harcerstwo, konkursy, zawody sportowe itp.)

- przestrzega norm współżycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i fizycznej.

- dba i szanuje mienie szkolne i swoich kolegów.

c) Dbałość o honor i tradycje szkoły.

Uczeń:

-w miarę swoich możliwości reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach sportowych

- szanuje tradycję szkolną – na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym,

- dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych i innych, w tym także prywatnych wyjazdów rodzinnych.

d) Dbałość o piękno mowy ojczystej.

Uczeń:

- nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią.

- wzorowo dba o piękno mowy ojczystej.

e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

Uczeń:

- nie opuszcza szkoły podczas przerw międzylekcyjnych,

- dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych,

- nie stwarza zagrożenia okaleczeniem innych osób (nie rzuca kamieniami, kasztanami w sezonie jesiennym, nie przynosi do szkoły ostrych narzędzi – noży, itp.)

- przestrzega zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających, nie rozprowadza ich wśród rówieśników.

f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

Uczeń:

Nie ma żadnych uwag w dzienniku lub tzw. zeszycie uwag

- jest miły, uprzejmy i grzeczny,

- zawsze używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję przepraszam.

- nie wchodzi w konflikt z prawem,

- właściwie wyraża swoje uczucia i emocje wobec rówieśników i dorosłych,

- Nie rozwiązuje w sposób siłowy swoich i nie swoich konfliktów z rówieśnikami,

- Szanuje pracę innych

g)      Okazywanie szacunku innym osobom

Uczeń:

- Jest uczynny wobec słabszych i potrzebujących pomocy.

- Toleruje odmienność światopoglądów, odmienność religijną, narodowościową i kulturową.

 

II OCENA BARDZO DOBRA

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny.

a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

- wszystkie nieobecności ucznia są usprawiedliwione w ciągu 7 dni po jego  powrocie do szkoły,

Uczeń:

- nie spóźnia się na lekcje z przyczyn nieuzasadnionych przez rodziców lub wychowawcę klasy (np. przedłużająca się wizyta u lekarza, pełnienie obowiązków dyżurnego szkolnego),

- wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego,

- wywiązuje się z powierzonych mu zadań w szkole,

- bierze aktywny udział w lekcjach i zajęciach dodatkowych,

- zawsze jest przygotowany do zajęć.

b) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

Uczeń:

- przestrzega statutu szkoły.

- jest aktywny w szkole i poza nią (wolontariat, harcerstwo)

- przestrzega norm współżycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i fizycznej.

- dba o mienie szkoły.

c) Dbałość o honor i tradycje szkoły.

Uczeń:

reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach sportowych

- szanuje tradycję szkolną – na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym,

- dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych.

d) Dbałość o piękno mowy ojczystej.

Uczeń:

- nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią.

e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

Uczeń:

- nie opuszcza szkoły podczas przerw międzylekcyjnych,

- dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych,

- nie stwarza zagrożenia życia i zdrowia innych,

- nie stwarza zagrożenia okaleczeniem innych osób (nie rzuca kamieniami, kasztanami w sezonie jesiennym, nie przynosi do szkoły ostrych narzędzi – noży, itp.),

- przestrzega zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających, nie rozprowadza ich wśród rówieśników.

f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

Uczeń:

- jest miły, uprzejmy i grzeczny,

- dopuszczalna  1 uwaga o niewłaściwym zachowaniu,

- nie wchodzi w konflikt z prawem,

- używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję przepraszam.

- właściwie wyraża swoje uczucia i emocje wobec rówieśników i dorosłych,

- nie rozwiązuje w sposób siłowy swoich i nie swoich konfliktów z rówieśnikami,

- szanuje pracę innych.

g)      Okazywanie szacunku innym osobom.

Uczeń:

- jest uczynny wobec słabszych i potrzebujących pomocy.

- toleruje odmienność światopoglądów, religijną, narodowościową i kulturową.

 

III OCENA DOBRA

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny.

a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

Uczeń:

- nie spóźnia się na lekcje z przyczyn nieuzasadnionych przez rodziców lub wychowawcę klasy (np. przedłużająca się wizyta u lekarza, pełnienie obowiązków dyżurnego szkolnego),

-nieobecności ucznia są usprawiedliwione w ciągu 5 dni roboczych po jego powrocie do szkoły,

- wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego,

- wywiązuje się z powierzonych mu zadań w szkole, dopuszcza się jednorazową kulturalną odmowę wykonania  dodatkowego zadania.

- bierze aktywny udział w lekcjach i zajęciach dodatkowych,

- jest przygotowany do zajęć i w miarę swoich możliwości robi postępy.

b) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

Uczeń:

- przestrzega statutu szkoły.  - szybko naprawia drobne uchybienia w swoim zachowaniu,

- wykazuje aktywność w szkole i poza nią (bierze aktywny udział w apelach szkolnych i w pracy samorządu klasowego lub szkolnego)

- przestrzega norm współżycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i fizycznej.

- dba o mienie szkoły.

c) Dbałość o honor i tradycje szkoły.

Uczeń:

na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym

- szanuje tradycję szkolną ,

- dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych.

d) Dbałość o piękno mowy ojczystej.

Uczeń:

- nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią.

e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

Uczeń:

- nie opuszcza szkoły podczas przerw międzylekcyjnych,

- dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych,

- nie stwarza zagrożenia życia i zdrowia innych,

- nie stwarza zagrożenia okaleczeniem innych osób (nie rzuca kamieniami, kasztanami w sezonie jesiennym, nie przynosi do szkoły ostrych narzędzi – noży, itp.

- przestrzega zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających, nie rozprowadza ich wśród rówieśników.

f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

Uczeń:

- jest miły, uprzejmy i grzeczny,

- dopuszcza się 4 uwagi o niewłaściwym zachowaniu

- nie wchodzi w konflikt z prawem,

- używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję przepraszam.

- właściwie wyraża swoje uczucia i emocje wobec rówieśników i dorosłych,

- nie rozwiązuje w sposób siłowy swoich i nie swoich konfliktów z rówieśnikami,

- szanuje pracę innych.

g)      Okazywanie szacunku innym osobom.

Uczeń:

- stara się być uczynnym wobec słabszych,

-  stara się udzielać pomocy  potrzebującym.

- toleruje odmienność światopoglądów, religijną, narodowościową i kulturową.

 

IV OCENA POPRAWNA

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny.

a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

- dopuszcza się sporadyczne godziny nieusprawiedliwione – do 5godzin oraz sporadyczne spóźnienie się na lekcje – maksymalnie 6 spóźnień uzasadnionych  np. przedłużającą się wizytą u lekarza, pełnieniem obowiązków dyżurnego szkolnego,

- przeważnie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego,

- nie podejmuje się nawet za namową nauczyciela żadnych zadań dodatkowych.

- zapytany podczas lekcji – odpowiada na pytania,

- sporadycznie bywa nieprzygotowany do zajęć.

- robi postępy w nauce w miarę swoich możliwości.

- nie zawsze sumiennie wykonuje powierzone zadania.

b) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

Uczeń:

- przeważnie  przestrzega statutu szkoły,

-  przeważnie przestrzega norm współżycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i fizycznej.

- dba o mienie szkoły,

- ma nieliczne wpisy w dzienniku lub zeszycie uwag (do10) o niewłaściwym zachowaniu.

c) Dbałość o honor i tradycje szkoły.

Uczeń:

na uroczystości szkolne przychodzi schludnie ubrany,

- szanuje tradycję szkolną ,

- dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych.

d) Dbałość o piękno mowy ojczystej.

Uczeń:

- nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią.

e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

Uczeń:

- nie opuszcza szkoły podczas przerw międzylekcyjnych,

- przeważnie dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych,

- przeważnie nie stwarza zagrożenia życia i zdrowia innych,

-przeważnie  nie stwarza zagrożenia okaleczeniem innych osób (nie rzuca kamieniami, kasztanami w sezonie jesiennym, nie przynosi do szkoły ostrych narzędzi – noży, itp.

-  przestrzega zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających,

-  nie rozprowadza w/w środków wśród rówieśników.

f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

Uczeń:

- przeważnie jest grzeczny,

- nie wchodzi w konflikt z prawem,

- ma liczne wpisy (więcej niż 10) o niewłaściwym zachowaniu w półroczu.

- wchodzi sporadycznie w konflikt z rówieśnikami, ale rozwiązuje go bez użycia siły (rozmowa z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, psychologiem).

- szanuje pracę innych.

g)      Okazywanie szacunku innym osobom.

Uczeń:

- rzadko jest uczynny wobec słabszych,

- stara się udzielać pomocy  potrzebującym.

- nie doprowadza do zatargów z kolegami z powodu ich odmienności światopoglądów, odmienności religijnej, narodowościowej i kulturowej.

 

OCENA NIEODPOWIEDNIA

a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

Uczeń:

- Nie wszystkie godziny są usprawiedliwione.

- Spóźnia się na lekcje bez podania przyczyny.

- Nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego.

- Nie podejmuje się dodatkowych zadań i nie wykonuje powierzonych mu zadań.

- Zapytany podczas lekcji odmawia odpowiedzi  lub podejmuje niemerytoryczną  dyskusję z nauczycielem.

- Często jest nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych.

- Nie robi postępów w nauce na miarę swoich możliwości.

b) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

Uczeń:

- Często narusza statut szkoły.

- Nie stara się naprawić złego zachowanie.

- Nie przestrzega norm współżycia społecznego.

- Nie dba i niszczy mienie szkoły.

c) Dbałość o honor i tradycje szkoły.

Uczeń:

- nie szanuje tradycji szkolnej.

- nie nosi stroju galowego podczas uroczystości szkolnych.

- nie dba o dobre imię szkoły.

d) Dbałość o piękno mowy ojczystej.

Uczeń:

- używa wulgarnych słów w stosunku do rówieśników, przeklina.

- niewłaściwie reaguje na uwagi nauczyciela.

e)  Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

Uczeń:

- opuszcza szkołę podczas przerw międzylekcyjnych,

- stwarza zagrożenie zdrowia i życia kolegów.

- pali papierosy, pije alkohol, zażywa narkotyki ( dopalacze ).

f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

Uczeń:

- Jest niemiły i nieuprzejmy.

- Nie używa zwrotów grzecznościowych.

- Konflikty z rówieśnikami rozwiązuje w sposób siłowy.

- Niszczy mienie szkoły.

g)  Okazywanie szacunku innym osobom.

Uczeń:

- Nie szanuje rówieśników, osób dorosłych ( nauczycieli i innych pracowników szkoły).

-  nie stara się udzielać pomocy  potrzebującym.

- doprowadza do zatargów z kolegami z powodu ich odmienności światopoglądów, odmienności religijnej, narodowościowej i kulturowej.

 

VI OCENA NAGANNE

a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

- 50% godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych.

- Bardzo liczne spóźnianie się na lekcje bez podania przyczyny.

Uczeń:

- Nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego.

- Nie podejmuje się dodatkowych zadań i nie wykonuje zadań obowiązkowych powierzonych mu przez nauczycieli,

- Zapytany podczas lekcji odmawia odpowiedzi, lub podejmuje niemerytoryczną  dyskusję z nauczycielem.

- Bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych.

- Nie robi postępów w nauce na miarę swoich możliwości.

b) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

Uczeń:

- Bardzo często narusza statut szkoły.

- Nie poprawia złego zachowania.

- Nie przestrzega norm współżycia społecznego.

- Nie dba mienie szkoły i świadomie je niszczy.

c) Dbałość o honor i tradycje szkoły.

Uczeń:

- Nie szanuje tradycji szkolnej.

- Nie nosi stroju galowego podczas uroczystości szkolnych.

- Nie dba o dobre imię szkoły.

d) Dbałość o piękno mowy ojczystej.

Uczeń:

- Używa wulgarnych słów w stosunku do rówieśników, przeklina.

- Niewłaściwie reaguje na uwagi nauczyciela. Lekceważy je i nie podejmuje próby poprawy.

e)  Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

Uczeń:

- opuszcza szkołę podczas przerw międzylekcyjnych,

- stwarza zagrożenie zdrowia i życia kolegów.

- pali papierosy, pije alkohol, zażywa narkotyki ( dopalacze ).

- przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty ( noże, petardy, zapałki ).

f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

Uczeń:

- Jest niemiły i nieuprzejmy.

- Nie używa zwrotów grzecznościowych.

- Konflikty z rówieśnikami rozwiązuje w sposób siłowy.

- Świadomie niszczy mienie szkoły.

- Inicjuje sytuacje konfliktowe i bójki.

- Wchodzi w konflikt z prawem ( interwencja policji ).

g)  Okazywanie szacunku innym osobom.

Uczeń:

- Nie szanuje rówieśników, osób dorosłych (nauczycieli i innych pracowników szkoły).

 

Niezależnie od spełnienia przez ucznia w/w kryteriów obniża się ocenę do nagannej za:

1.  Ciężkie  pobicie koleżanki/ kolegi.

2.  Picie alkoholu w szkole (np. dyskoteki szkolne) .

3.  Używanie lub rozprowadzanie narkotyków .

4.  Dokonywanie kradzieży.

5.  Wyłudzanie pieniędzy lub szantaż.

6.  Świadome i wyrachowane niszczenie mienia szkolnego i prywatnego uczniów.

7.  Fałszowanie podpisów i dokumentów.

Rada  rodziców:                    Samorząd Uczniowski: