czwartek, październik 05, 2023
  • Witamy na naszej stronie

  • 1
  • 2
  • 3


WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W SZONOWIE
Opracowano na podstawie:
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818) zarządza się, co następuje: Dz. U. Nr 83 poz. 562, Nr 130, poz. 906
Ostatnia zmiana: Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9,  z dniem 9 stycznia 2008 r.


                               


§1
Wewnątrzszkolny system oceniania reguluje zasady oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w Publicznej Szkole Podstawowej w Szonowie.

§  2
1.Ocenianiu podlegają :
1/ osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2/zachowanie ucznia,
2.Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu  przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
3.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy ,nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez uczniów i zasad współżycia społecznego i norm etycznych .
4.Kryteria wewnątrzszkolnego systemu oceniania uwzględniają:
1/ wymagania programowe,
2/ poziom klasy,
3/możliwości intelektualne ucznia,
4/ wkład pracy ucznia.
§3
1.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania   wewnątrzszkolnego .

2.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :
1/ poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
2/pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3/ motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4/ dostarczanie rodzicom / prawnym opiekunom/ i nauczycielom informacji trudnościach postępach, trudnościach w nauce , zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach    ucznia,
5/ umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

3.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1/formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania   poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych )ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
2/ ustalenie kryteriów oceniania zachowania
3/bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie wg skali i w formach przyjętych egzaminów szkole
4/przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5/ ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego / semestru/ i warunki ich poprawiania.
6/ustalenie warunków  trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania ,
 7/ ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce .


 4. Ucznia ocenia się systematycznie za:
-    wypowiedzi ustne,
-    aktywność,
-    gotowość do pracy,
-    prace pisemne: kartkówki, klasówki, sprawdziany ,testy,
-    wysiłek wkładany przez ucznia zgodnie z jego możliwościami intelektualnymi wg ustalonych  przez poszczególnych nauczycieli standardów.
                                            
§ 4
   
1.      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego mają obowiązek poinformować uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz
1/ wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2/ sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3/warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ;
2.    Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców /prawnych  opiekunów / o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania ,warunkach i trybie uzyskania
       wyższej niż przewidywalna roczna ocena klasyfikacyjna zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi
       nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
 3.Rodzice (prawni opiekunowie) zapoznają się ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi oraz sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów u nauczycieli poszczególnych przedmiotów podczas spotkań z rodzicami.
4.Ogólne zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz wymagania związane z realizacją programu nauczania będą wywieszone na tablicy ogłoszeń.

§ 5

1.    Oceny są jawne zarówno  dla ucznia, jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów).
2.    Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu w szkole w obecności nauczyciela uczącego danego przedmiotu.
Rodziców ( prawnych opiekunów ) informuje się na bieżąco o ocenach:
•    w zeszycie przedmiotowym ,
•     podczas spotkań lub konsultacji z rodzicami
        3.Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) ,sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom /prawnym opiekunom /.

§ 6

1.    Nauczyciel jest zobowiązany , na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno  pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej ,  dostosować wymagania edukacyjne o których mowa w § 4 ust. 1, w stosunku do ucznia , u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymogom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
2.    W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych o których mowa §4 ust1.pkt1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§7

 1.Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki muzyki i plastyki – bierze się w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

2.Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

§ 8

W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza ,na czas określony w tej opinii
2.Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć z wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.
3.W przypadkach zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego  informatyki w dokumentacji  przebiegu nauczania  zamiast  oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§ 9
1.    W  szkole rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
2.    Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowywaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych  określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny z zachowania.
3.    Klasyfikowanie śródroczne  /końcoworoczne/ przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego  co najmniej na tydzień przed terminem ferii.
4.    Klasyfikowanie semestralne / końcoworoczne/ w klasach I- III  polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia w danym semestrze / roku szkolnego / i ustaleniu opisowej oceny klasyfikacyjnej i oceny z zachowania.
5.    Klasyfikowanie końcoworczne od klasy czwartej  polega  na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym  z  zajęć edukacyjnych określonych w  szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania,  według skali , o której mowa odpowiednio w § 11 ust 1i §12. ust.4.
6.    Przed końcoworocznym /semestralnym/ klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele oraz wychowawcy są zobowiązani  do poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie z zachowania na tydzień tygodnie przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej  .
7.    O ocenie niedostatecznej i nie klasyfikowaniu ucznia należy poinformować ucznia i rodziców  /prawnych opiekunów /miesiąc wcześniej w formie pisemnej.
8.    Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna  klasyfikacyjna końcoworoczna   
/ semestralna/ może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego , z zastrzeżeniem § 15 ust. 1.
                                          

§10

1.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne , a ocenę z zachowania  wychowawcy klas po zasięgnięciu opinii nauczycieli , uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2.Roczną / semestralną/ ocenę z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne .Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych  nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

§11
                                                      
1.Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne końcoworoczne  /semestralne/  począwszy od klasy czwartej ustala się w stopniach według następującej skali:
1.    stopień celujący  -         6,
2.    stopień bardzo dobry –  5,
3.    stopień  dobry –             4,
4.    stopień dostateczny –     3
5.    stopień dopuszczający - 2
6.    stopień  niedostateczny –1
2.W klasach  I –III  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  są ocenami  opisowymi.
3.    Oceny wyrażone w stopniach  dzieli się na
-    cząstkowe / bieżące / określają poziom umiejętności lub wiadomości ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania,
-    semestralne / końcoworoczne/ określające ogólny poziom umiejętności i wiadomości  ucznia przewidziane w programie nauczania na dany semestr  /rok szkolny/
4.    Przy zapisywaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie „+” , „-„ . Dopuszcza się stosowanie „0” dla uczniów nieobecnych na pracach pisemnych
5.    Ocena semestralna / końcoworoczna/ jest ustalona na podstawie ocen cząstkowych :
-    języka polskiego – przynajmniej 8,
-    matematyki         -  przynajmniej 6,
-    pozostałych przedmiotów   - przynajmniej –4
6.    Oceny semestralne / końcoworoczne / ustalają nauczyciele uczący danego przedmiotu.
7.     Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
8.    Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyją  zachowania.
9.    Głównym elementem wewnątrzszkolnego systemu oceniania stanowią standardy wymagań edukacyjnych, czyli  oczekiwania od uczniów  polegające na celowym , skutecznym i świadomym działaniu w określonych sytuacjach, przełożone na poszczególne stopnie szkolne dla odpowiednich zajęć edukacyjnych  ( bloków przedmiotowych, przedmiotów , ścieżek edukacyjnych).
10.Przy ich opracowaniu, nauczyciele winni uwzględniać :
•    Standardy wymagań egzaminacyjnych ustalone centralnie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną
         
•    Podstawę programową kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów
         
•    Programy nauczania  dopuszczone do użytku  szkolnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów
•    Zasady oceniania , klasyfikowania  i promowania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
11. Nauczyciele przy formułowaniu kryteriów wymagań edukacyjnych dla poszczególnych zajęć edukacyjnych na kolejnym etapie kształcenia winni zawrzeć opis wymagań podstawowych oraz pełnych , a także sposobu przeliczania spełnionych wymagań na poszczególne stopnie szkolne.
-    Wymagania pełne ( możliwe do uzyskania, obejmujące program nauczania ) powinny dobrze odzwierciedlać docelowe pożądane kompetencje ( wiadomości, umiejętności i postawy) , a ich spełnienie na poziomie wymaganym dla danego etapu kształcenia powinno wyrażać się uzyskaniem  przez ucznia oceny bardzo dobrej . Ocena celująca oznacza wykroczenie poza oczekiwane wymagania programowe. Ocena dobra oznacza spełnienie wymagań w stopniu pośrednim pomiędzy pełnym a podstawowym.
-    Wymagania podstawowe(niezbędne do dalszego rozwoju )powinny obejmować podstawę programową na poziomie wymaganym dla danego etapu kształcenia, a ich spełnienie powinno wyrażać się uzyskaniem przez ucznia ocen dostatecznych . Ocena dopuszczająca oznacza takie braki ucznia w spełnieniu wymagań podstawowych ,które nie przekreślają jeszcze możliwości kontynuacji nauki.
12. Ocenianie kompetencji tego samego rodzaju, przy pomocy odpowiednich kryteriów wymagań , powinny być rozwijane przez uczniów z określoną dynamiką , a więc cechować je powinna kontynuacja (na kolejnych etapach kształcenia ) i stopniowo coraz większy postęp ( rosnący poziom wymagań).
-    Kryteria uzyskania określonych kompetencji powinny przyjmować opis czynnościowy ( operacyjny), zilustrowane przykładowymi zadaniami. W opisie tym musi być jasno wyrażona różnica pomiędzy wymaganiami pełnymi a podstawowymi . Postać zapisu powinna umożliwić udzielanie jednoznacznych odpowiedzi , czy dana kompetencja na danym etapie nauki została przez ucznia opanowana (uzyskana).
13. Program nauczania obejmuje wszystkie poziomy nauczania i stanowi wymagania pełne. Należy przy tym pamiętać, że uczeń nie musi spełniać jednocześnie wszystkich kryteriów uzyskania określonej kompetencji – wystarczy, jeżeli spełnia większość z nich.
14. W szkole ustala się następujące ogólne kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej i końcoworocznej /semestralnej/ :
          a .  stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
-    samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,
-    osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych- kwalifikując się do finału na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub posiada inne porównywalne osiągnięcia .                                                                                          
b.    stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który :
-    opracował pełen zakres umiejętności i wiedzy określany programem nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu problemów ujętych programem nauczania.
 c. stopień dobry otrzymuje uczeń, który :
-    opanował w pełni umiejętności i wiadomości określone programem nauczania oraz poprawnie stosuje zdobytą wiedzę,
-    samodzielnie rozwiązuje  /wykonuje/ typowe zadania praktyczne i teoretyczne.
d.   stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który :
-    opanował umiejętności i wiadomości określone programem nauczania w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w dalszym uczeniu się jego przedmiotu,
-    rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania praktyczne i teoretyczne o średnim stopniu trudności.
e.   stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który :
-    ma braki w opanowaniu umiejętności i wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia wiedzy w ciągu dalszej nauki,
-    rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania praktyczne i teoretyczne w niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela.
f.  stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który :
-    nie opanował umiejętności i wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danych zajęć edukacyjnych,
-     nie jest w stanie rozwiązać / wykonać / zadań o niewielkim / elementarnym/ stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela


15.W szkole dopuszcza się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia;
            1/  Praca pisemna;
-    kartkówka /obejmuje nie więcej niż 3 jednostki lekcyjne i czas trwania nie przekracza 15 min/
-    klasówka obejmuje /dział materiału i trwa 45 min./
-    sprawdzian pisemny /trwa  45 obejmuje materiał z całego działu/
-    sprawdzian koncoworoczny- badanie wyników       /trwa 60 min i obejmuje materiał z całego  roku nauczania z danych zajęć edukacyjnych/
           a. Czas poinformowania uczniów o terminie prac pisemnych;
-    kartkówka  - bez zapowiedzi z ostatnich lekcji
-    klasówka     - 1 tydzień wcześniej
-    sprawdzian pisemny  - 1 tydzień wcześniej
-    badanie wyników       - ustala się na początku roku szkolnego i wpisuje do planu nadzoru pedagogicznego, termin ustala się na koniec maja /  początek czerwca danego roku szkolnego,
  b. Jeżeli uczeń był nieobecny na klasówce lub sprawdzianie pisemnym to może zaliczyć daną partię materiału w formie pisemnej lub ustnej w terminie do 2 tygodni od dnia ogłoszenia wyników tego sprawdzianu,
c. Uczeń , który otrzymał ocenę niedostateczną ma możliwość poprawy oceny też w formie pisemnej w terminie 2 tygodni od rozdania prac /taką poprawę pisze uczeń tylko raz/,
d.   Klasówek i sprawdzianów nie może być więcej niż 2 w tygodniu .
e.    Kartkówek nie może być więcej niż 2 w danym dniu.
f.   Termin poinformowania o wynikach prac pisemnych 2 tygodnie.
g.  Nauczyciele przechowują prace pisemne do końca roku szkolnego/tj. do 31 sierpnia/.
 h. Na tydzień przed terminem klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej nie dopuszcza   się przeprowadzania żadnych prac pisemnych.

2/Odpowiedzi ustne:
-    odpytanie ze zrealizowanej  partii materiału,
-    aktywność podczas zajęć.
3/Inne formy:
           a/prowadzenie zeszytu przedmiotowego/ćwiczeń przedmiotowych,
           b/prace domowe,
           c/indeksy  sprawności z wychowania fizycznego,
           d/zaliczanie ćwiczeń praktycznych  i umiejętności posługiwania się narzędziami i przyborami szkolnymi,
           e/hodowla i obserwacja,
           f/wykonywanie pomocy dydaktyczno-naukowych, np. tablice , albumów, modeli figur,
g/ udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach, zawodach sportowych olimpiadach przedmiotowych,
h/ pełnienie funkcji asystenta nauczyciela,
i/ umiejętność posługiwania się innymi źródłami niż podręczniki szkolne,
4/ Dni wolne od prac pisemnych i odpowiedzi ustnych:
-    Dzień  Patrona Szkoły
-    jeden dzień w miesiącu  ustalony przez SU
-    pierwszy dzień po wycieczce klasowej, zawodach sportowych i różnych konkursach przedmiotowych ,po feriach i przerwach świątecznych,
-    dzień konkursu przedmiotowego jest dniem wolnym od zajęć dla jego uczestników,
-    przerwy świąteczne i ferie zimowe są wolne od prac domowych  

§ 12

 Zebrania wychowawców klas z rodzicami / prawymi opiekunami /odbywają się dwa razy   w ciągu  semestru . Cztery razy w ciągu roku szkolnego organizowane są ogólne zebrania   dla rodziców. Tematyka i terminy zebrań wg oddzielnego harmonogramu.
         
§ 13
1.    Ocena z zachowania ucznia uwzględnia w szczególności funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowanie zasad współżycia społecznego w oparciu o ogólnie przyjęte normy etyczne, uwzględniając w szczególności:
1/ wywiązywanie się z obowiązków ucznia ;
2/postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej ;
3/dbałość honor tradycje szkolne ;
4/dbałość o piękno mowy ojczystej;
5/dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6/godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:
7/okazywanie szacunku innym osobom.
W szkole są ustalone kryteria ocen z zachowania – system punktowy
2.    Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania , ustala się według skali określonej w statucie szkoły , z zastrzeżeniem ust 4-5 :
                       
3.W klasach I –III ocena z zachowania jest oceną opisową.
4.Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,  ustala się wg następującej skali :
-    wzorowe,
-    bardzo dobre
-    dobre,
-    poprawne
-    nieodpowiednie,
-     naganne.
-    z zastrzeżeniem ust. 55.    Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia ,u którego stwierdzono zaburzenia lub
        odchylenia   rozwojowe , należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na
        jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego
         na    uczania lub opinii publicznej poradni specjalistycznej .

6. Ocena  klasyfikacyjna zachowania nie ma  wpływu na :
         2) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
         2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły, z zastrzeżeniem ust.10 i 10a.

7.W szkole obowiązuje punktowy system oceniania zachowania , zgodnie z kryteriami.
8.Ustaloną ocenę z zachowania ucznia wychowawca klasy konsultuje z innymi nauczycielami uczniami danej klasy i samym uczniem a w razie potrzeby również z pozostałymi pracownikami szkoły.
9. Przed klasyfikacją wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia o przewidywanej dla niego ocenie z zachowania.
  10. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia ,któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
Ust.10a Uczeń ,któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu  ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania , nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej , a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły;

11.Uczeń lub jego rodzice / prawni opiekunowie/ mają prawo do odwołania się od ustalonej oceny przez wychowawcę klasy, jeśli zdaniem ucznia lub zdaniem jego rodziców / prawnych opiekunów/ jest ona zaniżona.
12. Odwołanie od ustalonej oceny z zachowania uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie/ do dyrektora szkoły w terminie do siedmiu dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych.
13. Odwołanie powinno mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie .
14. Wychowawca może pozostawić lub podwyższyć ustaloną ocenę.
15.W sprawach spornych dyrektor szkoły wraz z zespołem ds. oceniania sprawdza zasadność odwołania po wysłuchaniu opinii wychowawcy lub ucznia.
16.O wyniku rozpatrzenia odwołania dyrektor szkoły powiadamia ucznia i jego rodziców pisemnie.
17. W wyjątkowych sytuacjach zachowanie ucznia mające charakter przestępstwa / kradzież, rozbój, zniesławienia/ będzie podlegało natychmiastowemu obniżeniu oceny z zachowania do oceny nagannej.

18.Decyzję o zmianie oceny podejmuje dyrektor szkoły  na nadzwyczajnym posiedzeniu rady pedagogicznej.
19.Kryteria oceny z zachowania ustala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§ 14

1.    Jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia zdobywanie ocen pozytywnych wówczas przewiduje się następującą pomoc uczniowi w celu uzupełnienia braków:
 
-    skierowanie ucznia na zajęcia wyrównawcze lub świetlicowe,
-    skierowanie na badania do poradni psychologiczno pedagogicznej za zgodą rodziców / prawnych opiekunów /,
-    objęcie pomocą przez uczniów wyróżniających się w nauce.
                                                               
                                   

§  15
1.Uczeń może być nie klasyfikowany z jednego , kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeśli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
.
3.Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców/ prawnych opiekunów/ rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń
1/ realizujący, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki;
2/ uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą
5.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.4 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika , plastyka ,muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6.Uczniowi, o którym mowa w ust. 4pkt 2 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny klasyfikacyjnej z zachowania
7 Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust8.
8 Egzamin klasyfikacyjny z plastyki , muzyki , techniki , informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami /prawnymi opiekunami/
10. Egzamin  klasyfikacyjny dla ucznia ,którym mowa w ust.2,3 i 4pkt2,  przeprowadza nauczyciel przedmiotu w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły , nauczyciela takich samych lub pokrewnych przedmiotów ,
11Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia ,realizującego ,na podstawie odrębnych przepisów , indywidualny program lub tok nauki , lub spełniający obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą ,przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły , który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub nauki .
 W skład komisji wchodzą  :
1/ dyrektor szkoły  jako przewodniczący komisji
2/ nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy;
1.    Przewodniczący ustala z uczniem , oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych , z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia .
13.W czasie egzaminu mogą być obecni rodzice / opiekunowie / ucznia – charakterze obserwatorów.
14 Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza protokół  zawierający w szczególności :
•    Imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji ;
•    Termin egzaminu klasyfikacyjnego;
•    Zadania /ćwiczenia egzaminacyjne/;
•    zadawane pytania ,
•     wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny,

 Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłe informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia
15 W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych zamiast dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ nieklasyfikowany”.

 16

1.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna /semestralna / ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna  z zastrzeżeniem ust.2 § 16.
2. Ustalona  przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna /semestralna / ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego , z zastrzeżeniem § 18ust.1 §16
3.Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem


 § 16
1.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna /semestralna / ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna  z zastrzeżeniem ust.2§ 16 .Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna /semestralna / ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna  z zastrzeżeniem ust.2 § 16.

§ 17

1. Uczeń lub jego rodzice/ prawni opiekunowie/ mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych.
2.    W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły
powołuje komisję, która:    
1)    w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3.Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1. uzgadnia się z uczniem
i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4.W skład komisji wchodzą:
1)    w przypadku   rocznej    (semestralnej)    oceny   klasyfikacyjnej    z   zajęć
edukacyjnych:
a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze -jako przewodniczący komisji.
b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
c)    dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu. prowadzący
takie same zajęcia edukacyjne;
  2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
       a)   dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
      b)  wychowawca klasy,
      c)   wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  w danej klasie,
      d)   pedagog
e)    psycholog,
f)    przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g)    przedstawiciel rady rodziców.
5.Nauczyciel o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału
w   pracy   komisji   na  własną prośbę   lub   w   innych,   szczególnie   uzasadnionych
przypadkach.  W takim przypadku  dyrektor  szkoły powołuje  innego nauczyciela
prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6.Ustalona przez komisje roczna (semestralna)  ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna, z wyjątkiem
niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19
ust. 1.
7.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)    w   przypadku   rocznej    (semestralnej)    oceny   klasyfikacyjnej    z   zajęć
edukacyjnych:
a)    skład komisji;
b)    termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;
c)    zadania (pytania) sprawdzające;
d)    wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a)    skład komisji,
b)    termin posiedzenia komisji,
c)    wynik głosowania,
d)    ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem,
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.    protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1. dołącza się pisemne prace ucznia
             i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
           o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
           w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej') oceny klasyfikacyjnej z zajęć     edukacyjnych uzyskanej w wvniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisje jest ostateczna.

§ 18
 
 1.Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,  zastrzeżeniem ust. 7.
                                                    

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ,uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy ),jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania , uzyskał roczne (semestralne ) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej , z zastrzeżeniem ust. 4i 5, &12 ust. 10 i10a oraz &18 ust .9
3. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
4.Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej , uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia ,w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami)
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą (semestralną) roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń , który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ,otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną .
6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem §18 ust.9
7.W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia  klasy I- III szkoły podstawowej, na podstawie opinii, wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno –pedagogiczną , w tym publiczną poradnię  specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami /prawnymi rodzicami/ucznia .
                            
§ 19


1.Począwszy od klasy czwartej , uczeń, który w wyniku końcoworocznej /semestralnej/ klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. Tylko w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych np.:
-trudna sytuacja rodzinna / rodzina patologiczna /,
-stan zdrowia,
-brak zdolności kierunkowych,
2. Egzamin poprawkowy składa się z części ustnej i pisemnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki , muzyki , informatyki , techniki oraz wychowania fizycznego , z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3.Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. w skład komisji wchodzą:
1/dyrektor szkoły – przewodniczący komisji,
2/nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3/nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
5.Nauczyciel, o którym mowa w ust, 4 pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
-    skład komisji,
-    termin egzaminu,
-    pytania egzaminacyjne,
-    wyniki egzaminacyjne oraz ocenę ustaloną przez komisję,
do protokołu załącza się pisemne prace i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia .
-    
7.Uczeń , który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie , może przystąpić do niego w dodatkowym terminie , określonym przez dyrektora szkoły , ale nie później niż do końca września.
8. Uczeń który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem  ust. 9

9.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej , rada pedagogiczna może  jeden raz w ciągu danego cyklu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć  edukacyjnych, pod warunkiem ,że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej .
                               
§ 20
1. Uczeń kończy szkołę podstawową :
.
1) jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne)oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej(semestrze programowo najwyższym)i roczne (semestralne)oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu , z uwzględnieniem &17 ust.6 , uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej , z zastrzeżeniem ust . 3,4;&12 ust.10,10a

SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
§21
1.W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności , ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej , zwany dalej „sprawdzianem”.    

§22

1.Sprawdzian w szkole przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora CKE, zwanej dalej „Komisją Centralną”.

§23
1.    Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia , na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
2.    W przypadku uczniów posiadających orzeczenie  o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia .
3.    Opinia, o której mowa w ust.1 powinna być wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w tym specjalistyczną, nie później niż do końca września i dostarczona przez rodziców do dyrektora szkoły do dnia 15 października roku szkolnego , w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
4.    Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo ,na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia , wydanego przez lekarza , mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
5.    Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

§24
1.Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów  przedmiotowych  zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu  jednego z grup przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni ze sprawdzianu , na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty .Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
2. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.

§ 25
1.    Za organizację i przebieg sprawdzianu w danej szkole odpowiada
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
2.    Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
3.    Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.


4.    Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel, o którym mowa
w ust. 3, powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu, organizowane przez komisję okręgową.
§26.
1.    Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności:
1)    przygotowuje listę uczniów  przystępujących do sprawdzianu ; listę uczniów  przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej,
w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian ;
2)    nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian
, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
3)    powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc
przed terminem sprawdzianu ;
4)    powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu,  w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów;
5)    informuje uczniów (słuchaczy) o warunkach przebiegu sprawdzianu lub egzaminu  -
przed rozpoczęciem sprawdzianu ;
6)    nadzoruje przebieg sprawdzianu ;
7)    przedłuża czas trwania sprawdzianu  dla uczniów których mowa§ 22 ust 1,2;
8)    sporządza wykaz uczniów (słuchaczy), którzy nie przystąpili do sprawdzianu
 albo przerwali sprawdzian , oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu  przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej;
9)    zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu , zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów  i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej;
10)     nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu .

2.    Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu  i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza
wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu .
3.    W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust. 2, zostały naruszone, lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu ,
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.


§27.
1.    Sprawdzian trwa 60 minut, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.    Dla uczniów (słuchaczy), o których mowa w § 22 ust.1, 2, czas trwania sprawdzianu lub egzaminu
gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o:

1)    30 minut-w przypadku sprawdzianu;

1.    Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety,
zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu  nie zostały naruszone.
2.    W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1, zostały naruszone, przewodniczący szkolnego
zespołu egzaminacyjnego zawiesza sprawdzian i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.
3.    W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust.l, nie zostały naruszone przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów (słuchaczy), a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia sprawdzianu w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.
4.    Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom (słuchaczom), polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.
5.    Uczeń (słuchacz) zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie
odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi.
6.    Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole, o którym mowa w §34 ust. 1. Protokół czytelnie podpisuje uczeń (słuchacz), który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.
7.    Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu wpisuje się kod ucznia (słuchacza), nadany przez komisję okręgową. Uczniowie (słuchacze) nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.

§28.
1.    W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym
stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.
2.    W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można korzystać z żadnych
urządzeń telekomunikacyjnych.

§29.
1.    Sprawdzian  rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu
przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
2.    W czasie trwania sprawdzianu  uczniowie  nie powinni opuszczać sali. uczniów szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia  z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
3.    W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego
oraz  obserwatorzy.
4.    W czasie trwania sprawdzianu  uczniom  nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.
§30.
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia  lub jeżeli uczeń  zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu  w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom , przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia  i przerywa jego sprawdzian . Informację o unieważnieniu pracy ucznia  i przerwaniu sprawdzianu  zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 34 ust. 1. Przepisy § 31 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§31.
1. Uczeń  może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.
2.    Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów.
Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
3.    Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

§32.
1.    Uczeń (słuchacz), który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian , przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
2.    Uczeń (słuchacz), który nie przystąpił do sprawdzianu  w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej  oraz przystępuje do sprawdzianu  w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.    W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu  w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku. Dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia  z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu . Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia albo słuchaczem.


§33.
Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) albo słuchacza sprawdzona i oceniona praca ucznia  jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) albo słuchaczowi do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
§34
1.    Wynik sprawdzianu  nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzaniu  nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
2.    Wyniki sprawdzianu  oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w § 31 ust. 1 - do dnia 31 sierpnia danego roku.
3.    Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§35
1.    Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.
2.    Protokół, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.
3.    Dokumentację sprawdzianu przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.
4.    Dokumentację sprawdzianu przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach.